Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 206/2006/QĐ-TTg về việc Thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 206/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM CHUYỂN VIỆN KINH TẾ KỸ THUẬT THUỐC LÁ THÀNH DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HOẠT ĐỘNG THEO LOẠI HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Căn cứ Quyết đinh số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Viện, Luật Doanh nghiệp, Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá được áp dụng các chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tài sản, tổ chức và biên chế bộ máy của Viện; được giải quyết chế độ cho lao động dôi dư theo qui định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP .

- Tên gọi đầy đủ: Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá.

- Tên giao dịch: Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá.

- Tên giao dịch quốc tế: Tobacco Economic Technical Institute.

- Tên viết tắt: VTL.

- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng chẵn).

- Trụ sở chính: 235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá gồm: nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; phân tích, giám định chất lượng nguyên liệu, phụ liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; kinh doanh các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, thông tin, hợp tác quốc tế trong và ngoài ngành thuốc lá; sản xuất và kinh doanh thuốc lá lá, hạt giống, hương liệu và phụ liệu thuốc lá, thuốc lá tấm, phân bón chuyên dùng cho cây thuốc lá; kinh doanh thuốc lá bao; sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống; kinh doanh xuất nhập khẩu và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá bao gồm: Chủ tịch Viện, Viện trưởng, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc. Chủ tịch Viện do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm; Viện trưởng, Kiểm soát viên do Chủ tịch Viện bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

2. Tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm :

- Bổ sung đủ vốn điều lệ cho Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá;

- Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá theo quy định hiện hành và Điều lệ của Viện;

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá;

- Bổ nhiệm Chủ tịch Viện.

Điều 5. Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá.

Điều 6. Chủ tịch Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Chủ tịch Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp,
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
các Vụ: TH, KTTH, KG, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 206/2006/QĐ-TTg về việc Thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216