Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 779/QĐ-BGTVT năm 2010 thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 779/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 779/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẦU CẦN THƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 04/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 179/TTg-ĐMDN ngày 26/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Cụm phà Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 1927/VPCP-ĐMDN ngày 25/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, chuyển đổi doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam (Tờ trình số 763/CĐBVN-TCCB ngày 11/3/2010 và Phương án chuyển đổi Cụm phà Hậu Giang thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ trên cơ sở tổ chức lại Cụm phà Hậu Giang, đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Cục Đường bộ Việt Nam:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ.

- Tên viết tắt: Công ty TNHH QL & KT cầu Cần Thơ.

- Tên giao dịch quốc tế: Can Tho Bridge Management and Operation Single - member Limited Liability Company

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 79 Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Vốn điều lệ: Tạm tính là 4.841.408.251 đồng (bốn tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm linh tám nghìn, hai trăm năm mươi mốt đồng), trên cơ sở báo cáo tài chính của đơn vị chưa được kiểm toán và sẽ được xem xét, điều chỉnh sau. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị hoàn chỉnh số liệu báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ;

- Đảm bảo giao thông khi có thiên tai, dịch họa xảy ra trên địa bàn quản hạt được giao;

- Dịch vụ thu phí cầu đường;

- Xây dựng, sửa chữa lớn công trình đường bộ;

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất;

- Mua, bán vật liệu xây dựng;

- Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép xây dựng;

- Xây dựng công trình thủy lợi;

- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước;

- Xây dựng nhà các loại;

- Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô;

- Bảo dưỡng xe ôtô và xe có động cơ khác;

- Kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;

- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Kinh doanh các dịch vụ trạm dừng nghỉ, kho bãi, quảng cáo, điểm đỗ xe.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Bộ Giao thông vận tải là chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thay mặt thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa, sử dụng có hiệu quả toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp đối với vốn, tài sản, lao động, đất đai, các hợp đồng kinh tế đã ký kết, các khoản nợ của Cụm phà Hậu Giang chuyển giao sang được tính đến thời điểm chuyển đổi và tài sản, thiết bị của dự án cầu Cần Thơ được chủ đầu tư chuyển giao khi bàn giao công trình cầu Cần Thơ. Đối với tài sản đề nghị thanh lý, vật tư không cần dùng, hư hỏng, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ có trách nhiệm quản lý và xử lý theo quy định.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận các thiết bị, tài sản Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ không giữ lại khi chuyển đổi (kể cả vật tư kèm theo tài sản) để quản lý, điều chuyển theo quy định.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ VII, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- UBND TP Cần Thơ;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- TC Đường bộ VN;
- Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 779/QĐ-BGTVT năm 2010 thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198