Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 392/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 392/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 392/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ý kiến của các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Đề án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, V .IV,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục:

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TIẾN HÀNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số 392 /QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

A. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN : 06 DOANH NGHIỆP

I. DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH : 01 doanh nghiệp

1. Công ty Cấp thoát nước và Vệ sinh đô thị Đồng Tháp.

II. DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH : 5 doanh nghiệp

1. Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp,

2. Xí nghiệp In Đồng Tháp,

3. Công ty Thương nghiệp xuất nhập khẩu tổng hợp Đồng Tháp,

4. Công ty Thương mại - Dầu khí Đồng Tháp,

5. Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

B. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

I. NĂM 2003 :

a) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu : 01 doanh nghiệp

1. Công ty Công trình giao thông Đồng Tháp.

b) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ : 02 doanh nghiệp

1. Công ty Sách và Thiết bị trường học Đồng Tháp,

2. Công ty Xuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp,

c) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá Nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần : 03 doanh nghiệp

1. Công ty Cơ điện Đồng Tháp,

2. Công ty Vận tải ô tô Đồng Tháp,

3. Công ty Vận tải đường sông Đồng Tháp.

d) Doanh nghiệp nhà nước chuyển đi nơi khác : 01 doanh nghiệp

1. Công ty Xây dựng -Thủy lợi Đồng Tháp : về Tổng công ty Vinaconex (Bộ Xây dựng).

II. NĂM 2004 :

a) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu : 03 doanh nghiệp

1. Công ty Du lịch Đồng Tháp,

2. Công ty Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp,

3. Công ty Xuất nhập khẩu Sa Giang.

b) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá Nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần : 02 doanh nghiệp

1. Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng,

2. Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp Đồng Tháp.

III- NĂM 2005 : doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần : 01 doanh nghiệp

1. Công ty Tư vấn xây dựng giao thông Đồng Tháp ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 392/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158