Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 87/NQ-CP 2022 xếp loại doanh nghiệp Nhà nước đóng góp phòng chống Covid19

Số hiệu: 87/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 18/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Khoản chi phòng chống Covid-19 được loại trừ khi xếp loại DNNN

Ngày 18/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 87/NQ-CP giải đáp vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc khoản 3 Điều 2 Nghị định 87/2015/NĐ-CP thì khi xếp loại sẽ được loại trừ các khoản sau:
 
- Các khoản chi, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP .
 
- Các khoản giảm doanh thu do miễn/giảm giá, phí dịch vụ nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh theo chủ trương chung của Chính phủ hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về nguyên tắc: Các khoản đóng góp, ủng hộ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động năm nào thì được loại trừ khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm đó.
 
Nghị quyết 87/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành, áp dụng đối với việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 và năm 2022.

 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THAM GIA ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 94/TTr-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ thống nhất các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được loại trừ các khoản đã đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch khi tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Phạm vi được xem xét loại trừ gồm:

a) Các khoản chi, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;

b) Các khoản giảm doanh thu do miễn/giảm giá, phí dịch vụ nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh theo chủ trương chung của Chính phủ hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nguyên tắc thực hiện: Việc loại trừ khi tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp thực hiện theo nguyên tắc các khoản đóng góp, ủng hộ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động năm nào thì được loại trừ khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm đó.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, áp dụng đối với việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 và năm 2022.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTg, các Vụ: KTTH, PL, KGVX, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN(3b).Minh

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

GOVERNMENT OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 87/NQ-CP

Hanoi, July 18, 2022

 

RESOLUTION

ON SOLVING DIFFICULTIES RELATED TO CLASSIFICATIONS OF STATE ENTERPRISES HAVING CONTRIBUTIONS TO COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

GOVERNMENT OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Use of State Capital to invest in manufacture and business in enterprises and management thereof dated November 26, 2014;

Pursuant to Decree No. 39/2022/ND-CP dated June 18, 2022 of the Government of Vietnam on promulgation of working regimes of the Government;

At the request of the Ministry of Finance of Vietnam in Statement No. 94/TTr-BTC dated April 29, 2022;

 On the basis of the result of election of Government’s members.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. State-owned enterprises which have contributions to the Covid-19 Vaccine Fund and anti-covid-19 fund are agreed by the Government of Vietnam to exclude contributions to Covid-19 prevention and control from criteria for assessing performance and classification of such enterprises according to the provisions of Decree No. 87/2015/ND-CP dated October 6, 2015 on supervision of state capital investment in enterprises, financial supervision, performance assessment and disclosure of financial information of state-owned enterprises and state-invested enterprises. To be specific:

1. Regulated entities: state-owned enterprises eligible for implementation as prescribed in clause 3 Article 2 of Decree No. 87/2015/ND-CP dated October 06, 2015 of the Government of Vietnam on supervision of state capital investment in enterprises, financial supervision, performance assessment and disclosure of financial information of state-owned enterprises and state-invested enterprises.

2. Scope of contribution considered to be eliminated include:

a) Contributions to Covid-19 prevention and control with adequate written proofs as prescribed in Decree No. 44/2021/ND-CP dated March 31, 2021 of the Government of Vietnam on deductible expenses upon determination of income subject to corporate income tax regarding enterprise/organization’s grants to Covid-19 prevention and control;

b) Reductions of revenue due to exemption from/reduction in prices and service fees for individuals and enterprises during the period of epidemic under general policies of the Government of Vietnam or direction of the Prime Minister of Vietnam.

3. Implementation principles: contributions of an enterprise which affect to its operational outcome of a specific year shall be excluded from criteria for assessment and classification of the enterprise in the year.  

Article 2. This Resolution comes into force from the date on which it is signed and is applied to the assessment and classification of enterprises in 2021 and 2022.

Article 3. The Minister of Finance, ministers and heads of representative officers of owners of enterprises, relevant agencies, organizations and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF. GOVERNMENT OF VIETNAM
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 87/NQ-CP ngày 18/07/2022 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.034

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!