Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 291/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 291/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 291/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (công văn số 421/UB ngày 13 tháng 11 năm 2002, công văn số 254/ĐA-UB ngày 09 tháng 7 năm 2002, công văn số 479/UB ngày 25 tháng 12 năm 2002), ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6150 BKH/DN ngày 25 tháng 9 năm 2002), Tài chính (công văn số 10609 TC/TCDN ngày 01 tháng 10 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3178/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 23 tháng 9 năm 2002), Nội vụ (công văn số 258/BNV-TCBC ngày 18 tháng 9 năm 2002), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4334 BNN/TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, ĐP2,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Những doanh nghiệp nhà nước giữ nguyên pháp nhân và Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ.

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Tây Ninh,

- Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng Tây Ninh,

- Trạm Đăng kiểm Tây Ninh,

- Công ty Công viên cây xanh và Công trình công cộng Tây Ninh (Công ty Công viên cây xanh và Công trình công cộng thị xã hợp nhất với Công ty Công viên cây xanh và Công trình công cộng Hoà Thành).

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

- Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh,

- Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh,

- Công ty Mía đường Tây Ninh,

- Công ty Cao su 1/5 Tây Ninh,

- Công ty Du lịch Tây Ninh.

II. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp.

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá.

Năm 2003

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp :

- Xí nghiệp Đo đạc địa chính Tây Ninh,

- Công ty Quản lý và Sửa chữa cầu đường Tây Ninh,

- Công ty Sách thiết bị xây dựng trường học Tây Ninh,

- Công ty Quản lý bến xe khách Tây Ninh,

- Công ty Dược và Vật tư y tế Tây Ninh.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

Công ty Cơ khí Tây Ninh.

Năm 2004

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp :

Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất 51% khi bán cổ phần lần đầu :

- Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp 30/4 (doanh nghiệp của Đảng sau khi chuyển thành doanh nghiệp nhà nước),

- Công ty Xây lắp Tây Ninh.

c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Vật liệu xây dựng Tây Ninh,

- Xí nghiệp gạch ngói Tây Ninh,

- Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh.

2. Cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần doanh nghiệp :

Năm 2004

- Nhà máy Đường Nước Trong (bộ phận của Công ty Mía đường Tây Ninh),

- Xí nghiệp Cao su Suối Dây (bộ phận của Công ty Cao su 1/5 Tây Ninh).

3. Doanh nghiệp thực hiện hình thức giao, bán :

Năm 2003

Công ty Dầu thực vật Tây Ninh.

4. Doanh nghiệp thực hiện biện pháp sáp nhập :

Năm 2003

- Công ty Xây lắp thuỷ lợi Tây Ninh,

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Gò Dầu,

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Dương Minh Châu.

5. Doanh nghiệp thực hiện biện pháp hợp nhất :

Năm 2003

- Công ty Công viên cây xanh và Công trình công cộng thị xã,

- Công ty Công viên cây xanh và Công trình công cộng Hoà Thành.

6. Doanh nghiệp chuyển sang sự nghiệp có thu :

Năm 2003

- Công ty Dịch vụ giống nông nghiệp (yêu cầu tỉnh phải bảo đảm số biến chế nhân sự đã được duyệt của Sở Nông nghiệp) ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 291/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199