Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 810/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 810/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẬP DÂNG CẦU SƠN THUỘC TIỂU DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THỦY LỢI CẦU SƠN – CẤM SƠN – DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư Xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Hiệp định tín dụng hỗ trợ phát triển Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5623/QĐ/BNN-TL ngày 19/12/2003 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 3104/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/11/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;
Xét Tờ trình số 24/TTr-SNN ngày 15/3/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu trên;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kèm theo báo cáo số 39/TCTL-XDCB ngày 14 tháng 4 năm 2011 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đập dâng Cầu Sơn thuộc Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn, tỉnh Bắc Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đập dâng Cầu Sơn thuộc Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn, tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, giá gói thầu, thời gian tổ chức đấu thầu và hình thức hợp đồng ghi trong Phụ lục kèm theo.

2. Nguồn vốn: Thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư cho Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 810/QĐ-BNN-TCTL ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên gói thầu

Nội dung gói thầu

Giá gói thầu (đ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói 1

Tư vấn khảo sát lập BVTC nhà văn hóa thôn Xa, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

30.000.000

Chỉ định thầu

Tháng 4/2011

Theo tỷ lệ phần trăm

45 ngày

Gói 2

Xây dựng nhà văn hóa thôn Xa, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

570.000.000

Chỉ định thầu

Tháng 6/2011

Theo đơn giá

90 ngày

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 810/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/04/2011 về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đập dâng Cầu Sơn thuộc Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn - Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84