Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 263/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đến năm 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 263/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*********
 

Số: 263/2003/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
************

Hà Nội , Ngày 10 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 1 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện Đề án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG TIẾN HÀNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 263 /QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

A. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN: 11 DOANH NGHIỆP

I. DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH: 03 DOANH NGHIỆP

1. Công ty thuỷ nông,

2. Công ty Điện ảnh và Văn hoá phẩm Cao Bằng,

3. Công ty Môi trường đô thị Cao Bằng.

II. DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 08 DOANH NGHIỆP

1. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Trùng Khánh,

2. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Hạ Lang,

3. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Thạch An,

4. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Bảo Lạc,

5. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Hà Quảng,

6. Công ty Mía đường Cao Bằng,

7. Công ty Xổ số kiến thiết,

8. Xí nghiệp In Việt Lập.

B. GIỮ NGUYÊN 2 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU:

1. Bến xe khách thị xã Cao Bằng,

2. Trạm đăng kiểm Cao Bằng.

C. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

I. NĂM 2003:

a. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trong đó nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu: 1 doanh nghiệp.

1. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cao Bằng.

b. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 03 doanh nghiệp

1. Công ty Mangan Cao Bằng,

2. Công ty Thương nghiệp Hoà An,

3. Công ty Sách và thiết bị trường học Cao Bằng.

c. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần: 03 doanh nghiệp

1. Công ty Chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng,

2. Công ty Du lịch Cao Bằng,

3. Công ty Vận tải ô tô Cao Bằng.

d. Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu: 03 doanh nghiệp

1. Lâm trường Hoà An,

2. Lâm trường Thạch An,

3. Lâm trường Nguyên Bình.

đ. Doanh nghiệp nhà nước giải thể: 1 doanh nghiệp

1. Công ty Bia và chế biến nước hoa quả.

e. Việc chuyển đơn vị sự nghiệp có thu Đoạn Quản lý đường bộ thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích và thành lập mới doanh nghiệp nhà nước Công ty Thuỷ điện - Luyện kim Cao Bằng. Uỷ ban nhân dân tỉnh lập Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

II. NĂM 2004:

a. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 04 doanh nghiệp

1. Công ty Cấp nước Cao Bằng,

2. Công ty Giống chăn nuôi,

3. Công ty Giống cây trồng,

4. Công ty Tư vấn khảo sát thiết kế giao thông Cao Bằng.

b. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần: 02 doanh nghiệp

1. Công ty Xi măng Cao Bằng,

2. Công ty Xuất nhập khẩu Cao Bằng.

III. NĂM 2005: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ: 03 DOANH NGHIỆP

1. Công ty Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng,

2. Công ty Tư vấn xây dựng Cao Bằng,

3. Công ty Tư vấn xây dựng phát triển nông thôn Cao Bằng./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 263/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đến năm 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66