Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành chuyên môn trong quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 52/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 25/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TƯ PHÁP VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CHUYÊN MÔN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 257/STP- BTTP ngày 24/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành chuyên môn trong quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA SỞ TƯ PHÁP VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CHUYÊN MÔN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh có tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đề cao trách nhiệm của các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp. Công tác phối hợp làm việc phải bảo đảm tính khách quan, chủ động, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả và tuân thủ pháp luật về giám định tư pháp và những quy định về chuyên ngành.

2. Việc phối hợp quản lý nhà nước thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong hoạt động phối hợp quản lý nhà nước về giám định tư pháp phải tuân thủ pháp luật giám định tư pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các quy định của Quy chế này.

3. Đối với những nội dung phức tạp, quan trọng các sở, ngành có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và bộ, ngành Trung ương để được chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Quản lý tổ chức giám định và người giám định tư pháp

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến thống nhất của người đứng đầu sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp về hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định; Sở Tư pháp là cơ quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ đó;

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho các Văn phòng giám định tư pháp; chủ trì, phối hợp với sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Y tế xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố, kiện toàn Trung tâm pháp y theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; có ý kiến bằng văn bản về đề án củng cố, kiện toàn Trung tâm pháp y trước khi Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (nếu có).

d) Phối hợp với các sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp trong việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập danh sách trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nhận được hồ sơ của sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 7, Điều 10, Điều 18, Điều 19 Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời có văn bản gửi sở, ngành liên quan biết ý kiến đồng ý hay không đồng ý việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

Hàng năm, có trách nhiệm phối hợp với sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát những trường hợp thay đổi về thông tin liên quan đến việc lập danh sách các tổ chức giám định tư pháp công lập, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn để Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh danh sách và thông báo cho Bộ Tư pháp trước ngày 30/11 theo định kỳ.

đ) Hàng năm, chủ trì hoặc phối hợp với sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương.

e) Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

g) Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Đề án, chủ trì, phối hợp với sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành chuyên môn:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 và Khoản 1, Điều 10 Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 18, Khoản 1, Điều 19 Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp là cơ quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Hàng năm, các sở ngành chuyên môn có trách nhiệm rà soát, bổ sung đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh;

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

đ) Thông tin kịp thời bằng văn bản về Sở Tư pháp khi có biến động liên quan đến người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp (bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, ...).

e) Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện việc giám định khi có trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng.

g) Ngoài nhiệm vụ phối hợp quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g, Khoản 2 Điều này, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc củng cố, kiện toàn Trung tâm pháp y tỉnh (nếu có).

h) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh.

Điều 5. Lập dự toán kinh phí hoạt động giám định tư pháp

1. Hàng năm các sở, ngành chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, lập dự toán kinh phí hoạt động giám định tư pháp trong dự toán chung của sở, ngành mình theo quy định; bố trí hợp lý kinh phí hoạt động giám định tư pháp và từng bước trang bị đầy đủ máy móc thiết bị bảo đảm cho hoạt động giám định tư pháp thuộc mình quản lý đáp ứng yêu cầu giám định tư pháp của tỉnh.

2. Hằng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Điều 6. Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giám định tư pháp

1. Sở Tư pháp chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền.

2. Các sở, ngành chuyên môn chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; đồng thời thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp biết kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 7. Báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất, sơ kết, tổng kết

1. Sở Tư pháp thực hiện việc báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

2. Hàng năm, các sở, ngành chuyên môn báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực chuyên môn về giám định tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình; đồng thời gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

Báo cáo năm lần 1 và báo cáo năm chính thức theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Điều 8. Quan hệ quản lý giữa Sở Tư pháp với người giám định tư pháp trên các lĩnh vực giám định tư pháp

1. Đối với các giám định viên tư pháp hoạt động trong tổ chức giám định tư pháp công lập: Sở Tư pháp thực hiện chế độ quản lý giám định viên tư pháp thông qua quan hệ phối hợp với lãnh đạo sở, ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp và người đứng đầu tổ chức giám định tư pháp. Người đứng đầu tổ chức giám định tư pháp chịu trách nhiệm về việc quản lý giám định viên tư pháp của tổ chức mình.

2. Đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc các sở, ngành chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tư pháp: Sở Tư pháp thực hiện chế độ quản lý về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trong từng lĩnh vực thông qua mối quan hệ phối hợp với lãnh đạo các sở, ngành đó.

Điều 9. Công tác thi đua khen thưởng các tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp

Hàng năm, các sở, ngành chuyên môn căn cứ quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua - khen thưởng, có trách nhiệm xem xét, đề nghị Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp có thành tích xuất sắc trong công tác giám định tư pháp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm trong quan hệ phối hợp thực hiện công tác quản lý

1. Sở Tư pháp và các sở, ngành chuyên môn thực hiện đầy đủ chức trách trong quản lý theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong quan hệ phối hợp theo Quy chế này.

2. Các sở, ngành chuyên môn đề xuất kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quản lý, quan hệ phối hợp về Sở Tư pháp để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành cấp trên xem xét, giải quyết.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn và cơ quan chức năng liên quan giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quan hệ phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp ở địa phương. Đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên hoặc những vấn đề phức tạp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành cấp trên và đề xuất hướng chỉ đạo giải quyết.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tư pháp và các sở, ngành chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực giám định tư pháp chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc các sở, thủ trưởng ngành chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành chuyên môn trong quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202