Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1592/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1592/QĐ-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1592/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ công văn số 2592/TTg/ĐMND ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tại Tờ trình số 54/TTr-HĐQT-ĐMDN ngày 14/5/2010 và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (có trụ sở chính: Số 2 - 4 - 6 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Số tài khoản tiền Việt Nam: 007.100.0005205 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh) – thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với nội dung chính sau:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Viet Nam National Seaproducts Corporation Limited.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Seaprodex Co., Ltd.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 - 4 - 6 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.38297214 – Fax: 08.38290146

- Website: http//www.seaprodexvn.com

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh theo giấy phép kinh doanh hiện nay của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và được đăng ký giảm bớt hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Vốn điều lệ của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi là: 531.908.690.000 đồng (Năm trăm ba mươi mốt tỷ, chín trăm linh tám triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 5. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định.

Điều 7. Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Chủ sở hữu giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 8;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1592/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117