Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 896/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 896/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Vụ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây.

Điều 2. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con hình thành trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Ban quản lý dự án, Ban điều hành dự án và các đơn vị phụ thuộc khác của Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (thành lập theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị: là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân; có con dấu, biểu tượng; tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị; được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

2. Tên và địa chỉ trụ sở chính:

- Tên đầy đủ bng tiếng Việt Nam: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Tên giao dịch quốc tế: HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION.

- Tên viết tắt: HUD.

- Địa chỉ trụ sở chính tại tng 5, 6 Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị được xác định theo quy định hiện hành do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định sau khi thống nhất với B Tài chính.

4. Ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào các ngành nghề sau:

a) Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư phát trin và kinh doanh nhà ở, bt động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến thế điện; Quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợp các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khu các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng;

b) Ngành nghề kinh doanh liên quan: Cho thuê văn phòng làm việc; kinh doanh kho, bãi; Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm môi giới, định giá, tư vn, quảng cáo, đấu giá, quản lý, sàn giao dịch bất động sản; Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng; Xuất nhập khẩu lao động; Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn.

- Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

- Chính phủ thống nhất quản lý tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đi với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Bộ Xây dựng được Chính phủ phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị theo quy định của pháp luật.

- Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là Tổng giám đốc Tổng công ty.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Ngoài ra Tổng công ty có bộ phận Kiểm soát viên độc lập giúp chủ sở hữu nhà nước kiểm soát hoạt động của Tổng công ty.

7. Các Công ty con và Công ty liên kết của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là các doanh nghiệp do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối và không chi phi. Tại thời điểm thành lập, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có:

a) Các Công ty con do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm 19 Công ty:

- Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang.

- Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị.

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD 1.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD 2.

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD 3.

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD 4.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD 6.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD 8.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD 9.

- Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nha Trang.

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam.

- Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao.

- Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương.

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD.ICC.

- Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo.

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà xã hội HUD.VN.

b) Các Công ty liên kết do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ, bao gồm 08 Công ty:

- Công ty liên doanh JANADECO.

- Công ty liên doanh VINAPON.

- Công ty cổ phần TASCO.

- Công ty cổ phn Khách sạn và du lịch Bảo Việt.

- Công ty cổ phần Sài Gòn Rạch Giá.

- Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc.

- Quỹ Đầu tư Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu, số lượng Công ty con, Công ty liên kết của Tng công ty Đu tư phát trin nhà và đô thị có thể thay đổi phù hợp với định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ở từng thời kỳ được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chuyển giao các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đi với phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty tham gia thí điểm hình thành Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam được ghi tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó, xác định lại vốn điều lệ của Tổng công ty cho phù hợp với quy định hiện hành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động; phương án kiện toàn tổ chức, cán bộ chủ chốt và Phương án tái cơ cấu sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên khác do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định quản lý, điều hành nội bộ của Tổng công ty, đảm bo các quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả đầu tư vốn nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát trin nhà và đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thtướng Chính phủ;
- Ban Chđạo Đổi mới & PTDN;
- VPCP (Vụ ĐMDN);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Công đoàn XDVN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND TP. Hà Nội;
- Lưu VT, ĐMDN.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 896/QĐ-BXD ngày 10/10/2012 thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.785

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!