Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 675/QĐ-BNN-XD năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy quyền cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Số hiệu: 675/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 675/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CHỦ ĐẦU TƯ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ các Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về quản lý chi phí đào tạo xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Chủ đầu tư:

1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu < 01 tỷ đồng.

2. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa:

- Đối với dự án nhóm A có giá gói thầu < 10 tỷ đồng

- Đối với dự án nhóm B có giá gói thầu < 05 tỷ đồng

- Đối với dự án nhóm C có giá gói thầu < 03 tỷ đồng

3. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng trong hoạt động xây dựng đảm bảo theo các nguyên tắc:

- Tuân thủ theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

- Việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng không do nguyên nhân của Chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu gây nên.

- Không vượt Tổng mức đầu tư của Dự án.

* Ngoài những nội dung trên trước khi điều chỉnh, bổ sung hợp đồng phải được cấp thẩm quyền cho phép, sau đó Chủ đầu tư mới được tiến hành điều chỉnh, bổ sung hợp đồng.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản theo các quy định hiện hành. Quyết định được sử dụng con dấu của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và trước Bộ trưởng về quyết định phê duyệt của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2064/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/7/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, phối hợp với các Cục chuyên ngành khác có quản lý đầu tư xây dựng công trình kiểm tra việc thực hiện của Chủ đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG  
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 675/QĐ-BNN-XD năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy quyền cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.936
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217