Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 236/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG-TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ngày 25 tháng 8 năm 2008, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng-Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo để bàn việc xây dựng kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và việc thành lập Tổ Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân thời gian qua, dự thảo kế hoạch, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Quyết định thành lập Tổ Thường trực; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, nhưng các bước và nội dung chuẩn bị để triển khai thực hiện còn rất nhiều và chậm so với yêu cầu đặt ra. Các Bộ và Ban Chỉ đạo Trung ương cần phải đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện các kế hoạch, biện pháp để thực hiện nghiêm Luật Thuế thu nhập cá nhân ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

2. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ Tài chính bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đối với các Ban Chỉ đạo địa phương và các Bộ, địa phương; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc nắm bắt tình hình và đề ra biện pháp phòng ngừa những hành vi gian lận, vi phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân để hoàn thiện nội dung Bản kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân để trình Trưởng ban phê duyệt.

3. Về công tác xây dựng và ban hành văn bản pháp luật để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân:

a) Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Thành viên Chính phủ tham gia vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 10 tháng 9 năm 2008.

b) Về Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân: xây dựng và ban hành 02 Thông tư: 01 Thông tư hướng dẫn chung về thuế thu nhập cá nhân, nội dung bao gồm cả các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và của Bộ Y tế; 01 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn về khai thuế, thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn việc khai đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh trong trường hợp đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.

Các Thông tư, văn bản trên phải được ban hành trong tháng 9 năm 2008.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thuế thu nhập cá nhân: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án tổng thể về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế thu nhập cá nhân chung cho cả Trung ương và địa phương. Nội dung Đề án phải nêu rõ: mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công tác tuyên truyền; đối tượng tuyên truyền, phổ biến bao gồm các cá nhân nộp thuế, cơ quan chi trả thu nhập, cơ quan thi hành pháp luật để việc thực thi Luật nghiêm minh; qua công tác tuyên truyền sâu rộng mà tăng cường sự kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế; phân công nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế thu nhập cá nhân; các hình thức tuyên truyền và kinh phí để thực hiện Đề án.

5. Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế: Bộ Tài chính cần báo cáo cụ thể Ban Chỉ đạo Trung ương về quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc và biện pháp khắc phục để quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế nhằm góp phần vào việc kiểm soát thu nhập, phòng chống tham nhũng.

6. Về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương: Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên để hoàn chỉnh lại bản Quy chế. Nội dung Quy chế cần bổ sung thêm việc phân công, phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; hoạt động kiểm tra của Ban; chế độ hội họp (định kỳ, đột xuất, chuyên đề) của Ban (bao gồm từ việc mời họp đến việc phân công, chuẩn bị tài liệu gửi trước khi họp, việc bố trí nơi họp, theo dõi và soạn thảo văn bản kết luận cuộc họp của Ban, Trưởng ban), các vấn đề về kỷ luật hội họp, làm việc của Ban Chỉ đạo, trong đó quy định rõ các thành viên Ban Chỉ đạo vắng mặt trong các cuộc họp của Ban phải báo cáo, xin phép Trưởng ban. Quy định cụ thể về chế độ thông tin, báo cáo, hội ý, họp báo, phát ngôn của Ban; quy định về chế độ khen thưởng, kỷ luật, chi bồi dưỡng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo.

7. Về Quyết định thành lập Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo: Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo để bổ sung đủ số thành viên của Tổ; bổ sung quy định việc Tổ Thường trực có trách nhiệm báo cáo các thành viên Ban Chỉ đạo về công việc xử lý, giải quyết của Tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

8. Về đề nghị báo cáo Bộ Chính trị ra Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp trong việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo về việc cần thiết phải có Chỉ thị của Bộ Chính trị hay văn bản của Thường trực Ban Bí thư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, PL, TKBT, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S70.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 01/09/2008 về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng-Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.584

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!