Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2407/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2011 phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển sang Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2407/QĐ-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 12/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỜI ĐIỂM CHUYỂN SANG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010 do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện và Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập ngày 30/8/2011;

Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Tờ trình số 437/Ttr-TCTXD ngày 13/9/2011 và đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển sang Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH một thành viên tại thời điểm ngày 30/6/2010, với các chỉ tiêu tổng hợp như sau:

1. Tổng tài sản (mã số 270 bảng CĐKT): 538.192.535.805 đồng

2. Nợ phải trả (mã số 300): 434.913.900.176 đồng

3. Nguồn vốn chủ sở hữu (mã số 400): 103.278.635.629 đồng

Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu (mã số 410): 103.278.635.629 đồng

Điều 2. Giao Ban chuyển đổi doanh nghiệp Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH một thành viên thực hiện bàn giao Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có trách nhiệm thực hiện những kiến nghị trong Biên bản kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm chính thức đăng ký kinh doanh thành công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH một thành viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và thủ trưởng cơ quan có liên quan thuộc Bộ, Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn  - Công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2407/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2011 phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển sang Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242