Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Số hiệu: 01/2006/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp’’.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Trưởng ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, SHTT.

BỘ TRƯỞNG 
Hoàng Văn Phong


QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BKHCN ngày 04/01/2006
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệc)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập và giao nhiệm vụ theo Quyết định số 1350/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2005.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trong các phiên họp của Ban Chỉ đạo, các vấn đề được đưa ra thảo luận, bàn bạc tập thể, sau đó Trưởng ban kết luận và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (sau đây gọi là Chương trình), nếu có vấn đề phát sinh, Ban Chỉ đạo có quyền tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu, phân tích và đánh giá để đưa ra các quyết định nhằm giải quyết vấn đề đó.

3. Các thành viên tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

Chương 2:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả triển khai Chương trình.

2. Chủ trì, phối hợp với các Thành viên trong việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo, điều hành việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tại Quy chế quản lý Chương trình.

4. Chủ trì, kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Trách nhiệm của các Thành viên

1. Phối hợp với Trưởng ban và các Thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của Bộ chủ quản được giao tại Quy chế quản lý Chương trình và các công việc được giao khác.

3. Tham dự đầy đủ và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao; góp ý kiến về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo, điều hành công việc thay Trưởng ban khi được uỷ quyền.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo họp một năm hai lần để thông qua các chủ trương, biện pháp, phương thức tổ chức triển khai Chương trình.

2. Khi có vấn đề đột xuất phát sinh, Trưởng ban Chỉ đạo quyết định triệu tập phiên họp bất thường của Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết.

Điều 6. Quan hệ công tác

1. Ban Chỉ đạo làm việc với Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương để xác định các chủ trương, biện pháp hoặc các vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác chỉ đạo tổ chức triển khai Chương trình.

2. Căn cứ vào nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể được phân công, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện công việc của mình, đồng thời đề xuất những giải pháp cần thiết để Chương trình được tổ chức, triển khai có hiệu quả.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế này do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Điều 8. Ban Chỉ đạo tự động giải thể khi Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp kết thúc.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209