Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 01/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 05 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 36/1997/NĐ-CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, về việc ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
Căn cứ Công văn số 1530/TTg-CN ngày 07/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương và phương thức đầu tư khu công nghiệp Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

- Tên viết bằng tiếng Anh: HAUGIANG INDUSTRIAL ZONE’S BASIC DEVELOPMENT COMPANY

- Tên viết tắt: “ B.D.Co

- Trụ sở đặt tại: Sở Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, theo Điều 14, Nghị định số 36/1997/NĐ-CP của Chính phủ.

1.1 Lập, trình và quản lý đề án tổng thể phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp Sông Hậu; các khu công nghiệp khác trong tỉnh Hậu Giang phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và kế hoạch hàng năm;

1.2 Tổ chức triển khai và thực hiện xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, tiến độ được duyệt và theo đúng trình tự, quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành của nhà nước;

1.3 Tham gia vận động, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào khu công nghiệp Sông Hậu trên cơ sở quy hoạch phát triển chi tiết đã được phê duyệt. Tư vấn hoạt động đầu tư và tổ chức cung ứng dịch vụ có liên quan đến dự án trong khu công nghiệp Sông Hậu theo yêu cầu chủ dự án đầu tư;

1.4 Cho các doanh nghiệp thuê lại đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất gắn liền với công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng với thời hạn, trình tự, thủ tục,... phù hợp với quy định của pháp luật và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh;

1.5 Cho các doanh nghiệp khu công nghiệp thuê hoặc bán lại nhà xưởng do công ty xây dựng trong khu công nghiệp Sông Hậu theo quy định;

1.6 Thu các khoản thu từ các dịch vụ trong khu công nghiệp phù hợp với quyết định chấp thuận đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ công ty;

1.7 Lập phương án giá cho thuê lại đất, giá giao đất, giá bán nhà đã xây dựng kết cấu hạ tầng, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và chi phí dịch vụ với sự thoả thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

1.8 Quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động của công ty;

1.9 Bảo đảm vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong quản lý dự án đầu tư và xây dựng, tại khoản 2, điều 36, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , cụ thể:

2.1 Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

2.2 Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để Sở Công nghiệp trình các cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;

2.3 Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu;

2.4 Đàm phán, ký hợp đồng với các nhà thầu;

2.5 Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực;

2.6 Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

2.7 Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường công trình xây dựng;

2.8 Nghiệm thu, thực hiện tiếp nhận công trình;

2.9 Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;

2.10 Thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư trong công tác giám sát chất lượng công trình xây dựng quy định tại Điều 21, Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất hàng năm cho Sở Công nghiệp Hậu Giang.

4. Chế độ tài chính Công ty áp dụng theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các chế độ hiện hành của nhà nước về quản lý dự án đầu tư và xây dựng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế .

1. Về tổ chức bộ máy :

1.1 Lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang gồm có: Giám đốc, từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

1.2 Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng Công ty ( Tổ chức, Hành chính, Tài vụ... )

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

- Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ.

2. Về biên chế .

Giao Kế hoạch biên chế của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang năm 2006 là 26 biên chế sự nghiệp nhà nước; trong đó kể cả lái xe, bảo vệ, kỹ thuật và một số công việc khác thực hiện theo chế độ hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Riêng công nhân viên khác ngoài biên chế được giao, hợp đồng theo Luật Lao động do Giám đốc Công ty tự quyết định.

Biên chế của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang thực hiện theo Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

- Giao Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thờI, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho Công ty theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5.
- VP Chính phủ (HN-TP.HCM)
- Các bộ: Công nghiệp, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP.
- TT.TU; HĐND; UBND tỉnh.
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh.
- Phòng VBTT (Sở TP).
- Lưu VP (2A, 4, LT).

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.171
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200