Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 07/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

Số hiệu: 07/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 08/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Hà Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP); Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1559/QĐ-UBND). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ; Quyết định số 1559/QĐ-UBND và các văn bản QPPL khác.

b) Các hoạt động được thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời hiệu quả.

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản QPPL.

Rà soát, cập nhật văn bản QPPL của Trung ương; văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL; Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

Cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với các cổng thông tin điện tử khác công khai các thông tin liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6; khoản 5 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3.3. Hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa).

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND cách huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách và thực hiện theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp các bản án, quyết định của tòa án liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai mà UBND tỉnh là một bên có liên quan theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP để đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

a) Căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra.

c) Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi báo cáo về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 07/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169