Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 222/QĐ-BTP 2021 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2021 2025

Số hiệu: 222/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 09/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DN nhỏ và vừa năm 2021

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 222/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch sẽ có các hoạt động trong năm 2021 bao gồm:

- Nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý:

+ Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật.

+ Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật trên các phương tiện truyền thông.

+ Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại.

+ Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý.

+ Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý.

- Nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật:

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV.

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

- Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho DNNVV:

+ Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại.

+ Tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

+ Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

- Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV vừa giai đoạn 2021-2025.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 222/QĐ-BTP (có hiệu lực từ ngày 09/2/2021).

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT, LĐAS&TH (Nguyệt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định s222/QĐ-BTP ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch trin khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình htrợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025)

Hoạt động

Kết quả

Thời gian

Cơ quan chủ trì, tham gia

1. Nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý

1.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý, bao gồm:

- Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này;

- Các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật;

- Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật trong và ngoài nước đhỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng các mạng xã hội đcung cấp thông tin pháp lý, tiếp nhận, giải quyết vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ; tổng hp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa đđề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thm quyền hoàn thiện pháp luật và tchức thi hành pháp luật hiệu quả.

Quý I - IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

1.2. Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông

a) Xây dựng chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin, truyền thông khác, gồm:

- Xây dựng và phát sóng từ 50-150 chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam phbiến kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; hướng dẫn thi hành các quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải đáp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực thi pháp luật về thương mại, đầu tư, thương mại quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp hp đồng, phá sản doanh nghiệp; phân tích các vụ việc thực tiễn, tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng và phát thanh từ 150-350 chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam phbiến kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; hướng dẫn thi hành các quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải đáp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực thi pháp luật về thương mại, đầu tư, thương mại quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp hp đồng, phá sản doanh nghiệp; phân tích các vụ việc thực tiễn, tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý I - IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

b) Xây dựng các phóng sự, chuyên đề pháp luật, gồm: 20-40 phóng sự, chuyên đề pháp luật để cập nhật kịp thời, cung cấp thông tin pháp luật các lĩnh vực, vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm nhằm đăng tải trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (trọng tâm là vấn đề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19, hậu Covid-19).

- 30 đến 60 phóng sự, chuyên đề pháp luật đăng tải trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội cập nhật các thông tin thời sự, cung cấp nhanh chóng, kịp thời các quy định, chính sách pháp luật mới nhất của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý II-IV

1.3. Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tổ chức từ 50 đến 100 hội nghị đối thoại (trực tiếp và/hoặc trực tuyến) để cung cấp thông tin pháp lý, giải quyết vướng mắc về các vấn đề pháp lý theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức từ 05 đến 20 diễn đàn kinh doanh và pháp luật trực tuyến nhằm tháo g khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh Covid-19.

Quý I-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

1.4. Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng và phát hành định kỳ các bản tin pháp luật, tài liệu điện tử theo chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật, thông tin pháp lý, cảnh báo vi phạm pháp luật, rủi ro pháp lý... nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

- Xây dựng từ 10 đến 30 bản tin pháp luật điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng tải định kỳ trên trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và các nền tảng mạng xã hội cập nhật các thông tin thời sự, cung cấp nhanh chóng, kịp thời các quy định, chính sách pháp luật mi nhất của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng thí điểm từ 02 đến 05 tài liệu pháp luật dưới dạng Ebook đăng tải trên trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ việc thực tiễn, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết về pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý II-IV

 

1.5. Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tổ chức từ 03-10 sự kiện, hoạt động truyền thông về Chương trình.

- Cung cấp thông tin về các chính sách, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương và các hình thức khác.

- Xây dựng, phổ biến tài liệu điện tử (clip) từ 02 - 04 số/tháng về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cập nhật thường xuyên tình hình trin khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước (đăng tải các thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp)

Quý I-IV

 

2. Nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật

2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

- ng dụng công nghệ thông tin tổ chức từ 10-20 lp bồi dưỡng trực tuyến, chương trình tập huấn trực tuyến.

- Tổ chức từ 100-120 lp bồi dưỡng trực tiếp trên cả nước nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên đề liên quan đến thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất.

- Xây dng nội dung chuyên đề bồi dưỡng pháp luật phù hp với từng đối tượng tham dự.

b) Xây dựng hệ thng bài giảng, tài liệu điện tử cung cấp kiến thức pháp luật đầu tư, kinh doanh, các cam kết quốc tế cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó xây dựng từ 20-40 bài giảng điện tử đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Các bài giảng điện tử trong hệ thống phải liên kết chặt chẽ với nhau về mặt nội dung; bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về pháp luật đầu tư, pháp luật hợp đồng, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng và kinh doanh bất động sản, pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật về phá sản, pháp luật về thương mại quốc tế, pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ áp dụng pháp luật, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi hành cho người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý II - IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

2.2. Bi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Tchức các chương trình bi dưỡng (trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông) giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:

- ng dụng công nghệ thông tin tổ chức từ 10-20 lp bồi dưỡng trực tuyến, chương trình tập huấn trc tuyến; tổ chức từ 10-20 lp bồi dưỡng trực tiếp trên cả nước giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức từ 20-50 clip bài giảng điện tử tập huấn trực tuyến cho doanh nghiệp; giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong khi thi hành pháp luật một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

- Cung cấp các kỹ năng cần thiết trong thi hành pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền tài sản, phá sản, giải thể doanh nghiệp.

- Cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết cho doanh nghiệp; chính sách pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; pháp luật cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tình huống pháp lý, vụ việc vướng mắc đin hình trong thực tiễn phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hướng xử lý.

b) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Tổ chức từ 3-5 lp bồi dưỡng nhằm trao đi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý I - IV

3. Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại

a) Tchức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hiệp hội, hội doanh nghiệp, chuyên gia, người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Tchức từ 10-20 hội nghị trực tuyến, hội nghị đối thoại trực tiếp về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu, vụ việc thực tiễn phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh, vướng mắc, khó khăn khi thực thi pháp luật giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hiệp hội, tổ chức đại diện của doanh nghiệp, chuyên gia pháp luật với người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý I - IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương nghiệp Việt Nam, Hip hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

b) Xây dựng, điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với hình thức hp lý, dễ truy cập, sử dụng, đăng tải thông tin cần tư vấn.

- Điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận câu hỏi, vụ việc tư vấn liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa; thu hút sự quan tâm của chuyên gia, Luật sư, luật gia có chuyên môn, kiến thức đgiải đáp, trao đi kiến thức, kinh nghiệm về các khó khăn, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý I-IV

3.2.Tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Tổ chức hoạt động tư vấn qua hệ thống thư điện tử, mạng xã hội trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý I - III

 

b) ng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đthực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

3.3. Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật

Trên cơ sở thông tin về mạng lưới tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định; doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức điện tử đến Chương trình (Bộ Tư pháp) đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

Quý I - IV

4. Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

4.1. Tổ chức triển khai

Xây dựng các quy chế để thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -2025

Quý I

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ y ban nhân dân các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên minh hp tác xã Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách thường trực triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Quý I

Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Cả năm

Tchức lựa chọn cơ quan, tchức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; kim tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được giao của Chương trình theo Quy chế triển khai Chương trình.

Quý I-II

Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình năm 2021, tổng hp các đề xuất, kiến nghị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2022.

Quý IV

Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý, tchức thực hiện các hoạt động của Chương trình; tổ chức các cuộc họp thường xuyên của đơn vị thưng trực đkịp thời triển khai các hoạt động của Chương trình.

Cả năm

4.2. Tchức kim tra, giám sát, đánh giá, tng kết Chương trình năm 2021

- Tchức khảo sát thường xuyên nhằm xác định nhu cu của doanh nghiệp nhỏ và vừa đ trin khai các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật và đánh giá các hoạt động này của Chương trình.

- Tchức kim tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

- Tchức sơ kết đđánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình, tng hợp các đề xuất, kiến nghị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động đối với đối tượng thụ hưởng, tng hợp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đối tượng khác có liên quan để làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động hàng năm, tổng kết hoạt động của Chương trình năm 2021.

- Xây dựng Chương trình năm 2022.

Quý III

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên minh hp tác xã Việt Nam.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 222/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai hoạt động ngày 09/02/2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.751

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!