Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 222/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 17/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26.11.2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26.11.2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06.10.2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15.12.2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét Tờ trình số 88/TTr-STC ngày 77/4/2017 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVP, CVP.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

QUY CHẾ

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm, cơ chế phối hợp, báo cáo trong nội bộ cơ quan đại diện chủ sở hữu và giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu với các bên liên quan trong giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định thành lập.

Các nội dung giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước không quy định tại quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và các văn bản hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định thành lập.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tại Quy chế này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chương II

ĐƠN VỊ LÀM ĐẦU MỐI, TRÁCH NHIỆM, CƠ CHẾ PHỐI HỢP, BÁO CÁO

Điều 3. Đơn vị làm đầu mối giám sát

Sở Tài chính được giao là cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện các nội dung giám sát

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, việc chấp hành pháp luật về đầu tư, việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp;

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nội dung giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động;

3. Cục Thuế thực hiện nội dung giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chấp hành pháp luật về thuế, thu nộp ngân sách;

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nội dung giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch đối với 02 công ty khai thác công trình thủy lợi;

5. Sở Tài chính thực hiện giám sát các nội dung còn lại quy định tại Điều 9 Nghị định 87/2015/NĐ-CP .

Điều 5. Cơ chế phối hợp, báo cáo

1. Đối với phương thức giám sát trước, giám sát trong: Các cơ quan được phân công trách nhiệm ở trên chủ động thực hiện công tác giám sát trước, giám sát trong đối với các doanh nghiệp và gửi báo cáo về Sở Tài chính.

2. Đối với phương thức giám sát sau gián tiếp: Căn cứ báo cáo của doanh nghiệp, các cơ quan được giao trách nhiệm ở trên tổ chức thực hiện và gửi báo cáo về Sở Tài chính.

3. Đối với phương thức giám sát sau trực tiếp: Sở Tài chính chủ trì thành lập đoàn giám sát gồm đại diện các cơ quan trên để thực hiện giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp.

Trường hợp các cơ quan đã thực hiện các nội dung giám sát trên theo kế hoạch hoặc chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thì gửi kết quả về Sở Tài chính và không tham gia đoàn giám sát do Sở Tài chính chủ trì.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp theo Nghị định số 97/2015/NĐ-CP do Sở Nội vụ thực hiện và gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp.

5. Báo cáo: Căn cứ vào báo cáo giám sát của các cơ quan gửi, kết quả giá sát trực tiếp, kết quả đánh giá hoạt động của người quản lý doanh nghiệp, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

Căn cứ kết quả giám sát tài chính hằng năm, nếu doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, Sở Tài chính báo cáo chủ sở hữu xem xét quyết định đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt.

6. Thời gian báo cáo: Các cơ quan thực hiện giám sát trước, giám sát trong, giám sát gián tiếp gửi báo cáo về Sở Tài chính: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15 tháng 8 của năm báo cáo; báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 5 của năm tiếp theo. Đối với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp gửi trước ngày 15 tháng 5 của năm tiếp theo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, sở, ban, ngành; Chủ tịch, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề mới phát sinh dẫn đến một số nội dung trong quy chế này không còn phù hợp thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


823

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9