Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 09/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2004/QĐ-BTNMT

Hà nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐO ĐẠC ẢNH ĐỊA HÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Tài nguyên và Môi trưởng;
Căn cứ Quyết định số 127/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003 – 2005;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Đo đạc địa hình, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Đo đạc ảnh địa hình kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giám đốc Công ty Đo đạc ảnh địa hình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Cục kiểm tra văn bản quy
phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)
- Lưu VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐO ĐẠC ẢNH ĐỊA HÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /2004/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công ty Đo đạc ảnh địa hình (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động công ích trong các lĩnh vực: bay chụp ảnh hàng không, đo đạc, thành lập và hiện chỉnh các loại bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ chuyên ngành, bản đồ chuyên đề các tỷ lệ bằng phương pháp đo ảnh. Công ty được hoạt động trên phạm vi cả nước.

Công ty có :

- Tên giao dịch quốc tế là Aerial Photo - Topography Company, viết tắt là APT;

- Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam ;

- Con dấu, biểu tượng riêng;

- Tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Trụ sở chính tại số 51, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

·Điện thoại giao dịch: 04 8352000; 04 8351665;

·Fax: 04 8351565;

·Email: aptvn@hn.vnn.vn

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh: số 30 đường 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;

·Điện thoại giao dịch: 08 8875557; ·Fax: 08 8998066;

·Email: apthcm@hcm.fpt.vn

Điều 2. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các qui định của pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động công ích.

Công ty được Nhà nước giao vốn, tài sản và các nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

Công ty có trách nhiệm bảo tồn vốn, tài sản được giao, không ngừng tích luỹ, phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; thường xuyên cải tiến thiết bị, công nghệ và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

Điều 3. Nhiệm vụ của Công ty

1. Bay chụp ảnh hàng không và xử lý, in, phóng phim ảnh hàng không phục vụ nhiệm vụ đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính và các nhiệm vụ khác; sản xuất các sản phẩm và bán sản phẩm từ phim ảnh hàng không theo yêu cầu của các ngành và các địa phương;

2. Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ chuyên ngành, bản đồ chuyên đề các tỷ lệ bằng phương pháp ảnh;

3. Đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ công tác điều tra quy hoạch, quản lý về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn; thiết kế thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

4. Xây dựng các lưới tọa độ, độ cao nhà nước các cấp hạng và các lưới toạ độ địa chính;

5. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai;

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai và thông tin địa lý;

7. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và ảnh, quản lý đất đai, môi trường và khí tượng thủy văn;

8. Đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc bản đồ địa hình, địa chính;

9. Tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai, điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường;

10. Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu trên, Công ty Đo đạc ảnh địa hình được kinh doanh một số dịch vụ khác ở trong và ngoài nước theo qui định của Nhà nước phù hợp với pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyền hạn của Công ty

1. Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài sản và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bổ sung các ngành nghề khác khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;

2. Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, đặt hàng và định giá;

3. Xây dựng, áp dụng định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và các chi phí khác cho đơn vị sản phẩm, dịch vụ trong khuôn khổ các định mức của nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Được hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị sự nghiệp kinh tế, các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học kỹ thuật ở trong nước và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và mở rộng hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật; cho phép cán bộ, nhân viên, người lao động ra nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi có nhu cầu và được cơ quan quản lý vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép;

6. Được vay vốn của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp khác và cá nhân (kể cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp) để phục vụ sản xuất theo quy định;

7. Được sử dụng vốn của doanh nghiệp dành cho đầu tư và xây dựng đối với các dự án nhóm B, C và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư;

8. Được thu thập, trao đổi thông tin, phổ biến các thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật của ngành ở trong và ngoài nước;

9. Được tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc đối với lao động. Được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng bậc lương, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định của pháp luật;

10. Được tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thêm theo nhu cầu của thị trường và phù hợp với khả năng của Công ty;

11. Được đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, đổi mới thiết bị, công nghệ để thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao;

12. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển. Phần còn lại do Công ty tự quyết định việc phân phối vào quỹ phúc lợi và khen thưởng;

13. Được đặt văn phòng đại diện, chi nhánh hoạt động của Công ty ở các địa phương trong và ngoài nước khi được phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương.

Điều 5. Trách nhiệm của Công ty

1. Đăng ký sản xuất kinh doanh theo qui định; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty, trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do Công ty thực hiện;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao; sử dụng có hiệu quả tài sản, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

3 Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao và chiến lược phát triển của ngành để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;

4. Bảo đảm khối lượng, chất lượng về sản phẩm theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Thực hiện đúng cam kết trong các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức, tập thể và cá nhân;

5. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật;

6. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ theo qui định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, qui định của Nhà nước và chịu trách nhiệm tính xác thực của các báo cáo;

7. Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng, khách quan về hoạt động công ích và kinh doanh của Công ty theo qui định của Nhà nước;

8. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động theo qui định của Bộ luật Lao động, chế độ chính sách của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ để người lao động được tham gia quản lý Công ty;

9. Thực hiện đầy đủ các qui định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, an ninh quốc gia và an toàn trật tự xã hội;

10. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định;

11. Chịu trách nhiệm trước người đầu tư vốn về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp khác.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Điều 6. Người đứng đầu Công ty là Giám đốc. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 26 và Điều 27, Luật Doanh nghiệp nhà nước. Giám đốc là đại diện pháp nhân và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về mọi hoạt động của Công ty.

Giám đốc Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nhận vốn, đất đai, tài sản và các nguồn lực khác do Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao để quản lý, sử dụng theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao và định hướng phát triển Công ty; sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, hàng năm, phương án đầu tư, liên doanh, đề án tổ chức quản lý của Công ty, trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương để áp dụng trong nội bộ Công ty và những văn bản khác phù hợp với quy định của pháp luật; quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

4. Trình Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Giám đốc, Kế toán trưởng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, tiếp nhận, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, công tác trong nước và ra nước ngoài đối với cán bộ, nhân viên, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ phù hợp với những quy định của Nhà nước;

7. Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;

8. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước đối với việc thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm.

Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số mặt công tác cụ thể của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công, uû quyÒn.

Kế toán trưởng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, tài chính của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn, tr¸ch nhiÖm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc Công ty

1- Văn phòng;

2- Phòng Kế hoạch - Sản xuất;

3- Phòng Tài chính - Kế toán;

4- Phòng Kỹ thuật;

5- Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm;

6- Phòng Khoa học công nghệ tài nguyên và môi trường;

7- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công việc theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Công ty thực hiện, điều hành các hoạt động của Công ty tại phía Nam. Chi nhánh có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về toàn bộ hoạt động của đơn vị do mình phụ trách. Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Trưởng phòng về những công việc được phân công, ủy quyền.

Điều 8. Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty

1. Xí nghiệp Bay chụp và Xử lý ảnh hàng không;

2. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 102;

3. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 205;

4. Xí nghiệp Đo đạc địa hình;

5. Xí nghiệp Trắc địa ảnh;

6. Xí nghiệp Đo vẽ ảnh số;

7. Xí nghiệp Đo vẽ ảnh miền Nam;

8. Xí nghiệp Đo đạc địa hình miền Nam;

9. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật;

10. Trung tâm ứng dụng công nghệ tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và hạch toán phụ thuộc Công ty.

Người đứng đầu các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty là Giám đốc. Giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc của các đơn vị sản xuất trực thuộc do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị về lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và Giám đốc đơn vị do Giám đốc Công ty quy định cụ thể tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của từng đơn vị.

Chương 4:

TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Điều 9. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập được nhà nước ưu tiên đầu tư đủ vốn tương đương với nhiệm vụ công ích được giao.

Điều 10. Vốn của Công ty

Vốn của Công ty gồm có:

1. Vốn Điều lệ: 132.000.000.000 đồng (một trăm ba mươi hai tỷ đồng)

2. Nguồn vốn kinh doanh tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 là 67.132.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ một trăm ba mươi hai triệu đồng);

3. Vốn từ các nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn bổ sung hàng năm theo qui định hiện hành của Nhà nước và các nguồn khác;

4. Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung theo quy định hiện hành.

Khi tăng, giảm Vốn Điều lệ, Công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố Vốn Điều lệ của Công ty được điều chỉnh.

Công ty thực hiện chế độ kế toán đối với doanh nghiệp hoạt động công ích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về các khoản thuế và các khoản nộp khác theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Công ty có trách nhiệm thực hiện Luật Kế toán, Luật Thống kê và quy chế quản lý tài chính, hạch toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Chương 5:

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Điều 12. Đại hội công nhân viên chức là hình thức trực tiếp để người lao động trong Công ty tham gia quản lý Công ty. Đại hội công nhân viên chức thực hiện các quyền sau đây :

1. Tham gia thảo luận xây dựng thỏa ước lao động tập thể để đại diện người lao động thương lượng và ký kết với Giám đốc Công ty;

2. Thảo luận và thông qua các quy chế, quy định có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý sản xuất, kinh doanh. Đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện lao động, làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; các vấn đề về vệ sinh môi trường, đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động của Công ty.

Tổ chức và hoạt động của Đại hội công nhân viên chức trong Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương 6:

MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY

Điều 13. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chấp hành, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quyết định của Bộ trưởng liên quan đến Công ty; tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan chức năng của Bộ;

2. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, chiến lược phát triển Công ty trong tổng thể quy hoạch chiến lược phát triển ngành;

3. Chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tổ chức cán bộ, chế độ tài chính, tín dụng và chế độ kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng của Bộ về việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ, định mức kinh tế – kỹ thuật, quy trình, quy phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Đối với địa phương

Công ty chịu sự quản lý nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Đối với các tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty

Công ty chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tổ chức cơ sở Đảng tại Công ty;

Công ty tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng, đoàn thể tại Công ty hoạt động;

Các tổ chức đảng, đoàn thể tại Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều lệ này áp dụng cho Công ty Đo đạc ảnh địa hình. Tất cả các đơn vị thuộc Công ty phải tuân thủ Điều lệ này.

Điều 17. Các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để xây dựng Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đơn vị, trình Giám đốc Công ty phê duyệt. Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đơn vị không được trái với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 18. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Giám đốc Công ty trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2004/QĐ-BTNMT ngày 09/11/2004 phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty đo đạc ảnh địa hình do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!