Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 về tổ chức xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Thao
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 89/KH-UBND

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐƠN VỊ TỰ VỆ TRONG DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019.

Căn cứ Quyết định số 2830/QĐ-BQP ngày 12/9/2020 của Bộ Quốc phòng về ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ.

Căn cứ Kế hoạch số 2881/KH-BTL ngày 30/9/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ.

y ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp (gọi tắt là trong các Khu - Cụm công nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Thực hiện có hiệu quả xây dựng đơn vị Tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; góp phần tăng cường sự phối hợp giữ vững an ninh trật tự, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó giúp Bộ Quốc phòng tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

- Trên cơ sở quán triệt chủ trương của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp kết hợp thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; thực hiện có chất lượng về xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp; những kết quả đạt được, thuận lợi, kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp trước đây đthực hiện. Tiến hành khảo sát, thành lập lực lượng Tự vệ đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thực hiện xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp theo Quyết định số 2830/QĐ-BQP ngày 12/9/2020 của Bộ Quốc phòng, cụ thể:

1. Công tác tham mưu

Phát huy vai trò, chức năng của cơ quan các cấp để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khảo sát, xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp.

2. Công tác phối hợp tổ chức lực lượng Tự vệ

Phối hợp khảo sát các yếu tố để thành lập đơn vị Tự vệ (ngành nghề sản xuất, năng lực sản xuất, số lượng cán bộ, công nhân viên, thời gian hoạt động....); thứ tự các bước thành lập đơn vị Tự vệ và tổ chức, biên chế lực lượng Tự vệ.

3. Công tác tập huấn, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Tự vệ

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện theo Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao và diễn tập cho Dân quân tự vệ.

- Thứ tự, phương pháp tổ chức thực hành huấn luyện và nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng Tự vệ phù hợp điều kiện doanh nghiệp sản xuất, hoạt động kinh doanh.

- Tổ chức hoạt động của lực lượng Tự vệ gắn với nhiệm vụ sản xuất, hoạt động kinh doanh (phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động, hệ thống kế hoạch; công tác phối hợp các lực lượng tuần tra canh gác phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn doanh nghiệp).

4. Công tác bảo đảm

- Hướng dẫn doanh nghiệp bảo đảm kinh phí mua sắm trang bị, công cụ hỗ trợ, vật chất huấn luyện, hoạt động; bảo đảm trang phục.

- Bảo đảm kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

5. Thực hiện sơ kết rút kinh nghiệm

Những kinh nghiệm thực tiễn, thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp. Giải pháp, phương hướng nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

6. Thời gian thực hiện

- Giai đoạn I

+ Quý I/2021, triển khai kế hoạch, ban hành đầy đủ các hướng dẫn và tiến hành khảo sát doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp.

+ Từ quý II đến hết quý IV/2021, tiến hành các bước thành lập, ra mắt đơn vị Tự vệ đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện theo phân cấp. Thực hiện xây dựng kế hoạch huấn luyện, bảo đảm đầy đủ trang bị, trang phục cho lực lượng Tự vệ và đi vào hoạt động.

- Giai đoạn II: Quý IV/2021 báo cáo Quân khu và Bộ Quốc phòng về tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các nội dung về xây dựng đơn vị Tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng thời khảo sát chọn địa phương làm điểm.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phối hợp Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt “Quy chế phối hợp”, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tích cực phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể, Ban Quản lý các Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng xây dựng lực lượng Tự vệ để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Khu - Cụm công nghiệp.

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này; sau từng giai đoạn, tham mưu sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng lực lượng Tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp; công tác phối hợp huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống, tố giác tội phạm; công tác hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường giữ gìn an ninh trật tự ở Khu - Cụm công nghiệp.

- Trên cơ sở lực lượng công nhân xung kích đã xây dựng, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát nơi nào doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập lực lượng Tự vệ thì chuyển giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập lực lượng Tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Tự vệ.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp trong thực hiện công tác Quốc phòng địa phương; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng xây dựng lực lượng Tự vệ để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong Khu - Cụm công nghiệp.

3. Sở Tài chính

Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các doanh nghiệp thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách, mua sắm trang bị, công cụ hỗ trợ, vật chất, quân trang lực lượng Tự vệ hoạt động.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Theo chức năng nhiệm vụ, tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng xây dựng lực lượng Tự vệ để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong Khu - Cụm công nghiệp.

- Tuyên truyền, vận động phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp; hướng dẫn kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tổ chức Công đoàn với lực lượng Tự vệ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh công nhân trong doanh nghiệp.

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Phối hợp và tham gia tuyên truyền cho lãnh đạo các doanh nghiệp nắm chắc chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp; tuyên truyền mối quan hệ giữa phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và an toàn công nhân trong Khu - Cụm công nghiệp.

- Hàng năm dự báo thời hạn, năng lực hoạt động và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố để xác định thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng Tự vệ.

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn các các đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp hoạt động, tham gia diễn tập, bảo đảm chế độ, chính sách, quân trang, trang bị cho lực lượng Tự vệ; tham gia tổ chức kiểm tra hoạt động của các đơn vị Tự vệ.

- Tham gia đôn đốc chỉ huy các đơn vị Tự vệ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức sơ kết, tổng kết; tổng hợp thống kê báo cáo nhằm tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp.

- Trong quá trình phối hợp thực hiện nắm chắc tình hình trong doanh nghiệp, trao đổi cung cấp các thông tin có liên quan đến công tác xây dựng lực lượng Tự vệ để kịp thời hoàn thiện để nhân rộng mô hình.

6. Các sở, ban ngành có liên quan

Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp vtham gia tuyên truyền cho lãnh đạo các doanh nghiệp nắm chắc chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; nhiệm vụ, ý nghĩa việc xây dựng lực lượng Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp, cụ thể là Luật Dân quân tự vệ, chủ trương của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ xây dựng lực lượng Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp.

7. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch khảo sát và tiến hành xây dựng lực lượng Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện thực hiện các bước thành lập, bổ nhiệm cán bộ; phối hợp các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, hoạt động của lực lượng Tự vệ đạt hiệu quả, chất lượng.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An làm đơn vị thực hiện thí điểm của tỉnh về xây dựng lực lượng Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp.

Trên đây là kế hoạch xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh; các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu;
-
TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
-
Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
-
Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động;
- BQL các Khu công nghiệp tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Lg, Tg), Hg;
- Lưu: VT40.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Thao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 về tổ chức xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201