Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 313/QĐ-TTg năm 2008 về phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 313/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long với nội dung chính sau:

1. Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

- Tên giao dịch quốc tế: HOUSING BANK OF MEKONG DELTA.

- Tên viết tắt tiếng Anh: MHB.

- Trụ sở chính: 9 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần, phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Được áp dụng mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất nếu không có xung đột với luật pháp Việt Nam.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được tiếp tục kinh doanh các ngành nghề hiện Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

5. Giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán.

Ngoài áp dụng các phương pháp quốc tế trong xác định giá trị doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các bước xử lý tài chính, xác định giá trị quyền sử dụng đất và hình thức sử dụng đất sau cổ phần hóa, đánh giá tài sản khác… kết hợp với kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của tổ chức tư vấn cổ phần hóa và định giá nước ngoài; đồng thời căn cứ tình hình cung cầu thị trường và các yếu tố khác tại thời điểm trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giá khởi điểm cổ phiếu của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, công bố giá trị doanh nghiệp và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo số đánh giá lại.

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng (một nghìn năm trăm tỷ đồng).

b) Hình thức cổ phần hóa và cơ cấu cổ phần phát hành:

Hình thức cổ phần hóa: giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn, cụ thể như sau:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 68,10% vốn điều lệ.

- Tổng khối lượng phát hành là 31,90% vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, trong đó:

+ Cổ phần bán đấu giá công khai trong nước: 13,11% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên: 1,79% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 15% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán cho Công đoàn: 2% vốn điều lệ.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, trong đó nhất thiết phải có nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Nhà đầu tư chiến lược cam kết đầu tư dài hạn, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian ít nhất là 5 năm, kể từ ngày Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

8. Sử dụng nguồn vốn thặng dư sau khi bán cổ phần: thực hiện theo quy định của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng  6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giá khởi điểm trên cơ sở định giá của tư vấn cổ phần hóa và tình hình cung cầu của thị trường, sau khi có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính.

3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 313/QĐ-TTg năm 2008 về phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106