Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3230/QĐ-BNN-KH phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3230/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3230/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU MUA BỔ SUNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ.

Căn cứ luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lnh D trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư Quy định Đấu thầu mua hàng dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước số 211/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ tài chính;

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 143/2007/TT-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn nhập bù thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-BNN-KH ngày 20/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vic phê duyt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quc gia năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BTC ngày 5/10/2010 và Quyết định số 2668/QĐ-BNN-KH ngày 6/10/2010 của Bộ Tài chính về giá mua tối đa thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2010;

Xét văn bản số 2090/QĐ-BVTV ngày 22/11/2010 của Cục Bảo vệ thực vật về việc xin phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 và số 3 mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2010 như sau:

1. Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương là đơn vị trúng thầu gói thầu số 1 cung cấp 52 tấn Bassa 50 EC và 19,5 tấn Sutin 5 EC đưa vào dự trữ quốc gia.

Tiêu chuẩn, chất lượng, quy cách bao bì, địa điểm bảo quản thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010 như quy định trong hồ sơ yêu cầu của Cục Bảo vệ thực vật.

Giá trúng thầu 10.288.000.000 đồng, tại cửa kho dự trữ quốc gia (đã có thuế VAT).

2. Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình là đơn vị trúng thầu gói thầu số 3 cung cấp 77,5 tn Aperlaur 100 WP đưa vào dự trữ quốc gia.

Tiêu chuẩn, chất lượng, quy cách bao bì, địa điểm bảo quản thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010 như quy định trong hồ sơ yêu cầu của Cục Bảo vệ thực vật.

Giá trúng thầu 5.696.250.000 đồng, tại cửa kho dự trữ quốc gia (đã có thuế VAT).

3. Cục Bảo vệ thực vật trong quá trình thương thảo hợp đồng với Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình không được cao hơn giá tại Quyết định này và trực tiếp kiểm tra xác định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ. Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình tự chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia, thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng liên quan, Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình và các Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: TC, KH-ĐT;
- T.Cục DTNN;
- Cục Quản lý giá;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3230/QĐ-BNN-KH phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


507

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170