Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003 -2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 53/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 53/2003/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 1444/TT-UB; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện Phương án này theo các thủ tục, quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích giữ nguyên như hiện có:

- Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi,

- Công ty Dịch vụ nông nghiệp,

- Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt,

- Công ty Quản lý công trình đô thị Bảo Lộc.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh giữ nguyên như hiện có:

- Công ty Cấp nước Lâm Đồng,

- Công ty Xổ số kiến thiết,

- Lâm trường Bảo Lâm,

- Lâm trường Đạ Tẻh,

- Công ty Tư vấn lâm nông nghiệp,

- Lâm trường Đạ Huoai,

- Lâm trường Tam Hiệp,

- Lâm trường Đức Trọng,

- Lâm trường Đơn Dương,

- Lâm trường Bảo Thuận,

- Lâm trường Di Linh,

- Lâm trường Lộc Bắc,

- Công ty In và phát hành sách,

- Công ty Sách thiết bị trường học,

- Xí nghiệp Bến xe,

- Công ty Quản lý đường bộ I,

- Công ty Quản lý đường bộ II,

- Công ty Đăng kiểm,

- Công ty Điện ảnh.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VỚI LỘ TRÌNH:

Năm 2003:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

- Công ty Thực phẩm.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

- Công ty Xây dựng I Lâm Đồng,

- Công ty Vật liệu xây dựng,

- Công ty Xây dựng công trình giao thông,

- Công ty xây dựng công nghiệp,

- Công ty Thương mại II.

3. Doanh nghiệp thực hiện giải thể:

- Công ty Thi công cơ giới Lâm Đồng.

Năm 2004:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

- Công ty Chè Lâm Đồng,

- Công ty Du lịch Lâm Đồng,

- Công ty Dịch vụ du lịch Đà Lạt,

- Công ty Tư vấn xây dựng,

- Công ty Tư vấn xây dựng giao thông,

- Công ty Tư vấn tổng hợp Nam Lâm Đồng,

- Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

- Công ty Cơ khí và Xây lắp,

- Công ty Cơ khí giao thông.

Năm 2005:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

- Công ty Chế biến xuất khẩu cà phê,

- Công ty Du lịch dịch vụ Xuân Hương,

- Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà,

- Công ty Lâm sản.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003 -2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status