Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1920/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1920/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1920/KH-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12/CT-TTG NGÀY 22/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, cũng như vai trò và lợi ích của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, xu thế phát triển trong mối quan hệ với các chủ thể kinh tế khác. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã, mở các chuyên san, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã, xây dựng các phim phóng sự, phim truyền hình về hợp tác xã.

2. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác xã và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2012 như: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã 2012 (như công nợ, tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể bắt buộc và chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác, chế tài xử lý vi phạm Luật...) cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển.

Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hợp tác xã không đăng ký và tổ chức lại hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012; các hợp tác xã giải thể nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình thức. Rà soát vướng mắc trong việc cho hợp tác xã vay vốn để có hướng dẫn, xử lý cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận vay vốn theo chính sách quy định của Chính phủ.

3. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ hợp tác xã; tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo, thực hiện xây dựng và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng, tổng kết các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển hợp tác xã, cụ thể như: Kiện toàn, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Xây dựng mô hình thí điểm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn, theo hướng tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho hợp tác xã, đặc biệt là giám đốc hợp tác xã và tạo đội ngũ cán bộ kề cận trong thành viên hợp tác xã.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030 để có định hướng, chính sách tổng thể, lâu dài cho phát triển hợp tác xã; tham mưu xây dựng Chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở rà soát các nội dung Quyết định số 2261/QĐ- TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hỗ trợ tập trung, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao (thực hiện trong năm 2018).

- Nghiên cứu tham mưu hướng dẫn thủ tục đăng ký chuyển đổi các hợp tác xã sang doanh nghiệp và các loại hình kinh tế khác theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện để việc chuyển đổi thuận lợi (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Tham mưu triển khai Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn tiêu chí phân loại hợp tác xã để thực hiện thống nhất trên cả nước (sau khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Hướng dẫn, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về hợp tác xã và đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn lồng ghép với Hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký hợp tác xã và đăng ký thuế để thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký hợp tác xã (sau khi có hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu định mức và thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ (thực hiện trong năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (thực hiện thường xuyên).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 và Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 2694/KH-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh 2020 (thực hiện thường xuyên).

- Xây dựng Kế hoạch xây dựng mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp qua đó kết nối sản xuất với tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn đối với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (thực hiện thường xuyên).

- Phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc tại các hợp tác xã.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, phát triển nguồn nhân lực tại các hợp tác xã nông nghiệp (thực hiện hàng năm).

c) Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiểu mới (thực hiện thường xuyên).

- Phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh giới thiệu các hợp tác xã điển hình tiên tiến được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, qua đó nhân rộng điển hình trên địa bàn toàn tỉnh (thực hiện thường xuyên).

- Phối hợp với các ngành liên quan đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để cung ứng các dịch vụ về công nghệ, quản trị và xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã và thành viên (thực hiện thường xuyên).

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội thảo vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới (thực hiện trong tháng 7/2018).

- Giới thiệu các hợp tác xã tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại hàng năm (thực hiện hàng năm).

- Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã về số lượng và chất lượng để báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc (thực hiện thường xuyên).

- Thí điểm xây dựng 02 mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh bằng nguồn lực của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo Văn bản số 571/TB-LMHTXVN ngày 12/6/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về thông báo kết quả khảo sát, lựa chọn hợp tác xã tham gia mô hình chuỗi giá trị (thực hiện trong năm 2018 và năm 2019).

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ hợp tác xã; phối hợp với các ngành liên quan đào tạo nghề cho thành viên (thực hiện thường xuyên).

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh, giữ vai trò nòng cốt phát triển hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (thực hiện thường xuyên).

d) Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

đ) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum

- Tiếp tục tham mưu hướng dẫn triển khai sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành (thực hiện trong quý III/2018).

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng đối với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng (thực hiện thường xuyên).

e) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định pháp luật hiện hành; nghiên cứu, đề xuất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét cách tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã nhưng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí được cộng nối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật (thực hiện trong năm 2018).

g) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, cạnh tranh và tích cực tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia (thực hiện thường xuyên).

h) Sở Công Thương

Nghiên cứu, có cơ chế chính sách ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và quỹ khuyến công của địa phương (thực hiện thường xuyên).

i) Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, có trách nhiệm hướng dẫn hợp tác xã hoàn thiện, đẩy nhanh công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (thực hiện thường xuyên).

k) Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật (thực hiện thường xuyên).

- Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ hợp tác xã (thực hiện thường xuyên).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp tác xã trong điều kiện mới đối với các thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư. Tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về Luật Hợp tác xã năm 2012 và vai trò, lợi ích của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hợp tác xã để kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc của địa phương với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã tại địa phương phát triển (thực hiện thường xuyên).

b) Tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương. Tích cực nghiên cứu và triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (thực hiện thường xuyên).

c) Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để hỗ trợ hợp tác xã theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (thực hiện thường xuyên).

d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; theo dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; tiếp tục chỉ đạo thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể cấp xã, phường, thị trấn. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã, nhất là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; tổng hợp tình hình nợ đọng của hợp tác xã để có hướng xử lý dứt điểm tạo thuận lợi để hợp tác xã có tình hình tài chính lành mạnh (thực hiện thường xuyên).

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn theo chức năng và nhiệm vụ của mình góp phần đẩy mạnh thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và lựa chọn những nội dung thiết thực để khích lệ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (thực hiện thường xuyên).

b) Tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả (thực hiện thường xuyên)

c) Tăng cường hoạt động giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (thực hiện thường xuyên).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm tổng hợp kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch này để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo tại Văn bản số 3936/BKHĐT-HTX ngày 11/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

2. Định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch này, các đề xuất, kiến nghị, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư (b/c);
- Liên minh HTX Việt Nam (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thường trực BCĐ Phát triển KTTT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu VT, KT5.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1920/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


516

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79