Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019

Số hiệu: 31/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hà Minh Hải
Ngày ban hành: 04/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Công văn số 11761/BTC-TCDN ngày 25/9/2020 của Bộ Tài chính về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2019;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7826/TTr-STC ngày 02/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp loại của 23 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2019 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp tại Điều 1, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, gửi Sở Tài chính để trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; các doanh nghiệp nhà nước có tên nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Võ Tuấn Anh, TH, TKBT, KT;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KTNam.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải

 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

TT

Tên doanh nghiệp

Xếp loại doanh nghiệp

I

Doanh nghiệp xếp loại A

 

1

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà

A

2

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

A

3

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

A

4

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

A

5

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

A

6

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

A

7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô

A

8

Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất

A

9

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm

A

10

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

A

II

Doanh nghiệp xếp loại B

 

1

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

B

2

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

B

3

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội

B

4

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông

B

5

Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội

B

6

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

B

7

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy

B

8

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ

B

9

Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích

B

10

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội

B

III

Doanh nghiệp xếp loại C

 

1

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội

C

2

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

C

3

Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội

C

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190