Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2573/QĐ-BTC 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Số hiệu: 2573/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2573/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2573/QĐ-BTC ngày 10 thng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh)

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trong các đơn vị thuộc Bộ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP tại Bộ Tài chính.

2. Yêu cầu

- Thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nhỏ và vừa đảm bảo về mục tiêu, định hướng, đồng bộ hiệu quả về nội dung, hình thức, biện pháp; đồng thời kết hp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc thực hiện các chương trình, đề án có liên quan đến doanh nghiệp.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

a) Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP (lồng ghép với các Hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế chủ trì

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

2. Về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa:

2.1. Đối với nhiệm vụ xây dựng, quản l, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL về văn bản QPPL:

2.1.1 Đối với các văn bản QPPL

(i) Cục THTK có trách nhiệm nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành Tài chính, theo đó bổ sung thêm lĩnh vực “Doanh nghiệp nhỏ và vừa” để phân loại các văn bản có sự tác động đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thời gian thực hiện: năm 2020

(ii) Các đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm quyền ban hành kể từ ngày Nghị định số 55/2019/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 16/8/2019) về Vụ Pháp chế để đăng tải.

(iii) Vụ Pháp chế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đăng tải và phân loại văn bản liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở văn bản do các đơn vị chủ trì soạn thảo gửi về, trên cơ sở đó tổng hợp danh sách văn bản liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Thời gian thực hiện: năm 2020

2.1.2. Đối với các điều ước quốc tế liên quan đến thương mại mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo

(i) Các đơn vị thuộc Bộ rà soát các điều ước quốc tế do đơn vị mình chủ trì soạn thảo liên quan thương mại mà Việt nam là thành viên (trong đó bao gồm cả điều ước quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa) gửi về Cục THTK để đăng tải lên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

(ii) Cục THTK có trách nhiệm đăng tải các điều ước quốc tế do các đơn vị gửi về theo quy định.

2.1.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

(i) Các đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm:

- Đối với các đơn vị có trang/chuyên trang thông tin điện tử của đơn vị: có trách nhiệm tạo mục riêng và đăng tải thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên trang/chuyên trang thông tin điện tử của đơn vị và gửi địa chỉ liên kết của mục đến Cục THTK để liên kết đến Chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

- Đối với các đơn vị không có trang/chuyên trang thông tin điện tử của đơn vị: có trách nhiệm gửi nội dung về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến Cục THTK để đăng tải lên Chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Việc thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

(ii) Cục THTK có trách nhiệm liên kết các Mục về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp từ trang/chuyên trang thông tin điện tử của các đơn vị vào Chuyên mục Khen thưởng - Xử phạt đã có trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Đăng tải các quyết định xử phạt do các đơn vị thuộc Bộ (đơn vị không có Trang thông tin điện tử) vào Chuyên mục Khen thưởng - Xử phạt trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

(iii) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.3. Đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lcủa doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện theo đúng các nội dung đã phân công quy định tại Quyết định số 1106/QĐ-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế hỏi đáp chính sách tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL về văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật và thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn viên pháp luật:

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp.

2.5. Đối với nhiệm vụ xây dựng Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính:

Cục THTK có trách nhiệm xây dựng Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, gồm các mục sau:

Mục 1: Hỏi đáp chính sách. Mục này được liên kết đến mục Hỏi đáp chính sách tài chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Mục 2: Quyết định xử phạt VPHC. Mục này được liên kết đến mục Khen thưởng - Xử phạt trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Mục 3: Cơ sở dữ liệu, bao gồm hai tiểu mục Văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế. Nội dung tiểu Mục Cơ sở dữ liệu văn bản QPPL liên kết đến mục Hệ thống văn bản trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Mục 4: Mạng lưới tư vấn viên pháp luật Tài chính.

Thời gian thực hiện: Quý I/2020

2.6. Về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019 (Đối với kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020).

2.7. Về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo nhiệm vụ giao tại Khoản 2, Điều 14, Chương III của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này;

- Làm đầu mối trong tham mưu, triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong toàn Bộ.

1.2. Trách nhiệm của cục, vụ thuộc Bộ

- Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và các nội dung khác trên cơ sở đề nghị của đơn vị chủ trì.

1.3. Trách nhiệm của các Tổng cục và tương đương

- Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung công việc tại Kế hoạch này;

- Đề xuất và chủ trì thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nội dung quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP trên cơ sở huy động nguồn lực và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành viên.

- Giao tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Kinh phí bảo đảm cho công tác triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được lấy từ nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị thuộc Bộ theo phân cấp về ngân sách nhà nước hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Pháp chế Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2573/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.245

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!