Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/2009/TT-BKH đăng ký kinh doanh sửa đổi Thông tư 03/2006/TT-BKH

Số hiệu: 01/2009/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 01/2009/TT-BKH

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH NGÀY 19/10/2006 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29/8/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 01/9/2008 của Văn phòng Chính phủ,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ áp dụng đối với hộ kinh doanh như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2006/TT-BKH).

2. Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục IV-6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH .

Điều 2. Sửa đổi mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH .

Điều 3. Bổ sung mẫu giấy tờ áp dụng cho trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp như sau:

a. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư này.

c. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Những hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Thông tư này có hiệu lực không phải thực hiện việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới. Việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới được thực hiện đồng thời khi hộ kinh doanh đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VP, Cục PTDN.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

DANH MỤC

CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Mẫu giấy tờ

Ký hiệu

1

Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần

Phụ lục I-7

2

Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-8

3

Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-9

4

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Phụ lục I-6

5

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Phụ lục II-5

6

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Phụ lục IV-6

7

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục III-5

PHỤ LỤC I-7

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .........................................

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ:

Chức danh: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

Là đại diện theo pháp luật của công ty

2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................................................

Loại hình doanh nghiệp: .........................................................................................................

Do: ..................................................... Cấp ngày: ......./....../.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU:

1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt: ........................................................................

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.................................................................................

- Tên công ty viết tắt: .............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

3. Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................................

STT

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

4. Vốn điều lệ: ......................................................................................................................

- Tổng số cổ phần: ................................................................................................................

- Mệnh giá cổ phần: ..............................................................................................................

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: .....................................................

............................................................................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ........................................................................

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định): .................................

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: .............................................................................................................................

Chức danh: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

9. Tên, địa chỉ chi nhánh:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

............................................................................................................................................

11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

............................................................................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

......, ngày … tháng … năm ......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .......................

- .......................

- .......................

PHỤ LỤC I-8

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .........................................

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ:

Chức danh: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân

2. Tên doanh nghiệp được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................................................

Loại hình doanh nghiệp: .........................................................................................................

Do: ..................................................... Cấp ngày: ......./....../.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ SAU:

1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt: ........................................................................

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.................................................................................

- Tên công ty viết tắt: .............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

3. Ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

4. Tên chủ sở hữu: ...............................................................................................................

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: .........................................

............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: .........................................

............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số: ................................................

Do: .......................................................................................... cấp ngày: ......../....../............

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

6. Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):...........................................

............................................................................................................................................

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định): .................................

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: .............................................................................................................................

Chức danh: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

9. Tên, địa chỉ chi nhánh:

............................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

......, ngày … tháng … năm ......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .......................

- .......................

- .......................

PHỤ LỤC I-9

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .........................................

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ:

Chức danh: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................

Loại hình: .............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................................................

Do: ..................................................... Cấp ngày: ......./....../.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ SAU:

1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt: ........................................................................

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.................................................................................

- Tên công ty viết tắt: .............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

3. Ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

4. Vốn điều lệ: ......................................................................................................................

Tổng số: ...............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định): .................................

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: .............................................................................................................................

Chức danh: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .......................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:...........................................................................................

9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:.........................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

......, ngày … tháng … năm ......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .......................

- .......................

- .......................

PHỤ LỤC I-6

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH

Kính gửi: ………………………………………..

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................. Nam/Nữ:

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: .........................................

............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................

............................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: .........................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

3. Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số: ...............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên góp vốn vào hộ kinh doanh (đối với trường hợp Hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập).

Tôi cam kết:

- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày … tháng … năm ......
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- .......................

- .......................

- .......................

PHỤ LỤC II-5

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

TT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký

Phần vốn góp

Sở hữu vốn (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

……, ngày ……. tháng ……. năm …….
Đại diện Hộ kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng cá nhân.

PHỤ LỤC IV-6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…

TÊN CƠ QUAN ĐKKD.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH

Số: .....................

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm …
Đăng ký thay đổi lần thứ: … ngày … tháng … năm …

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................

............................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: .........................................................................................................

............................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh: ................................................................................................................

5. Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ kinh doanh: ............................................................

............................................................................................................... Nam/Nữ: ..............

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: .........................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Cơ quan cấp: .........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chữ ký của cá nhân đại diện hộ kinh doanh: ...........................................................................

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh:

Số TT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị góp vốn

Tỷ lệ góp vốn

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Ghi chú

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC III-5

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ ...............)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh …….………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................................................

Do: ......................................................................... Cấp ngày: …../……./..............................

Vốn điều lệ (vốn đầu tư): ........................................................................................................

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Email: ................................................. Website: ..................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

............................................................................................. Nam/Nữ .................................

Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../.................................................. Nơi cấp: ................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có): ............................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................. Ngày cấp: ...../...../....... Nơi cấp: ................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

STT

Mã ngành

Tên ngành

2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh/Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

(Đối với đăng ký thay đổi thành viên hợp danh, ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi cư trú của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị khai trừ hoặc tự nguyện rút khỏi công ty;

Đối với đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, nơi cư trú của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty).

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ)

(Đối với thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, ghi: Mức vốn đăng ký thay đổi, phương thức và thời điểm thay đổi vốn đầu tư

Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên; vốn điều lệ dự định tăng thêm hoặc giảm xuống; thời điểm góp thêm vốn hoặc thời điểm hoàn trả lại vốn và phương thức hoàn trả).

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

6. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần/Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn)

(Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, ghi: Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn; Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế; Thời điểm thừa kế)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Tòa án)

Tên Tòa án:...........................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................

Bản án/quyết định số:............................................................................................................

Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- .......................

- .......................

- .......................

......, ngày … tháng … năm ......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Người ký trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 88/2006/NĐ-CP .

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.590

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!