Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 98/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 98/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 98/2003/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tưướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nưước và Tổng công ty nhà nưước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tưướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nưước;
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003 - 2005 (Phụ lục kèm theo).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo xử lý những tồn tại về tài chính của Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam trước khi quyết định việc sáp nhập Tổng công ty này vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long theo đúng quy định hiện hành, báo cáo kết quả trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2003.

Điều 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã đưược duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1214/CP-ĐMDN ngày 07 tháng 10 năm 2002.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tưư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thưương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tưướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 98/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN ĐẾN NĂM 2005:

1. Doanh nghiệp hoạt động công ích:

- Nhà máy In tiền Quốc gia.

2. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh:

- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,

- Ngân hàng Công thương Việt Nam,

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

- Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ, TRONG ĐÓ NHÀ NƯƯỚC GIỮ CỔ PHẦN THẤP NHẤT LÀ 51% VỐN ĐIỀU LỆ KHI BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU: GỒM 04 DOANH NGHIỆP

1. Công ty Cơ khí Ngân hàng II - thực hiện năm 2003,

2. Công ty Xây dựng Ngân hàng - thực hiện năm 2004,

3. Công ty Vật tư Ngân hàng - thực hiện năm 2004,

4. Công ty Cơ khí Ngân hàng I - thực hiện năm 2004.

III. THỰC HIỆN SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN NĂM 2003:

Thực hiện sáp nhập Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status