Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2830/QĐ-BQP năm 2020 về Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 2830/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 12/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2830/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng tại Công văn số 2260/TM-DQ ngày 09 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng BQP (để b/c);
- BTTM, TCCT;
- TCHC, TCKT, TCCNQP, TCII;
- BTL QK: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; BTL TĐ Hà Nội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- C51, C56, C55, C23, C41, C11, C12, C14;
- Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các binh đoàn; Tập đoàn Viettel, Ngân hàng MB, TCT Thái Sơn;
- C10 (để b/c Thủ trưởng TCCT);
- C50, C57;
- Lưu: VT, NCTH. Uân165
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-BQP ngày 12 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng BQP)

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

Bộ Quốc phòng lập Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật trong xây dựng các mô hình điểm đạt hiệu quả thiết thực; làm cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Xây dựng mô hình điểm toàn diện về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ; tuân thủ theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ và pháp luật có liên quan;

 - Phù hợp với tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và điều kiện của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình điểm; thực hiện từng bước vững chắc, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời.

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG

A. CÁC MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ

1. Đơn vị dân quân thường trực.

2. Đơn vị Dân quân tự vệ biển.

3. Đơn vị dân quân cơ động.

4. Đơn vị Dân quân tự vệ pháo binh.

5. Đơn vị Dân quân tự vệ phòng không.

6. Chốt đơn vị dân quân thường trực biên giới đất liền.

7. Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có tổ chức đảng.

8. Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp.

9. Đơn vị tự vệ trong loại hình doanh nghiệp FDI.

10. Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp.

11. Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội.

(Hướng dẫn nội dung một số mô hình điểm tại Phụ lục)

B. ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN XÂY DỰNG ĐIỂM

TT

Mô hình xây dựng điểm

Địa phương, đơn vị làm điểm

Thời gian

Ghi chú

Triển khai

Rút kinh nghiệm

Triển khai tiếp theo

1

Đơn vị dân quân thường trực (lâm thời) làm nhiệm vụ tập trung tại cấp tỉnh

Các tỉnh, thành phố thuộc QK7

Quý IV/2020

Quý IV/2021

Quý I/2022

BTTM chỉ đạo QK7; BTL TP Hồ Chí Minh làm trước

Các địa phương khác nghiên cứu nếu có đủ điều kiện thì tổ chức làm điểm

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo báo cáo danh sách về BTTM

2

Đơn vị Dân quân tự vệ biển

Các địa phương ven biển, hải đảo

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo

3

Đơn vị Dân quân tự vệ cơ động

100% cấp huyện, cấp xã

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo

4

Đơn vị Dân quân tự vệ pháo binh

Đại đội pháo binh cấp tỉnh

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo báo cáo danh sách về BTTM

Trung đội pháo binh cấp huyện (ĐKZ; cối 82 mm)

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo

5

Đơn vị Dân quân tự vệ phòng không

- Đại đội pháo phòng không cấp tỉnh

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo báo cáo danh sách về BTTM

Trung đội SMPK 12,7 mm (14,5 mm) cấp huyện

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo

6

Chốt đơn vị dân quân thường trực biên giới đất liền

Tỉnh Lạng Sơn/QK1

Quý IV/2020

Quý IV/2021

Quý I/2022

BTTM chỉ đạo làm trước:

- QK1, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

- QK2, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

- QK3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh

- QK4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

- QK5, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông

Tỉnh Lào Cai/QK2

Tỉnh Quảng Ninh/QK3

Tỉnh Quảng Bình/QK4

Tỉnh Đắk Nông/QK5

Các tỉnh có biên giới đất liền

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo

7

Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có tổ chức đảng

Các địa phương

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo báo cáo danh sách về BTTM

8

Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp

Tỉnh Bình Dương/QK7

Quý IV/2020

Quý IV/2021

Quý I/2022

BTTM chỉ đạo QK7, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương làm trước

Các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo báo cáo danh sách về BTTM

9

Đơn vị tự vệ trong loại hình doanh nghiệp FDI

Tỉnh Bắc Ninh/QK1

Quý IV/2020

Quý IV/2021

Quý I/2022

BTTM chỉ đạo QK1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh làm trước

Các địa phương cấp tỉnh có doanh nghiệp FDI nghiên cứu để triển khai

 

 

 

Do các quân khu chỉ đạo, báo cáo danh sách về BTTM

10

Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp

Tỉnh Quảng Nam/QK5

Quý IV/2020

Quý IV/2021

Quý I/2022

BTTM chỉ đạo QK5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam làm trước

Các địa phương cấp tỉnh có doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp

Quý IV/2020

Quý IV/2021

Quý I/2022

Do các quân khu chỉ đạo, báo cáo danh sách về BTTM

11

Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), TCT Thái Sơn

Quý IV/2020

Quý IV/2021

Quý I/2022

BTTM chỉ đạo

Các doanh nghiệp trong quân đội

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm vũ khí, trang bị theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ; giao BTTM chỉ đạo tận dụng sửa chữa vô hiệu hóa tính năng chiến đấu súng tiểu liên AK cấp 5 đã loại khỏi biên chế để bảo đảm cho huấn luyện Dân quân tự vệ toàn quốc (trừ các địa phương thuộc Quân khu: 5, 7, 9 được trang bị súng AR15 theo Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu).

2. Bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ.

3. Bộ Quốc phòng bảo đảm kinh phí cho chỉ đạo làm điểm một số mô hình dân quân thường trực, chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, Dân quân tự vệ biển, đảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo

a) Cục Dân quân tự vệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch; phối hợp với các cơ quan rà soát, đề xuất tận dụng súng tiểu liên AK cấp 5 đã loại khỏi biên chế sửa chữa vô hiệu hóa tính năng chiến đấu để bảo đảm cho huấn luyện Dân quân tự vệ toàn quốc;

- Tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ;

- Lập dự trù kinh phí bảo đảm cho chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ, báo cáo Thủ trưởng BTTM trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

b) Cục Quân lực

- Chủ trì, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ và các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn các quân khu, bảo đảm vũ khí, trang bị cho các đơn vị xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

c) Cục Tác chiến

- Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ hướng dẫn các quân khu, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ soạn thảo kế hoạch chiến đấu; thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh số 14/CL-BQP ngày 28/3/2017 và Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

d) Cục Quân huấn

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

đ) Cục Kinh tế

Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ và các cơ quan liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp quân đội tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ theo quy định của pháp luật.

e) Cục Tài chính

Hướng dẫn Cục Dân quân tự vệ lập dự toán ngân sách bảo đảm cho chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Tổng Cục Chính trị chỉ đạo

a) Cục Tuyên huấn

- Chủ trì, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chỉ đạo, hướng dẫn các quân khu, cơ quan quân sự địa phương tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ;

- Chỉ đạo các quân khu hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ trên báo, đài PTTH của Trung ương, địa phương;

- Tổng hợp, báo cáo, đề xuất thi đua, khen thưởng thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm các mô hình điểm về Dân quân tự vệ;

- Phối hợp kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

b) Cục Tổ chức

- Chỉ đạo các quân khu hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các mô hình điểm về Dân quân tự vệ;

- Phối hợp kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

c) Cục Dân vận

Chỉ đạo các quân khu hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, các đơn vị về công tác dân vận tuyên truyền đặc biệt ở các mô hình điểm về Dân quân tự vệ.

d) Ban thanh niên Quân đội

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và hoạt động của tổ chức đoàn trong các mô hình điểm về Dân quân tự vệ.

3. Các tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng

- Tổng Cục Kỹ thuật: Chỉ đạo Cục Quân khí phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tận dụng, sửa chữa vô hiệu hóa súng tiểu liên AK cấp 5 đã loại khỏi biên chế để bảo đảm huấn luyện cho Dân quân tự vệ toàn quốc;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nội dung xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ.

- Các doanh nghiệp Quân đội căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức xây dựng mô hình đơn vị tự vệ triển khai thực hiện kế hoạch này.

4. Các Quân khu

- Chỉ đạo Bộ CHQS cấp tỉnh xây dựng đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, trong đó có nội dung xây dựng mô hình điểm theo kế hoạch này, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng các mô hình điểm vê Dân quân tự vệ;

- Chỉ đạo các địa phương xây dựng mô hình điểm; tổng hợp danh sách địa phương, nội dung làm điểm báo cáo về BTTM (qua Cục Dân quân tự vệ) trước ngày 30/11/2020;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết xây dựng mô hình dân quân tự vệ trên địa bàn./.

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐIỂM
(Kèm theo Kế hoạch ngày 12 tháng 9 năm 2020 của BQP)

1. Mô hình đơn vị dân quân thường trực (lâm thời) làm nhiệm vụ tập trung tại cấp tỉnh

- Tổ chức: Chỉ tổ chức lâm thời, không được biên chế chính thức;

+ Quy mô cấp đại đội hoặc tổ chức thành nhiều trung đội độc lập được huy động từ đơn vị dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã;

+ Tổ chức biên chế theo quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

+ Chỉ đạo, chỉ huy: Đơn vị dân quân thường trực làm nhiệm vụ ở cấp tỉnh do người chỉ huy cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh chỉ đạo, chỉ huy;

+ Vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và theo yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương;

+ Tổ chức Đảng: Đại đội tổ chức chi bộ; trung đội có tổ đảng; tiểu đội có đảng viên;

+ Tổ chức chi đoàn, phân đoàn;

- Huấn luyện: Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh quy định chi tiết chương trình, nội dung và tổ chức huấn luyện;

- Hoạt động: Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh quy định nhiệm vụ và ban hành quy chế hoạt động của đơn vị dân quân thường trực;

- Bảo đảm huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách: Thực hiện theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm.

2. Mô hình chốt đơn vị dân quân thường trực biên giới đất liền

a) Đơn vị dân quân thường trực

- Tổ chức:

+ Quy mô xây dựng cấp tiểu đội do cấp xã tổ chức; biên chế theo quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

+ Chỉ đạo, chỉ huy: Tiểu đội dân quân thường trực tại chốt do chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã quản lý, chỉ huy;

+ Vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và theo yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương;

+ Tổ chức đảng, đoàn: tiểu đội có đảng viên và tổ chức phân đoàn;

- Huấn luyện: Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện theo chỉ đạo của Ban CHQS cấp huyện;

- Hoạt động: Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện quy định nhiệm vụ của đơn vị dân quân thường trực;

- Bảo đảm huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách: Thực hiện theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm.

b) Xây dựng chốt của tiểu đội dân quân thường trực

- Yêu cầu:

+ Phù hợp với thế trận trong khu vực phòng thủ, kế hoạch bảo vệ biên giới, quyết tâm tác chiến phòng thủ; tình hình, nhiệm vụ, khả năng của từng địa phương;

+ Bố trí xây dựng chốt gắn với đồn, trạm biên phòng; nơi có điều kiện gắn với điểm dân cư, hộ gia đình dân cư ở khu vực chốt để tạo được thế trận quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới;

- Thành phần cơ bản chốt, gồm:

+ Công trình chiến đấu xây dựng bằng bê tông cốt thép: Vị trí quan sát; công sự chiến đấu; lô cốt; vị trí bắn mục tiêu bay thấp; hầm chỉ huy; hầm ẩn nấp cá nhân, tổ; hầm bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; hào chiến đấu, hào cơ động; trận địa chính, dự bị cho hỏa khí khi được tăng cường, phối thuộc; hệ thống vật cản;

+ Nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt: Nhà ở; phòng hội họp; bếp ăn; hệ thống nước sinh hoạt; công trình phụ; nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang, thiết bị, phương tiện kỹ thuật; vật chất đảm bảo sinh hoạt, học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu;

+ Đường cơ động;

+ Khu tăng gia sản xuất.

* Lưu ý:

- Đối với những xã có quy hoạch từ 02 đến 03 chốt dân quân thường trực chưa xây dựng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ CHQS cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng 01 chốt, các chốt còn lại xác định thời gian và từng bước xây dựng cho phù hợp;

- Đối với những xã đã xây dựng từ 02 chốt dân quân thường trực trở lên, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ CHQS cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Mô hình đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp

a) Xây dựng mô hình điểm

- Đơn vị tự vệ trong doành nghiệp có tổ chức đảng;

- Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp;

- Đơn vị tự vệ trong loại hình doanh nghiệp FDI;

- Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp;

- Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội.

b) Phương pháp tiến hành

Ban CHQS cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ doanh nghiệp tiến hành:

- Lập kế hoạch và tổ chức khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn;

- Thống nhất với chủ doanh nghiệp bằng văn bản về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ huy, quản lý của Ban CHQS cấp huyện đối với đơn vị tự vệ;

- Thành lập đơn vị tự vệ theo trình tự quy định tại Thông tư 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Ký kết quy chế hoạt động phối hợp; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho lực lượng tự vệ;

- Hướng dẫn doanh nghiệp bảo đảm huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho lực lượng tự vệ.

Trên đây là một số mô hình tổ chức đơn vị Dân quân tự vệ các quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương các cấp căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2830/QĐ-BQP ngày 12/09/2020 về Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250