Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 02/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thành lập đăng ký hoạt động tổ chức khoa học công nghệ

Số hiệu: 02/2010/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 18/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ,
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn điều kiện thành lập và thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ) thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm cả tổ chức nghiên cứu và phát triển có vốn của nước ngoài thành lập vì mục đích phi lợi nhuận và tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ có vốn của nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập: là tổ chức do một người hoặc một số người tự thành lập.

2. Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ:

a) Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của tổ chức khoa học và công nghệ và thực hiện bảo vệ các lợi ích đó.

b) Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ không có tư cách pháp nhân.

3. Các loại tổ chức khoa học và công nghệ:

a) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm: viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và các loại khác.

b) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm: trung tâm, văn phòng và các loại khác.

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: là lĩnh vực được quy định rõ ràng, cụ thể trong quyết định thành lập hoặc điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt, phù hợp với các lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đó (bao gồm: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu và phát triển; dịch vụ khoa học và công nghệ).

Chương II

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 3. Điều kiện thành lập

Tổ chức khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 81), thể hiện trong hồ sơ đăng ký và được hướng dẫn cụ thể tại các điều 4, 5 và Điều 6 của Thông tư này.

Điều 4. Đơn đăng ký hoạt động, mục tiêu, phương hướng, quyết định thành lập, điều lệ tổ chức và hoạt động

1. Đơn đăng ký hoạt động:

Tổ chức khoa học và công nghệ phải có đơn lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động:

a) Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có cơ quan, tổ chức chủ quản, mục tiêu, phương hướng hoạt động phải phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó.

3. Quyết định thành lập:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập phải có quyết định thành lập theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 81.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết phải có quyết định thành lập của một bên là cơ quan, tổ chức theo uỷ quyền của các bên hợp tác, liên kết còn lại.

c) Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập:

- Tổ chức do 01 cá nhân thành lập: đơn đăng ký hoạt động thay cho quyết định thành lập.

- Tổ chức do từ 02 cá nhân trở lên thành lập: biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập thay cho quyết định thành lập, trong đó thống nhất các nội dung cơ bản (điều lệ tổ chức và hoạt động, vốn đăng ký, các chức danh lãnh đạo, quản lý và các nội dung khác).

4. Điều lệ tổ chức và hoạt động:

a) Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này) phải có đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định tại Phụ lục II.a kèm theo Thông tư này.

Quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có thể thay thế điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có cơ quan, tổ chức chủ quản phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu quy định trong điều lệ phải phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó.

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ do cơ quan, tổ chức phê duyệt hoặc ban hành điều lệ quyết định.

Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết phải có chữ ký của các bên hợp tác, liên kết và được một bên là cơ quan, tổ chức phê duyệt theo uỷ quyền của các bên hợp tác, liên kết còn lại.

b) Điều lệ (dự thảo) của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục II.b kèm theo Thông tư này.

Điều lệ (dự thảo) phải có chữ ký của cá nhân hoặc các cá nhân thành lập, được cơ quan cấp Giấy chứng nhận thẩm định trước khi cấp và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Lĩnh vực hoạt động trong điều lệ được ghi đúng theo Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

c) Điều lệ quy định rõ tên của tổ chức khoa học và công nghệ. Tên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Tên bằng tiếng Việt: thể hiện loại tổ chức và lĩnh vực hoạt động chủ yếu.

Ngoài ra, tên bằng tiếng Việt của tổ chức khoa học và công nghệ có thể bao gồm tên riêng và/hoặc địa danh trụ sở chính.

- Tên bằng tiếng nước ngoài: nếu tổ chức khoa học và công nghệ có tên bằng tiếng nước ngoài, thì tên đó phải được dịch tương ứng từ tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

- Tên viết tắt: nếu tổ chức khoa học và công nghệ có tên viết tắt (kể cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài), thì tên viết tắt phải bao gồm những chữ cái đầu của các từ là yếu tố chính của tên (cụm từ) đó.

- Tên (kể cả tên viết tắt) của tổ chức khoa học và công nghệ không có cơ quan, tổ chức chủ quản không được trùng với tên của các tổ chức đã được đăng ký trước tại cùng một cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

Tổ chức khoa học và công nghệ phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tên của tổ chức mình (bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt), đảm bảo tên đó không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Điều 5. Nhân lực khoa học và công nghệ

1. Số lượng nhân lực:

Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 20% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc theo chế độ chính nhiệm.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, phải có ít nhất 04 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, trong đó ít nhất 01 người có chuyên môn thuộc lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 01 người làm việc theo chế độ chính nhiệm.

2. Nhân lực làm việc chính nhiệm và kiêm nhiệm:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập phải có danh sách nhân lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận, lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, ngoài danh sách nhân lực phải có thêm các văn bản sau:

- Đối với nhân lực chính nhiệm:

+ Đơn xin làm việc chính nhiệm lập theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; Trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nước mà người đó mang quốc tịch.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền yêu cầu xuất trình bản gốc giấy tờ liên quan đến hồ sơ cá nhân đó (ví dụ: quyết định nghỉ hưu, quyết định chuyển công tác, các loại văn bằng, chứng chỉ…).

- Đối với nhân lực kiêm nhiệm:

+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp; Trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nước mà người đó mang quốc tịch.

+ Trường hợp cá nhân đang làm việc chính nhiệm tại một cơ quan, tổ chức: phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm.

3. Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:

a) Người đứng đầu là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của tổ chức và phải có trình độ đại học trở lên.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tổ chức khoa học và công nghệ là viện thì người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ trở lên.

b) Hồ sơ của người đứng đầu, ngoài các quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, phải có thêm các văn bản sau:

- Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ trường hợp tổ chức do cá nhân thành lập.

- Lý lịch khoa học: theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, lý lịch khoa học do cá nhân khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó.

c) Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải làm việc theo chế độ chính nhiệm.

4. Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 6. Cơ sở vật chất - kỹ thuật

1. Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật:

Cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ có thể bao gồm: nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác phục vụ cho hoạt động, vốn bằng tiền.

a) Vốn đăng ký: tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký vốn hoạt động là tiền mặt hoặc giá trị cơ sở vật chất - kỹ thuật khác quy ra tiền mặt.

Vốn đăng ký ít nhất là 200.000.000 đồng.

b) Trụ sở chính: là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.

Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ là viện phải có diện tích tối thiểu 25m2.

2. Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập phải có bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận, lập theo mẫu quy định tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư này.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc điểm a khoản 2 Điều này, ngoài bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật, phải có thêm các văn bản sau đây:

- Cam kết góp vốn (tiền, tài sản...) của từng cá nhân/các bên hợp tác, liên kết góp vốn.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phần vốn đã cam kết góp.

- Biên bản họp của những người sáng lập/ các bên hợp tác, liên kết thống nhất định giá tài sản, ngoại tệ… quy ra tiền Việt Nam hoặc văn bản chứng nhận giá trị tài sản hợp pháp.

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền yêu cầu tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện định giá tài sản và phải có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động định giá tài sản.

3. Hồ sơ trụ sở chính:

Hồ sơ về trụ sở chính phải có một trong các giấy tờ sau:

a) Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính (có chứng thực hợp pháp).

b) Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (có chứng thực hợp pháp).

Chương III

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 7. Phân cấp đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở chính theo phân cấp quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81, cụ thể như sau:

1. Tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do Chính phủ thành lập.

- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

Tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc đối tượng trên gồm: các tổ chức nghiên cứu và phát triển có tên trong nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các Bộ; các tổ chức nghiên cứu và phát triển có tên trong danh sách các tổ chức sự nghiệp khác của các Bộ do Thủ tướng Chính phủ quyết định; các tổ chức nghiên cứu và phát triển do Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập theo văn bản uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định thành lập.

- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập.

- Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn của nước ngoài.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc khoản 1 Điều này đăng ký hoạt động tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức đặt trụ sở chính.

Điều 8. Đăng ký hoạt động lần đầu, đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận

1. Thủ tục đăng ký hoạt động:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận theo phân cấp quy định tại Điều 7 Thông tư này; Nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

b) Trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký, nếu xét thấy cần thiết, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền:

- Lấy ý kiến chuyên gia để xem xét hồ sơ, đánh giá năng lực của tổ chức đăng ký hoạt động; tổ chức họp để thống nhất các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận.

- Trao đổi trực tiếp với đại diện tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động để làm rõ các nội dung như tên, điều lệ, lĩnh vực hoạt động và các vấn đề khác có liên quan trong hồ sơ đăng ký của tổ chức đó.

- Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với các lĩnh vực hoạt động mà Nhà nước có quy định điều kiện riêng.

- Kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật thực tế của tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận ban hành theo mẫu quy định tại Phụ lục IX và Phụ lục X kèm theo Thông tư này.

Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải ghi lĩnh vực hoạt động đúng theo Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Đăng ký hoạt động lần đầu:  

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại chương II Thông tư này, bao gồm: đơn đăng ký hoạt động, quyết định thành lập, điều lệ tổ chức và hoạt động (hoặc dự thảo điều lệ đối với tổ chức do cá nhân thành lập), hồ sơ về nhân lực và người đứng đầu, hồ sơ về trụ sở chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật.

3. Đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận:

a) Trường hợp thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên Giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này), hồ sơ bao gồm:

- Công văn của người đứng đầu tổ chức: ghi rõ nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung.

- Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể như sau:

+ Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, của một bên hợp tác, liên kết được uỷ quyền hoặc biên bản của những người sáng lập về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, của một bên hợp tác, liên kết được uỷ quyền hoặc biên bản của những người sáng lập về việc đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Bản sao quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ (có chứng thực hợp pháp).

+ Hồ sơ của người đứng đầu (theo quy định tại Điều 5 Thông tư này).

+ Hồ sơ về vốn đăng ký (theo quy định tại Điều 6 Thông tư này).

+ Hồ sơ về trụ sở chính (theo quy định tại Điều 6 Thông tư này).

- Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức theo mẫu quy định tại phụ lục XII kèm theo Thông tư này tính đến thời điểm đăng ký thay đổi, bổ sung.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp.

Khi đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ vẫn phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu tương ứng được quy định tại các điều 4, 5 và Điều 6 của Thông tư này.

b) Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động) dẫn đến thay đổi cơ quan cấp Giấy chứng nhận, phải có văn bản gửi cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đề nghị thay đổi, kèm theo báo cáo tình hình hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có văn bản xác nhận tổ chức khoa học và công nghệ đã hoàn tất thủ tục.

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận mới. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản của người đứng đầu đề nghị thay đổi nội dung tương ứng.

- Hồ sơ đăng ký hoạt động như đối với tổ chức đăng ký lần đầu theo quy định tại các điều 4, 5 và Điều 6 của Thông tư này.

- Bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây (có chứng thực hợp pháp).

- Văn bản xác nhận của cơ quan nơi cấp Giấy chứng nhận trước đây.

Thông tin về Giấy chứng nhận cũ (số, ngày và cơ quan cấp) được ghi trên Giấy chứng nhận mới để đảm bảo tính liên tục hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

c) Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận:

- Trường hợp mất Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo ít nhất 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo lần cuối cùng, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm có:

+ Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

+ Xác nhận của cơ quan công an.

+ Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát, hoặc hết thời hạn hiệu lực, tổ chức khoa học và công nghệ được đăng ký cấp lại, hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

+ Bản chính Giấy chứng nhận.

Điều 9. Thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

1. Giấy chứng nhận bị thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực đối với một trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ không hoạt động sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng, bao gồm cả trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận 02 lần trong 05 năm liên tiếp.

c) Tổ chức khoa học và công nghệ bị phát hiện đã giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; trong quá trình hoạt động, tổ chức khoa học và công nghệ không còn đủ số lượng nhân lực, vốn đăng ký tối thiểu theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này trong thời hạn 12 tháng liên tục.

d) Tổ chức khoa học và công nghệ không tiến hành thủ tục đăng ký lại theo đúng thời hạn thông báo của cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

e) Theo quyết định, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức khoa học và công nghệ có hành vi vi phạm trong hoạt động.

2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp không liên hệ được với tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận gửi văn bản tới chính quyền địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính đề nghị cung cấp thông tin về tổ chức đó. Sau 02 tháng không có thông tin phản hồi của chính quyền địa phương, cơ quan cấp Giấy chứng nhận ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan thuế, thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan và đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương 03 số liên tiếp về việc thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.

Điều 10. Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

1. Tổ chức khoa học và công nghệ giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định giải thể của cơ quan, tổ chức thành lập tổ chức đó (đối với tổ chức khoa học và công nghệ có cơ quan, tổ chức chủ quản).

b) Theo quyết định của người đứng đầu hoặc những thành viên sáng lập (đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập).

c) Theo quyết định của các bên liên kết, hợp tác (đối với tổ chức khoa học và công nghệ thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết).

d) Bị thu hồi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ phải có quyết định giải thể của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của những người liên quan.

3. Tổ chức khoa học và công nghệ giải thể phải tiến hành các công việc sau:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải thể, tổ chức khoa học và công nghệ phải gửi quyết định này đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người làm việc trong tổ chức khoa học và công nghệ; đồng thời phải niêm yết công khai tại trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ và đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 03 số liên tiếp về việc giải thể tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày có quyết định giải thể, tổ chức khoa học và công nghệ phải:

- Giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc trong tổ chức.

- Giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết.

- Giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính; thanh toán xong các khoản nợ (nếu có).

c) Đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập hoặc tổ chức thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết, khi tiến hành các thủ tục giải thể, ngoài việc thực hiện các quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này còn phải thực hiện theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức đó.

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong các thủ tục giải thể, tổ chức khoa học và công nghệ phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận về việc giải quyết xong các công việc nêu trên; nộp lại Giấy chứng nhận cho cơ quan đã cấp (trừ trường hợp Giấy chứng nhận đã bị thu hồi hoặc hủy bỏ hiệu lực) và nộp lại con dấu cho cơ quan công an nơi khắc dấu.

Chương IV

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 11. Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh:

a) Tên của văn phòng đại diện, chi nhánh phải bao gồm tên của tổ chức khoa học và công nghệ kèm theo cụm từ “văn phòng đại diện” hoặc “chi nhánh” đứng trước tên của tổ chức, kể cả tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

b) Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với nội dung, lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

c) Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; Chi nhánh phải có ít nhất 03 người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính nhiệm tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

d) Văn phòng đại diện, chi nhánh phải có trụ sở như đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Đăng ký hoạt động lần đầu, đăng ký thay đổi, bổ sung, đăng ký lại hoặc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh:

a) Đăng ký hoạt động lần đầu:

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động: lập theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này.

- Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.

- Hồ sơ về người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh: theo quy định về người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tại Điều 5 Thông tư này.

- Hồ sơ về nhân lực, trụ sở chính của văn phòng đại diện, chi nhánh: theo quy định về hồ sơ nhân lực, trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

- Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh theo mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh, tổ chức khoa học và công nghệ phải gửi bản sao Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức khoa học và công nghệ để bổ sung vào hồ sơ.

b) Đăng ký thay đổi, bổ sung:

Trường hợp thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trong Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy chứng nhận hoạt động bị mất, rách, nát, hết thời hạn hiệu lực, văn phòng đại diện, chi nhánh đăng ký thay đổi, bổ sung hoặc cấp lại tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh theo quy định như đối với tổ chức khoa học và công nghệ tại Điều 8 Thông tư này.

Khi đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động, văn phòng đại diện, chi nhánh vẫn phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu tương ứng được quy định tại Điều 11 Thông tư này.

c) Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, tổ chức khoa học và công nghệ phải gửi hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh. Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản của tổ chức khoa học và công nghệ thông báo việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh.

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản cho tổ chức khoa học và công nghệ xác nhận việc đã nộp Giấy chứng nhận hoạt động này và thông báo cho các cơ quan liên quan về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh.

d) Trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị thu hồi hoặc huỷ bỏ hiệu lực, tổ chức cơ quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi công văn đề nghị cơ quan cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động đã cấp.

3. Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Điều 12. Thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh

1. Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Văn phòng đại diện, chi nhánh không hoạt động sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động.

b) Văn phòng đại diện, chi nhánh ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng.

c) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh bị phát hiện là giả mạo; trong quá trình hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh không còn đủ số lượng nhân lực tối thiểu theo quy định tại Điều 11 Thông tư này trong thời hạn 12 tháng liên tục.

d) Theo quyết định, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi văn phòng đại diện, chi nhánh có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động.

đ) Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản bị thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực.

2. Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động đã cấp cho văn phòng đại diện, chi nhánh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo cho các cơ quan liên quan.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CƠ QUAN CHỦ QUẢN VÀ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy chứng nhận

1. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

b) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác cấp Giấy chứng nhận cho các Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Theo dõi, kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo các nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận do Bộ cấp, xử lý và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện việc công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục các tổ chức khoa học và công nghệ có Giấy chứng nhận còn hiệu lực, xoá tên khỏi danh mục các tổ chức khoa học và công nghệ bị thu hồi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.

2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh theo thẩm quyền.

b) Theo dõi, kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh theo các nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận hoạt động do Sở Khoa học và Công nghệ cấp, xử lý và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh theo định kỳ (vào tháng 11 hàng năm) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

d) Tổ chức thực hiện việc công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ các danh mục sau:

- Danh mục các tổ chức khoa học và công nghệ có Giấy chứng nhận còn hiệu lực, xoá tên khỏi danh mục các tổ chức khoa học và công nghệ bị thu hồi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.

- Danh mục các văn phòng đại diện, chi nhánh có Giấy chứng nhận hoạt động còn hiệu lực, xoá tên khỏi danh mục các các văn phòng đại diện, chi nhánh bị thu hồi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động.

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ quản và của tổ chức khoa học và công nghệ

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ quản của tổ chức khoa học và công nghệ:

a) Ban hành hoặc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Thông tư này.

b) Quản lý tổ chức khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ khi có vi phạm trong hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

b) Đăng bố cáo thành lập và đăng ký hoạt động trên các báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương nơi đặt trụ sở chính ít nhất 03 số liên tiếp; gửi giấy biên nhận đã đăng bố cáo này cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

c) Treo biển hiệu của tổ chức khoa học và công nghệ (hoặc của văn phòng đại diện, chi nhánh) tại trụ sở chính (hoặc trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh) chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận (hoặc Giấy chứng nhận hoạt động). Biển hiệu phải có kích thước tối thiểu là 30cm x 50cm.

d) Thực hiện đúng chế độ báo cáo tình hình hoạt động hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận; Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ có văn phòng đại diện, chi nhánh, phải đồng thời gửi báo cáo tới Sở Khoa học và Công nghệ nơi đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục XII kèm theo Thông tư này.

đ) Hoạt động đúng lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Giấy chứng nhận đã được cấp; Thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

e) Đối với các hoạt động trong ngành, nghề, lĩnh vực có điều kiện, trước khi tiến hành phải được sự cho phép bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với ngành, nghề, lĩnh vực đó.

g) Đối với một số loại tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực mà điều kiện thành lập đã được quy định tại văn bản do cơ quan có thẩm quyền cao hơn ban hành (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) thì áp dụng quy định tại các văn bản đó.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận tiến hành rà soát các Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp mà nội dung không phù hợp với quy định của Thông tư này, cơ quan cấp Giấy chứng nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức khoa học và công nghệ để tiến hành thủ tục đăng ký lại hoặc đăng ký thay đổi, bổ sung.

Nếu quá thời hạn ghi trong thông báo mà tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của Thông tư này, cơ quan cấp Giấy chứng nhận làm thủ tục huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận theo quy định.

2. Đối với Giấy chứng nhận do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp có ghi thời hạn thì tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đó và khi hết thời hạn, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

3. Trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký, nếu xét thấy có những vấn đề cần phải xin ý kiến thẩm định của các cơ quan trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét giải quyết.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị: TCCB, TTra, PC;
- Lưu: VT, VPĐK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 02/2010/TT-BKHCN

Hanoi, March 18, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING THE ESTABLISHMENT AND OPERATION REGISTRATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

Pursuant to the June 9, 2000 Law on Science and Technology;
Pursuant to the Government's Decree No. 81/ 2002/ND-CP of October 17, 2002, detailing a number of articles of the Law on Science and Technology;
Pursuant to the Government's Decree No. 28/ 2008/ND-CP of March 14, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 97/2009/QD-TTg of July 24, 2009, promulgating the list of domains in which individuals are allowed to establish science and technology organizations,
The Ministry of Science and Technology guides establishment conditions and operation registration procedures for science and technology organizations as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects

of application

1. Scope of regulation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Subjects of application:

a/ Organizations and individuals establishing science and technology organizations, including foreign-invested research and development organizations established for non-profit purposes and foreign-invested scientific and technological service organizations.

b/ Organizations and individuals registering operation of science and technology organizations.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Science and technology organization established by individuals means an organization established by an individual or a number of individuals.

2. Representative office or branch of a science and technology organization:

a/ Representative office means a dependent unit of a science and technology organization that is tasked to represent under authorization and protect the interests of this organization.

b/ Branch means a dependent unit of a science and technology organization that is tasked to perform all or several functions of this organization, including the function to represent under authorization the interests of this organization. The operation domains of a branch must correspond to those of the science and technology organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Types of science and technology organization:

a/ Scientific research organizations and scientific research and technological development organizations, including institutes, centers, laboratories, research stations, observatories, testing stations and others.

b/ Scientific and technological service organizations, including centers, offices and others.

4. Registered scientific and technological operation domain means a domain specified in the establishment decision or the organization and operation charter of a science and technology organization, appraised or approved by a competent agency or organization, in line with the scientific and technological domains provided by law and the functions and tasks of this science and technology organization (including scientific research, technological development, experiment and trial production; manufacture of and trading in products created from research and development; and scientific and technological services).

Chapter II

ESTABLISHMENT CONDITIONS AND OPERATION REGISTRATION DOSSIERS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

Article 3. Establishment conditions

A science and technology organization may obtain a scientific and technological operation registration certificate (below referred to a^ certificate) when it fully satisfies the conditions specified in Article 4 of the Government's Decree No. 81/2002/ND-CP of October 17. 2002. detailing a number of articles of the Law on Science and Technology (below referred to as Decree No. 81). which are shown in its registration dossier and specifically guided in Articles 4. 5 and 6 of this Circular.

Article 4. Operation registration application, operation objectives and orientations, establishment decision, and organization and operation charter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A science and technology organization shall make an application according to the form provided in Appendix I to this Circular (not printed herein).

2. Operation objectives and orientations:

a/ The operation objectives and orientations of a science and technology organization must not contravene Article 8 of the Law on Science and Technology and other relevant legal documents.

b/ For a science and technology organization with a managing agency or organization, its operation objectives and orientations must comply with the operation sectors and domains of such managing agency or organization.

3. Establishment decision:

a/ A science and technology organization established by a competent agency or organization must have an establishment decision under Article 5 of Decree No. 81.

b/ A science and technology organization established through cooperation or association must have an establishment decision made by a party being the agency or organization authorized by the other party to such cooperation or association.

c/ For science and technology organizations established by individuals:

- For an organization established by an individual: The establishment decision may be replaced by an operation registration application.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Organization and operation charter:

a/ The charter of a science and technology organizations (except the case specified at Point b. Clause 4 of this Article) must contain all fundamental details specified in Appendix Il.a to this Circular (not printed herein).

The organization and operation charter may be replaced with the organization and operation regulation promulgated by a competent state agency (for public science and technology organizations).

The organization and operation charter of a science and technology organization with a managing agency or organization shall be approved or promulgated by a competent agency or organization. The main functions and tasks defined in the charter must suit the operation branches and domains of such managing agency or organization.

Modification and supplementation of a charter shall be decided by the charter approving or promulgating agency or organization.

The charter of a science and technology organization established through cooperation or association shall be signed by the parties to such cooperation or association and approved by a party being an agency or organization authorized by the other party(ies).

b/ The (draft) charter of a science and technology organization established by individuals shall be made according to the form provided in Appendix II.b to this Circular (not printed herein).

Such (draft) charter shall be signed by founding individual(s) and appraised by the certificate-issuing agency before issuing a certificate and will take effect on the date of issuance.

The operation domains shall be indicated in the charter according to the Government-prescribed list of domains in which individuals are allowed to establish science and technology organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Vietnamese name reflects the type of organization and the main operation domains.

In addition, the Vietnamese name of a science and technology organization may consist of the official name and/or the geographical name of the head office of such organization.

- Name in a foreign language: If a science and technology organization has its name in a foreign language, this name must be the corresponding translation from the Vietnamese name.

- Abbreviated name: If a science and technology organization has an abbreviated name (in Vietnamese or a foreign language), such abbreviated name must consist of the initials of the words being the main constituents of such name (phrase).

- The name (including abbreviated name) of a science and technology organization without a managing agency or organization must not be identical with that of another organization already registered at the same certificate-issuing agency.

A science and technology organization shall take accountability for selecting its name (including the full name in Vietnamese and a foreign language and abbreviated name), ensuring that such name does not infringe upon intellectual property rights of organizations and individuals protected in Vietnam.

Article 5. Scientific and technological staff

1. Number of staff members:

Each science and technology organization must have at least 5 staff members possessing university or higher degree, at least 20% of them have professional qualifications in any of the main operation domains to be registered and at least 40% of them work on a full-time basis.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Full-time and part-time staff members:

a/ Science and technology organizations established by competent state agencies each shall make a list of staff members according to the form provided in Appendix III to this Circular (not printed herein) and have it certified by the establishment-deciding agency or managing agency .

b/ For science and technology organizations established by those other than competent state agencies, in addition to a list of staff members, the following documents are required:

- For a full-time staff member:

+ A written request for working on a full-time basis, made according to the form provided in Appendix IV to this Circular (not printed herein).

+ Lawfully certified copies of training diplomas.

+ A resume certified by the administration of the locality where he/she resides or by the agency or organization where he/she works before moving to work for the science and technology organization. For a full-time staff member being a foreigner, a written certification of his/her legal status made by the country in which he/she is a citizen is required.

When necessary, the certificate-issuing agency may request production of original papers related to the dossier of such member (e.g.. retirement decision, decision on job change, diplomas and certificates, etc.).

- For a part-time member:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Lawfully certified copies of training diplomas.

+ A lawfully certified resume. For a part-time staff member being a foreigner, a written certification of his/her legal status made by the country in which he/she is a citizen is required.

+ For an individual working on a full-time basis at an agency or organization, a written permission tor working on a pan-time basis, made by the head of the agency directly managing this individual, is required.

3. Heads of science and technology organizations:

a/ The head of a science and technology organization shall lake responsibility before law for all activities of the organization and must possess a university or higher degree.

The head of a national-, ministerial- or provincial-level science and technology organization or a science and technology organization being an institute must possess a doctoral or higher degree.

b/ In addition to the provisions at Point b. Clause 2 of this Article, the head's dossier must comprise:

- An appointment decision made by a competent agency or organization, except organizations established by individuals.

- Documented scientific backgrounds, made according to the form provided in Appendix VI to this Circular (not printed herein), certified by a competent agency or organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ The head of a science and technology organization established by individuals shall work on a full-time basis.

4. Cadres, civil servants and public employees joining non-public science and technology organizations shall comply with the law on cadres, civil servants and public employees.

Article 6. Physical and technical foundations

1. Conditions on physical and technical foundations:

Physical and technical foundations of a science and technology organization may include workshops, laboratories, machinery and equipment, intellectual assets and other physical and technical facilities for its operation, and capital in cash.

a/ Registered capital: A science and technology organization shall register its operation capital in cash or cash-equivalent value of its physical and technical foundations.

The registered capital must be at least VND 2(K) million.

b/ The head office is a separate workplace for transactions and contact and shall be based within the Vietnamese territory.

The head office must have a specific address, including house number, name of street (lane) or names of commune, ward or township, district, town or provincial city, and province or centrally run city: telephone number, fax number and email address (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. List of physical and technical foundations:

a/ A science and technology organization established by a competent state agency must make a list of physical and technical foundations according to the form provided in Appendix VII to this Circular (not printed herein) and have it certified by the establishment-deciding agency or managing agency.

b/. For science and technology organizations not defined at Point a. Clause 2 of this Circular, in addition to a list of physical and technical foun­dations, the following documents are required:

- Commitment to contributing capital (cash, assets, etc.). made by each individual/party to cooperation or association.

- Documents of title of capital amounts committed to be contributed.

- Minutes of the meeting of the founders/ parties to cooperation or association, indicating the agreed value of assets or foreign currencies converted into Vietnam dong. or documents certifying the lawful asset value.

- When necessary, the certificate-issuing agency may request the science and technology organization to have their assets valued and certified by a qualified asset valuation agency, organization or enterprise.

3. Dossier on the head office:

The dossier on head office must comprise either of the following papers:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A lawfully certified copy of the contract on the rent or borrowing of the place for the head office, enclosed with a paper evidencing the lessor's or lender's land/house ownership or use rights.

Chapter III

OPERATION REGISTRATION AND DISSOLUTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

Article 7. Decentralization of registration of scientific and technological operation

A science and technology organization shall register its operation at the Ministry of Science and Technology or a provincial-level Science and Technology Department of the locality where it is headquartered according to the decentralization specified in Clause 2. Article 6 of Decree No. 81. Specifically:

1. Science and technology organizations which shall register their operation at the Ministry of Science and Technology include:

- Research and development organizations established by the Government.

- Research and development organizations established under decisions of the Prime Minister or of ministers or provincial-level People s Committee chairpersons as authorized by the Prime Minister.

The above research and development organizations include research and development organizations named in the decrees defining the functions and tasks of ministries: research and development organizations on the lists of other non-business organizations of ministries as decided by the Prime Minister: and research and development organizations established under decisions of ministers or provincial-level People's Committee chairpersons as authorized in writing by the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Research and development organizations established under decisions of central-level political organizations or socio-political organizations.

- Foreign-invested science and technology organizations.

2. Science and technology organizations not defined in Clause 1 of this Article shall register their operation at provincial-level Science and Departments of localities where they are headquartered

Article 8. First-time registration of operation .and registration for modification, supplementation or re-issuance of certificates

1. Registration procedures:

a/ A science and technology organization shall submit an operation registration dossier to the certificate-issuing agency according to the decentralization specified in Article 7 of this Circular; and pay charges and fees under the Finance Ministry’s Circular No. 187/2009/TT-BTC of September, 29. 2009,. prescribing the rates and collection, remittance, management and use of the charge for the appraisal of scientific and technological operation conditions and the fee for the grant of scientific and technological Operation certificates.

b/ In the course of appraising a registration dossier, when necessary, the certificate-issuing agency may:

- Collect opinions of experts on the dossier and assessing the capacity of the science and technology organization; and organize a meeting to reach agreement on the details to be indicated in the certificate.

- Directly sharing opinions with the science and technology organization's representative to clarify such details as name, charter, operation domains and other relevant matters in the registration dossier of such organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspect the physical and technical foundations of the science and technology organization.

c/ Within 15 working days after receiving a valid dossier, the competent agency shall examine the dossier and issue a certificate to the science and technology organization. In case of refusal, it shall give a written reply clearly stating the reason.

A certificate shall be issued according to the forms provided in Appendices IX and X to this Circular (not printed herein).

A certificate issued to a science and technology organization established by individuals must indicate the operation domains according to the Prime Minister-prescribed list of domains in which individuals are allowed to establish science and technology organizations.

2. First-time registration of operation:

A science and technology organization shall submit to the certificate-issuing agency under Chapter II of this Circular an operation registration dossier which comprises an application for operation registration, the establishment decision, the organization and operation charter (or draft charter, for organizations established by individuals), dossiers on staff members and the head, and dossiers of the head office and physical and technical foundations.

3. Registration for modification, supplementation or re-issuance of a certificate:

a/ In case of modification or supplementation of one or more details in a certificate (except the case specified at Point b. Clause 3 of this Article), a dossier comprises:

- An official letter of the head of the science and technology organization, clearly indicating the details to be modified or supplemented.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Decision of a competent agency or organization or of the authorized party to cooperation or association, or the founders meeting's minutes on the change or addition of the operation domains of the science and technology organization.

+ Decision of a competent agency or organization or of the authorized party to cooperation or association, or the founders meeting's minutes on the renaming of the science and technology organization.

+ A lawfully certified copy of the decision to rename or replace the establishment-deciding agency or managing agency of the science and technology organization.

+ The head's dossier (under Article 5 of this Circular).

+ The dossier on registered capital (under Article 6 of this Circular).

+ The dossier on the head office (under Article 6 of this Circular).

- An operation report, made according to the form provided in Appendix XII to this Circular (not printed herein), up to the time of registration for certificate modification or supplementation.

- The issued original certificate.

When registering the modification or supplementation of any detail in the certificate, the science and technology organization must still satisfy the essential conditions specified in Articles 4. 5 and 6 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The science and technology organization shall submit a dossier to the new certificate-issuing agency, which comprises:

- The head's written request for modification of relevant details.

- Registration dossier documents, as for first-time registration under Articles 4. 5 and 6 of this Circular.

- A lawfully certified copy of the issued certificate.

- The written certification made by the agency which has issued the old certificate.

Information on the old certificate (number, date and agency of issuance) shall be written in the new certificate to ensure the science and technology organization's continuous operation.

c/ Registration for certificate re-issuance:

- When its certificate is lost, a science and technology organization shall register for certificate re-issuance after declaring such loss to the police office of the locality where the certificate is lost and announce such loss at least thrice in the mass media.

Within 30 days after the final announcement, the science and technology organization shall submit a dossier of registration for certificate re-issuance, which comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The police office's certification.

+ The press agency's receipt of the announcement or the newspaper in which the announcement is published.

- When its certificate is ragged or torn or expires, a science and technology organization may register for certificate re-issuance. A dossier of registration for certificate re-issuance comprises:

+ The head's written request for certificate re-issuance.

+ The original certificate.

Article 9. Revocation and cancellation of a certificate

1. A certificate shall be revoked or cancelled in any of the following cases:

a/ The science and technology organization fails to commence its operation 12 months after obtaining the certificate.

b/ The science and technology organization ceases operation for over 12 consecutive months without a plausible reason, or even fails to report on its operation to the certificate-issuing agency twice for 5 consecutive years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ The science and technology organization fails to carry out re-registration procedures within the time limit notified by the certificate-issuing agency.

e/ As decided or requested by competent agencies when the science and technology organization commits violations during operation.

2. The certificate-issuing agency shall decide to revoke certificates of science and technology organizations which violate Clause 1 of this Article.

If unable to contact the science and technology organization in question, the certificate-issuing agency may request in writing the administration of the locality where the science and technology organization is headquartered to provide information on such organization. After 2 months, if not receiving feedback from the local administration, the certificate-issuing agency shall decide to cancel the issued certificate.

3. The certificate-issuing agency shall notify in writing the certificate revocation or cancellation to the police office, local administration and tax office and on its website and announce such revocation or cancellation on a central or local daily in 3 consecutive issues.

Article 10. Dissolution of a science and technology organization

1. A science and technology organization shall
be dissolved in the following cases:

a/ Under a dissolution decision of the agency or organization having established the science and technology organization (for science and technology organizations with managing agencies or organizations).

b/ Under a decision of the head or founding members (for science and technology organizations established by individuals).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Its certificate is revoked or cancelled.

2. A science and technology organization must have the dissolution decision issued by a competent agency or organization, which clearly states the reason for dissolution and measures to guarantee benefits of related persons.

3. A dissolved science and technology organization shall perform the following jobs:

a/ Within 7 working days after a dissolution decision is issued, it shall send this decision to the certificate-issuing agency, persons with related rights, obligations and benefits and its staff members: and concurrently post up such decision at its head office and publish it on a central or local daily in 3 consecutive issues.

b/ Within 60 days after obtaining the dissolution decision, it shall:

- Completely terminate labor contracts and work contracts with its staff members.

- Completely settle the signed contracts.

- Fulfill all financial obligations and pay all debts (if any).

c/ When carrying out dissolution procedures, in addition to the provisions of Points a and b. Clause 3 of this Article, the science and technology organization established by individuals or established through cooperation or association shall comply with its organization and operation charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

REPRESENTATIVE OFFICES AND BRANCHES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

Article 11. Establishment conditions and operation registration for representative offices and branches of science and technology organizations

1. Establishment conditions for a representative office or branch:

a/ The name of a representative office or branch must consist of the name of the science and technology organization followed by "representative office" or "branch", including the name in a foreign language and abbreviated name.

b/ The operations of a representative office or the operation domains of a branch must correspond to those of the science and technology organization.

c/ A representative office must have at least 2 staff members possessing a collegial or higher degree, while a branch must have at least 3 stall members holding university or higher degree, at least one of them has professional qualifications in the main domain to be registered. The head ol a representative office or branch must possess a university or higher degree and shall work on a full-time basis at that representative office or branch.

d/ A representative office or branch must have its head office like a science and technology organization under Article 6 of this Circular.

2. First-time registration of operation,
registration for certificate modification or
supplementation, re-registration or termination
of operation of a representative office or branch:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A dossier comprises:

- An application for operation registration, made according to the form provided in Appendix VIII to this Circular (not printed herein).

- The representative office or branch establishment decision.

- Dossier on the head of the representative office or branch, which is the same as that for the head of a science and technology organization under Article 5 of this Circular.

- Dossiers on staff members and the head office of a representative office or branch, which are the same as those for a science and technology organization under Articles 5 and 6 of this Circular.

- A lawfully certified copy of the certificate of the managing science and technology organization.

Within 15 working days after receiving a complete and valid dossier, the provincial-level Science and Technology Department shall issue an operation certificate to the representative office or branch, made according to the form provided in Appendix XI to this Circular (not printed herein). In case of refusal, it shall give a written reply clearly stating the reason.

Within 15 working days after obtaining a repre­sentative office or branch operation certificate, the science and technology organization shall send a copy thereof to the agency which has issued the science and technology organization's certificate for adding it to the dossier.

b/ Registration for certificate modification or supplementation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When registering for the modification or supplementation of any detail in its operation certificate, a representative office or branch must still satisfy the essential conditions specified in Article 11 of this Circular.

c/ Termination of operation of a representative office or branch:

- Within 15 working days after obtaining a decision to terminate the operation of its representative office or branch, the science and technology organization shall send a dossier to the provincial-level Science and Technology Department which has issued the operation certificate. The dossier comprises:

+ The science and technology organization's notice of the termination of operation of its representative office or branch.

+ A lawfully certified copy of the decision to terminate the operation of the representative office or branch.

+ The original operation certificate of the representative office or branch.

- Within 7 working days after receiving a complete dossier, the provincial-level Science and Technology Department shall send to the science and technology organization a written certification of the submission of the certificate by its representative office or branch and notify concerned agencies of the termination of the operation of such representative office or branch.

d/ When the science and technology organization's certificate is revoked or cancelled, the certificate-issuing organization or agency shall request in writing the agency which has issued an operation certificate to the representative office or branch to revoke or cancel such operation certificate.

3. A science and technology organization's representative office or branch shall register its operation with the provincial-level Science and Technology Department of the locality where it is headquartered: and pay charges and fees under the law on charges and fees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The operation certificate of a representative office or branch shall be revoked or cancelled in the following cases:

a/ The representative office or branch fails to operate 12 months after obtaining the operation certificate.

b/The representative office or branch ceases its operation for over 12 consecutive months without a plausible reason.

c/ The information declared in the representative office's or branch's operation registration dossier is detected as falsified; in the course of operation, the representative office or branch no longer has a minimum staff required under Article 11 of this Circular for 12 consecutive months.

d/ As decided or requested by competent agencies when the representative office or branch commits violations during operation.

e/ The managing science and technology organization's certificate is revoked or cancelled.

2. The provincial-level Science and Technology Department shall decide to revoke or cancel the operation certificate already issued to the representative office or branch in the cases specified in Clause 1 of this Article and notify such revocation or cancellation to concerned agencies.

Chapter V

RESPONSIBILITIES OF AGENCIES ISSUING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL OPERATION REGISTRATION CERTIFICATES. MANAGING AGENCIES AND SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Responsibilities of the Ministry of Science and Technology:

a/ To issue certificates to science and technology organizations according to its competence.

b/ To provide provincial-level Science and Technology Departments with professional guidance on the issuance of certificates.

c/ To monitor and inspect the operation ol science and technology organizations based on details in the certificates it has issued, handle or propose competent agencies to handle violations under law.

d/To publicly post on its website the list of science and technology organizations possessing valid certificates and remove from this list science and technology organizations with revoked or cancelled certificates.

2. Responsibilities of provincial-level Science and Technology Departments:

a/ To issue certificates to science and technology organizations and operation certificates to representative offices and branches according lo their competence.

b/ To monitor and inspect the operation of science and technology organizations and representative offices and branches based on the details in the certificates or operation certificates they have issued, handle or propose competent agencies to handle violations under law.

c/ To report to the Ministry of Science and Technology on the issuance of certificates to science and technology organizations and operation certificates to representative offices and branches regularly (in November) or upon request.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The list of science and technology organizations possessing valid certificates and remove from this list science and technology organizations with revoked or cancelled certificates.

- The list of representative offices and branches possessing valid operation certificates and remove from this list representative offices and branches with revoked or cancelled operation certificates.

Article 14. Responsibilities of managing agencies or organizations and science and technology organizations

1. Responsibilities of agencies or organizations managing science and technology organizations:

a/To promulgate or approve organization and operation charters of science and technology organizations under this Circular.

b/ To manage science and technology organizations according to their competence.

c/To coordinate with functional agencies in handling or dissolving under law science and technology organizations which commit violations during operation.

2. Responsibilities of a science and technology organization:

a/ To take responsibility before law for all information declared in its operation registration dossier.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To display a signboard of at least 30 cm x 50 cm of its own (or of its representative office or branch) at its head office (or the place of its representative office or branch) within 15 days after obtaining the certificate (or operation certificate).

d/To report annually or extraordinarily upon request on its operation to the certificate-issuing agency. A science and technology organization with its representative office(s) or branch(es) shall concurrently send a report, made according to the form provided in Appendix XII to this Circular (not printed herein), to the provincial-level Science and Technology Department which has issued the operation certificate(s) to such representative office(s) or branch(es).

e/To operate in the domains indicated in the issued certificate; and register for certificate modification, supplementation or re-issuance under regulations.

f/ To obtain written permission of relevant competent state management agencies before conducting operations in branches, trades or domains subject to conditional operation.

g/ For science and technology organizations operating in the domains in which establishment conditions are already specified in documents issued by agencies with higher competence (the National Assembly, the Government or the Prime Minister), such documents shall be complied with.

Chapter VI

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 15. Implementation responsibility

1. Certificate-issuing agencies shall review all issued certificates. When an issued certificate contains details incompliant with this Circular, the certificate-issuing agency shall notify in writing such incompliance to the science and technology organization for carrying out procedures to register for certificate renewal, modification or supplementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Certificates with a specified validity term issued by the Ministry of Science and Technology or provincial-level Science and Technology Departments continue to be effective till the end of such term. Upon the end of this term, science and technology organizations shall submit dossiers of request for certificate renewal under Point c. Clause 3. Article 8 of this Circular.

3. In the course of receiving and appraising registration dossiers, provincial-level Science and Technology Departments shall report matters which should be appraised by central agencies to the Ministry of Science and Technology for consideration and settlement.

Article 16. Effect

This Circular takes effect 45 days from the date of its signing and replaces the Science and Technology Ministry's Circular No. 10/2(X)5/TT-BKHCN of August 24. 2005. guiding the estab­lishment conditions and operation registration for science and technology organizations.

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported in writing to the Ministry of Science and Technology for consideration and settlement.-

 

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPUTY MINISTER
Nguyen Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/03/2010 hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.819

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!