Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1362/QĐ-TTg 2019 kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân

Số hiệu: 1362/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân

Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1362/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, nhằm hướng tới xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển, Thủ tướng đã phê duyệt Kế hoạch trên với 06 nhóm giải pháp bao gồm:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân;

- Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường;

- Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững;

- Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0;

- Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại Quyết định 1362/QĐ-TTg (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1362/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội khóa XIII về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2017 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN

1. Xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển, không hạn chế quy mô, có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

2. Phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân hiệu quả, bền vững, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

3. Ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân có quy mô nhỏ và vừa; Khuyến khích xây dựng các thương hiệu lớn của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN

1. Mục tiêu tổng quát:

Thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 và 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.

b) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong doanh nghiệp khu vực tư nhân. Đến năm 2030, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nâng tlệ doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN (ASEAN-4).

c) Giai đoạn 2021-2030, doanh nghiệp khu vực tư nhân có mức tăng trưởng bình quân số lao động đạt khoảng 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 25-30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 23-25%/năm.

III. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp 1: Tiếp tục đẩy mnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại:

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

- Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

c) Bộ Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế và hải quan, kịp thời giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp;

d) Bộ Công Thương chủ động và có chiến lược đàm phán các cam kết song phương, đa phương phù hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam phát triển; theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) theo Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2019.

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 trình Quốc hội vào năm 2020; rà soát, đánh giá thực thi các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định tuân thủ bảo vệ môi trường trong khu vực doanh nghiệp và đề xuất sửa đổi các quy định về tuân thủ pháp luật môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

e) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và triển khai Chương trình hành động thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh.

2. Nhóm giải pháp 2: Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

b) Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp niêm yết phải thực hiện báo cáo phi tài chính, trong đó tích hp các yếu tmôi trường và xã hội vào báo cáo thường niên và công bố tỷ lệ tuân thủ của doanh nghiệp hàng năm.

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện công bố thường niên về tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung được quan trắc tự động, kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý môi trường vận hành đạt yêu cầu về môi trường; tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

d) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng Đề án nhân rộng áp dụng bộ chỉ số doanh nghiệp bn vững, đảm bảo nguyên tc không làm tăng thủ tục hành chính và chi phí cho doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

3. Nhóm giải pháp 3: Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tập trung trin khai quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trong năm 2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ để bổ sung 04 ngành nghề ưu đãi đầu tư, gồm: đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, đu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chủ trì phối hp với các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất phương án xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị,

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đán thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

c) Bộ Tài chính:

- Chủ trì trình Chính phủ báo cáo Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2020 việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng Đán thí điểm mô hình nền tảng gọi vốn cộng đồng, trình Thủ tưng Chính phủ trong năm 2019.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đán 844 về hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Tập trung hp tác theo chiều sâu với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp khởi nghiệp các nước.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương đề xuất xây dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy, kết ni và huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

4. Nhóm giải pháp 4: Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp tục phát triển Mạng lưi Đổi mới sáng tạo Việt Nam, tăng cường đội ngũ chuyên gia hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các nhóm chuyên gia tình nguyện từ nước ngoài, kết nối với các Việt kiều, các sinh viên Việt Nam tu nghiệp ở nước ngoài; cử các kỹ sư, chuyên gia của Việt Nam sang tham gia làm việc và học hỏi các nước.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thực hành tốt về năng suất làm cơ sở để doanh nghiệp so sánh, đối chiếu và cải tiến hoạt động.

c) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Tiếp tục triển khai thí điểm chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo các bộ chương trình chuyển giao từ các nước tiên tiến trên thế giới và tổ chức nhân rộng, bảo đảm hiệu quả; thúc đẩy sự gắn kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Hoàn thiện Đán đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cao.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

- Khuyến khích phát triển các hình thức liên kết đào tạo giữa nhà trường với các cơ sở, doanh nghiệp; giáo dục ở bậc đại học, cần gắn chặt với nhu cầu xã hội thông qua các đơn đặt hàng của các cơ sở thực tế, bảo đảm cân đối giữa các ngành, nghề; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp từ bậc phổ thông đến bậc đại học.

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo rèn luyện các kỹ năng mềm cho người lao động để nâng cao khả năng hội nhập và phối hp làm việc với hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng Chương trình thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

5. Nhóm giải pháp 5: Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

a) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì:

- Tăng cường tích hp và chia sẻ nguồn thông tin cơ sở về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), nâng cao năng lực dịch vụ công cộng thông tin sở hữu trí tuệ, cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ chính xác, kịp thời, xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng dịch vụ sở hữu trí tuệ.

- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ đánh giá sự phù hợp để tạo ra mạng lưới các tổ chức: thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định đủ về số lượng và mạnh về chất lượng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; tăng cường thực hiện quản lý Nhà nước trong phát triển lĩnh vực đánh giá sự phù hợp sản phẩm và hàng hóa ở Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020;

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các cơ sở kinh doanh, các viện nghiên cứu và trường đại học tăng cường liên kết trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh; đề xuất giải pháp khuyến khích và giảm chi phí liên quan đến chuyển giao công nghệ của các cơ sở kinh doanh trong nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

- Xác định nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa được chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ trong một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, trình Chính phủ trong năm 2019.

c) Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì:

- Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được phát triển trên nền tảng công nghệ s.

- Nghiên cứu và xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động của công ty Fintech trong lĩnh vực ngân hàng nhm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và cắt giảm chi phí sử dụng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

6. Nhóm giải pháp 6: Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong htrợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bn vững.

a) Các bộ, ngành và địa phương chủ động thực hiện rà soát và đề xuất phương án thí điểm chuyển giao một sdịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho các tổ chức hiệp hội thực hiện giai đoạn 2021-2025, gửi Bộ Nội vụ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

b) Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, đề xuất hoàn thiện khung pháp luật, chính sách đối với việc hình thành và hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hiệp hội ngành nghề nhằm tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội ngành nghề phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên phát triển.

c) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh ở Việt Nam, đề xuất kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh giai đoạn 2020-2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

d) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tchức hiệp hội khác:

- Tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên nâng cao trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân

- Tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để khuyến nghị chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia; nhân rộng các mô hình quản lý, quản trị hiệu quả, bn vững giúp giải quyết các thách thức phát trin bn vững.

- Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân có đóng góp lớn về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội.

Danh mục các chương trình, đề án cụ thể được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hp pháp khác.

2. Ngân sách nhà nước ở Trung ương: Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Kế hoạch ở Trung ương, các nhiệm vụ, đề án do Trung ương quản lý.

3. Ngân sách nhà nước ở địa phương: Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Kế hoạch ở địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đtriển khai thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030, các Bộ, ngành, địa phương cần lồng ghép các nội dung, giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, các chương trình mục tiêu của các Bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì theo dõi, khảo sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

- Tổng hp, xem xét, cân đối và báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển hỗ trợ triển khai thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân theo quy định.

- Phối hp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2019 thiết lập cơ chế phối hợp xác định phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn, từng bước xây dựng hệ thống kết nối liên thông để phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Bộ Tài chính xem xét, cân đối và báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố kinh phí chi thường xuyên cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ để triển khai thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân theo quy định.

3. Các Bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện hiệu quả các nội dung, nhóm giải pháp nêu tại Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Chủ động xây dựng, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trong các chương trình, kế hoạch, đ án htrợ phát triển doanh nghiệp của địa phương và xây dựng lộ trình thực hiện, bố trí nhân lực, ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

- Phối hợp với các Bộ, ngành để thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

- Giao trách nhiệm cho đơn vị đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 tại địa phương, kịp thời gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch để có giải pháp xử lý.

5. Các tổ chức hiệp hội chủ động tìm kiếm nguồn lực, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân, phát triển.

6. Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực và địa bàn đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban c
a Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: V
ăn thư, ĐMDN (2b). Tr Anh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1362/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên chương trình, đề án

Cơ quan chủ trì thc hin

Kết quả

Thi gian trình cấp có thẩm quyền

Giai đoạn thc hin

1

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo Chính phủ

Năm 2020

2020

2

Luật sửa đi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quốc hội

Năm 2020

 

3

Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ

Năm 2020

2021-2025 tầm nhìn 2030

4

Đề án nhân rộng áp dụng bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Năm 2020

2020-2030

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ để bổ sung 04 ngành nghề: “Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định của Chính phủ

Năm 2019

 

6

Đề án thí điểm mô hình nền tảng gọi vốn cộng đồng

Bộ Tài chính

Đề án trình Thủ tướng

Năm 2019

 

7

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định của Chính phủ

Năm 2020

 

8

Chương trình hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021- 2025, tập trung vào nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị.

Bộ Kế hoch và Đầu tư

Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ

Năm 2019

2021-2025

9

Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Năm 2019

 

10

Chương trình thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ

Năm 2019

2020-2025

11

Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0

Bộ Kế hoch và Đầu tư

Chiến lược trình Chính phủ

Năm 2019

 

12

Đề án thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công cho các tổ chức hiệp hội nhằm tạo điều kiện để các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành viên phát triển.

Bộ Nội vụ

Đ án

Năm 2019

2020-2030

13

Báo cáo đánh giá tình hình thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh ở Việt Nam, đề xuất kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh giai đoạn 2020-2030

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Năm 2019

2020-2030

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1362/QD-TTg

Hanoi, October 11, 2019

 

DECISION

APPROVAL OF PLAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRIVATE-SECTOR ENTERPRISES TO BE IMPLEMENTED BY 2025 WITH VISION TOWARDS 2030

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Resolution No. 142/2016/QH13 dated April 12, 2016 of the XIIIth National Assembly regarding the 5-year socio-economic development plan during the 2016 – 2020 period;

Pursuant to the Resolution No. 24/2016/QH14 dated November 8, 2016 of the National Assembly regarding the Plan for restructuring of the national economy during the 2016 – 2020 period;

Pursuant to the Resolution No. 10-NQ/TW dated June 3, 2017 of the 5th Meeting of the Party’s XIIth Central Committee regarding development of the private sector economy into an important driving force for the socialist-oriented market economy; 

Pursuant to the Government’s Meeting Decision No. 98/NQ-CP dated October 3, 2017 issuing the Program of Action for implementation of the Resolution No. 10-NQ/TW dated June 3, 2017 of the 5th Meeting of the Party’s XIIth Central Committee regarding development of the private sector economy into an important driving force for the socialist-oriented market economy; 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Upon the request of the Minister of Planning and Investing,

HEREBY DECIDES

Article 1. To grant approval for the plan for sustainable development of private-sector enterprises to be implemented by 2025 with vision towards 2030, including the following main subject matters:

I. VIEWPOINTS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRIVATE-SECTOR ENTERPRISES

1. Eliminate all socio-psychological barriers and business environment for the sake of development of private sector enterprises without any restriction on the scale and freedom of doing business in industries not prohibited by law.

2. Develop private sector enterprises in an effective and sustainable manner, ensuring a close, reasonable and harmonious combination between economic efficiency and social corporate responsibility, protection of natural resources and environment.

3. Prefer to support the development of private sector enterprises doing business on a small and medium scale; encourage building major brands of Vietnamese enterprises on both domestic and foreign markets.

II. OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRIVATE SECTOR ENTERPRISES

1. General objectives:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Specific objectives:

a) Improve the quality and performance of private sector enterprises, striving to increase the number of private sector enterprises to at least 1.5 and 2 million by 2025 and 2030, respectively.

b) Promote innovative creativity and strengthen linkages between private sector enterprises. By 2030, narrow the gap in the technology level, the quality of human resources and competitiveness of enterprises, and raise the rate of enterprises participating in regional and global production networks and value chains on a par with other leading ASEAN countries (ASEAN-4).

c) In the period of 2021-2030, private sector enterprises is expected to achieve an average growth of about 6-8% per year; make an average increase in employees' income by about 25-30% per annum; increase an average rate of contribution to the state budget by about 23-25% per year.

III. GROUPS OF MAJOR DUTIES AND SOLUTIONS

1. 1st Solution Group: Continuing to improve the business environment in order to maintain private-sector enterprise’s trust and increase the sustainable business of these enterprises 

a) Ministries, ministerial-level agencies, Governmental bodies, People's Committees of provinces and centrally-run cities and concerned entities shall focus on drastically, seriously and effectively implementing tasks and solutions prescribed in:

- Government’s Resolution No. 35/NQ-CP dated May 16, 2016 on supporting and developing enterprises by 2020;

- Resolution No. 27/NQ-CP dated February 21, 2017 issuing the Government’s Program of Action for implementation of the Resolution No. 05-NQ/TW dated November 1, 2016 of the Fourth Meeting of the Party’s Central Committee on several major strategies and policies for continuation in reform of growth models and increase in the quality of growth, labor productivity and competitiveness of the economy, and Resolution No. 24/2016/QH14 dated November 8, 2016 of the National Assembly on the Plan for restructuring of the economy for the period of 2016-2020;     

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Resolution No. 139/NQ-CP dated November 9, 2018 issuing the Program of Action for reduction in corporate costs.

- Resolution No. 02/NQ-CP dated January 1, 2019 on ongoing implementation of major duties and measures to improve business environment and enhance national competitive capacity in 2019 with vision towards 2021.

b) Ministry of Planning and Investment shall conduct assessment of the implementation of the Government's Resolution No. 35/NQ-CP dated May 16, 2016 on supporting and developing enterprises by 2020, proposing and recommending solutions to supporting and developing enterprises by 2025 with a vision towards 2030.

c) The Ministry of Finance continues to improve the quality of tax and customs administration, and promptly solve issues and problems that enterprises may face;

d) The Ministry of Industry and Trade shall be proactive and has a strategy to negotiate appropriate bilateral and multilateral agreements, enabling Vietnamese private sector enterprises to develop; assess and push the implementation of the Plan for the Implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) under the Prime Minister's Decision No. 121/QD-TTg dated January 24, 2019.

dd) The Ministry of Natural Resources and Environment shall continue to study and finalize the draft Law on Amending and Supplementing the 2013 Land Law and submit it to the National Assembly in 2020; review and evaluate the implementation of regulations on standards regulations, standards and regulations on compliance with environmental protection regulations in the corporate sector, and propose amendments to regulations on the environmental law, provide favorable conditions for enterprises, propose measures to improve the efficiency of state management of the environment to seek the approval from the Prime Minister in 2019.

e) Vietnam Chamber of Commerce and Industry shall continue to carry out the Provincial Competitiveness Index (PCI) and implement the Action Program to promote business integrity practices.

2. 2nd Solution Group: Encouraging private-sector enterprises to make best use of sustainable business models, cleaner production technologies and effectively exploit natural resources and protect environment. 

a) The Ministry of Planning and Investment shall conduct study into and development of programs to support and encourage private sector enterprises to use sustainable business models, cleaner production technologies, efficiently exploit resources and protect the environment in the 2021-2025 period with a vision to 2030, and submit them to the Prime Minister in 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The Ministry of Natural Resources and Environment shall complete regulations on environmental protection, make annual public disclosure of the percentage of industrial parks and export processing zones which are equipped with centralized wastewater treatment system that is automatically monitored and connected online with the environmental management agency to ensure their operation meets environmental requirements; the rate of industrial clusters with centralized wastewater treatment systems.

d) Vietnam Chamber of Commerce and Industry shall develop the Program for multiplied application of a set of indicators for sustainable enterprises according to the principle of avoidance of any increase in administrative procedures and costs in the best interests of enterprises, and shall be held responsible for submitting it to the Prime Minister in 2020.

3. 3rd Solution Group: Promoting innovative startups and strengthening effective implementation of support policies granted to small and medium-sized enterprises.

a) Ministries, ministerial-level agencies, Governmental bodies, People's Committees of provinces and centrally-run cities and concerned entities shall focus on drastically, seriously and effectively performing tasks assigned in the Prime Minister’s Directive No. 15/CT-TTg dated June 15, 2018 on effective implementation of the Law on Support for Small and Medium-sized Enterprises.

b) The Ministry of Planning and Investment shall play its leading role in:

- In 2019, imperatively formulating and proposing the Decree amending and supplementing the Government's Decree No. 118/2015/ND-CP dated November 12, 2015 to seek the Government’s consent to adding 04 trades and industries receiving investment incentives, including investment in product distribution chains of small and medium-sized enterprises, investment in small and medium-sized enterprise incubation facilities, investment in a co-working spaces for small and medium-sized creative startups and investment in technical infrastructure necessary for small and medium-sized enterprises.

- Taking charge of cooperating with other Ministries, sectoral administrations and localities in reviewing implementation of the Decree No. 39/2018/ND-CP regulating details of several articles of the Law on Support for Small and Medium-sized Enterprises, and proposing plans for formulation of the Decree on Amendments, Supplements to or Replacement of the Decree No. 39/2018/ND-CP, with the aim of increasing the effective implementation of the Law on Support for Small and Medium-sized Enterprises.

- In 2019, presiding over and collaborating with ministries, sectors, localities and business associations in studying and petitioning the Prime Minister to approve the Small and Medium Enterprise Support Program for the period 2021-2025, concentrating on supporting small and medium-sized creative startups and small and medium-sized enterprises to join clusters and value chains.

- Taking charge of collaborating with the Ministry of Science and Technology and other entities concerned in studying and formulating the Program for establishment of the National Innovation Center and submitting it to the Prime Minister in 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Petitioning the Government to seek the National Assembly’s approval of addition of formulation of the draft Law on amendments and supplements to the Law on Corporate Income Tax to the National Assembly’s 2020 Program for formulation of Laws and Ordinances to actualize corporate income tax support policies granted to small and medium enterprises specified in the Law on Support for Small and Medium Enterprises.

- Studying the formulation of the Program for experimenting on crowdfunding models and submitting such Program to the Government in 2019.

d) The Ministry of Science and Technology shall preside over and coordinate with the concerned agencies in continuing to accelerate the implementation of the Program No.844 on perfecting the creative startup ecosystem; focusing on the in-depth cooperation with domestic and foreign start-up communities with a view to promoting connection between Vietnamese business start-ups and other business start-ups in the globe.

dd) The Ministry of Education and Training shall continue to accelerate the effective implementation of the Program for “Support for students’ startup by 2025”.

e) People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall, depending on actual local conditions, propose the establishment of the Creative Startup Centers to promote, connect and mobilize social resources necessary for creative startup activities falling within their remit.

4. 4th Solution Group: Assisting in improvement of labor productivity of enterprises; promoting high-quality human resources and enhancing corporate management and governance capabilities.

a) The Ministry of Planning and Investment shall take charge of developing the Vietnam Creative Innovation Network, strengthening the team of experts to offer enterprises support through overseas volunteer groups and connection with Vietnamese expatriates and students studying abroad; sending Vietnamese engineers and experts to work and study abroad.

b) The Ministry of Science and Technology shall take charge of researching, building and operating the database system of good practices in labor productivity which serves as a basis for enterprises to measure, assess and improve their business.

c) The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall play its leading role in:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Preparing the complete Program for renewal and improvement of vocational education quality for submission to the Prime Minister in 2019; continuing to promote training and education activities to provide staff meeting high technical and professional needs.

d) The Ministry of Education and Training shall preside over:

- Encouraging the development of forms of training links amongst schools, other establishments and businesses; promoting the higher education and close connection to social needs through receiving and meeting orders from existing businesses and ensuring the balance between trades or industries; providing career counseling and orientation services for students taking universal education and higher education programs.

- Promoting training in soft skills for workers to enhance their ability to adapt to new working environment and collaborate with others to gain the highest efficiency.

- Formulating the Program of attracting domestic, foreign experts and overseas Vietnamese to participate in training, scientific and technological research activities, projects and programs at Vietnamese higher education institutions, and submitting it to the Prime Minister in 2019.

5. 5th Solution Group: Providing incentives for private enterprises so that they can apply scientific achievements and technological advances as well as make the most of the 4th industrial revolution.

c) The Ministry of Science and Technology shall preside over:

- Strengthening the integration and sharing of sources of information about intellectual property rights (IP), enhancing the capacity of public intellectual property information services, and providing accurate and timely intellectual property information, as well as building public infrastructure necessary to render intellectual property services.

- Conducting researches into building and perfection of the system of conformity assessment services to create a network of testing, certification, assessment and inspection bodies that ensure quantitative adequacy and good quality to meet the demands of all enterprises; strengthening the implementation of State management in the field of product and commodity conformity assessment in Vietnam; report on this to the Prime Minister in 2020;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Identifying the needs of small and medium-sized enterprises to apply scientific achievements and technological advances to production and business activities; proposing solutions to promoting small and medium-sized enterprises certified as science and technology enterprises in a number of prioritized technology sectors; reporting on this to the Prime Minister in 2019.

b) The Ministry of Planning and Investment shall take charge of preparing the complete National Fourth Industrial Revolution Strategy for submission to the Government in 2019.

c) The State Bank of Vietnam shall preside over:

- Continuing to improve the legal framework for provision of banking products and services, especially banking products and services developed on digital platforms.

- Studying and developing a legal framework for Fintech's activities in the banking sector which is tested in a control trial in hope of expanding access to financial services and cutting down on the costs of using financial services for small and medium enterprises, and reporting on this to the Prime Minister in 2019.

6. 6th Solution Group: Enhancing roles of business associations in supporting private-sector enterprises in their efficient and sustainable development.

a) Ministries, sectors and localities shall take the initiative in reviewing and proposing pilot plans to transfer a number of public services within their ambit to business associations for the 2021-2025 period, and sending such plans to the Ministry of Home Affairs for compiling purposes, and shall report on this to the Prime Minister in 2020.

b) The Ministry of Home Affairs shall take charge of reviewing and giving recommendations on formulation of the complete legal and policy framework for the formation and operation of socio-political organizations, professional social organizations and trade associations in order to enable these organizations and associations to promote their roles and improve the effectiveness in supporting the development of their member enterprises.

c) Vietnam Chamber of Commerce and Industry shall preside over preparing a review report on markets of business development services in Vietnam, proposing measures that the Government may take to promote growth in business development service markets for the period of 2020-2030, and shall submit it to the Prime Minister in 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Giving more support by providing training courses to enhance the capacity of their member enterprises and to raise awareness of social corporate responsibility among private sector enterprise communities.

- Actively coordinating with state regulatory authorities to recommend policies encouraging private enterprises to contribute to attaining national sustainable development goals; scaling up effective and sustainable business management and governance models to address sustainable development challenges.

- Take active actions to raise public awareness of private sector enterprise’s roles and pay tributes to private sector enterprises that make significant contributions to environmental protection and social corporate responsibility activities.

The chart of specific programs and projects shall be annexed hereto.

IV. FUNDING SOURCES

1. Funding for the Plan shall be composed of state expenditures and other legal financial sources.

2. Central government budget: This budget shall fund general activities specified in the Plan at the central level, programs or projects falling within the central government's remit.

3. Local government budget: This budget shall be used for carrying out general activities specified in the respective local Plans.

V. IMPLEMENTATION RESPONSIBILITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Planning and Investment:

- Preside over monitoring, surveying, evaluating and compiling an annual report to the Prime Minister on the implementation of the Plan's objectives, tasks and solutions to ensure the effective implementation of the Plan.

- Consolidate, consider, balance and report to the Prime Minister on allocation of state capital expenditures used for supporting the implementation of solutions specified in the Plan for sustainable development of private-sector enterprises as prescribed in regulations in force.

- Collaborate with the Ministry of Finance, Vietnam Social Security in 2019 in setting up a cooperative mechanism to identify and classify small and medium-sized enterprises in accordance with the Law on Support for Small and Medium-sized Enterprises, formulating instructional documents on these legal instruments, and step by step building an interconnection system for categorization of small and medium-sized enterprises.

2. The Ministry of Finance shall consider, balance and petition the Prime Minister in allocate state current expenditures to Ministries and other Ministry-level bodies for the implementation of solutions specified in the Plan for sustainable development of private-sector enterprises as prescribed in regulations in force.

3. Ministries and sectors shall be responsible for effectively carrying out requirements and solutions specified in the Plan within their scope of assigned functions and duties.

4. People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces shall be responsible for:

- Proactively formulating tasks and solutions for sustainable development of private sector enterprises, integrating them with other programs, plans and schemes for support for development of local enterprises, delivering a roadmap for implementation thereof, and annually providing manpower and budget to implement these tasks and solutions.

- Collaborating with other Ministries and sectors in executing the Plan for sustainable development of private-sector enterprises to be implemented by 2025 with vision towards 2030.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Related associations shall be responsible for proactively finding resources, formulating and implementing plans, programs and projects for support for development of private-sector enterprises.

6. Other Ministries, sectors, localities and business associations shall be responsible for sending review reports on implementation of the Plan for sustainable development of private-sector enterprises within their remit and jurisdiction to the Ministry of Planning and Investment by December 15 each year for compiling and reporting purposes as prescribed in regulations in force. 

Article 2. This Decision shall enter into force from the signature date.

Article 3. Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Heads of Governmental bodies, and Presidents of People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, shall be responsible for implementing this Decision./

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

APPENDIX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Programs or projects

Presiding bodies

Outcomes

Year of submission

Implementation stage

1

Submitting an assessment report on the implementation of the Government's Resolution No. 35/NQ-CP dated May 16, 2016 on supporting and developing enterprises by 2020, proposing and recommending solutions to supporting and developing private-sector enterprises by 2030.

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2020

2020

2

Law on Amendments and Supplements to the 2013 Land Law

Ministry of Natural Resources and Environment

National Assembly

2020

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Planning and Investment

Program submitted to the Prime Minister

2020

2021-2025 with vision towards 2030

4

Multiplying use of a set of indicators for sustainable enterprises existing in business communities

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

Program submitted to the Prime Minister

2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Government’s Decree on Amendments and Supplements to the Decree No. 118/2015/ND-CP dated November 12, 2015, which adds the following four trades and industries:   “Investing in chains of distribution of small and medium enterprise’s products; investing in small and medium enterprise incubation facilities; investing in co-work spaces for small and medium business startups"

Ministry of Planning and Investment

Government’s Decrees

2019

 

6

Pilot crowdfunding model program

Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019

 

7

Decree on Amendments, Supplements to or Replacement of the Decree No. 39/2018/ND-CP, which serves the purposes of increasing the effective implementation of the Law on Support for Small and Medium Enterprises

Ministry of Planning and Investment

Government’s Decrees

2020

 

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Planning and Investment

Program submitted to the Prime Minister

2019

2021-2025

9

Program for reform and improvement of the vocational training and education quality

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Program submitted to the Prime Minister

2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Program for attracting domestic, foreign experts and overseas Vietnamese to participate in training, scientific and technological research activities at Vietnam's educational institutions

Ministry of Education and Training

Program submitted to the Prime Minister

2019

2020-2025

11

National fourth industrial revolution strategy

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019

 

12

Pilot program for transfer of several public services to business associations in order to enable them to increase their roles and effectiveness in support for development of their member enterprises.

Ministry of Home Affairs

Program

2019

2020-2030

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

Report to the Prime Minister

2019

2020-2030

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.105

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.49