Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 504/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 15/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 504/2010/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1902/2009/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH “VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH, QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo số 68/BC-SKHĐT-TĐĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010), kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng (tại Văn bản số 193/SXD-KTKT ngày 26 tháng 3 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh.

Điều chỉnh khoản 2, mục II, Điều 1, Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009, như sau:

“2. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm và kỹ thuật thi công, để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tổ chức thực hiện việc thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án cấp bách trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu ở Phú Yên và một số dự án kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý. Trong quá trình thi công, nhà thầu không đảm bảo tiến độ mà không phải do lỗi khách quan gây ra thì tiến hành phạt và hủy hợp đồng, không xem xét bồi thường, đồng thời chọn nhà thầu khác đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án.”.

2. Nguyên nhân điều chỉnh.

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và khoản 12, Điều 1 Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (kể cả các gói thầu thuộc các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án cấp bách, được áp dụng hình thức chỉ định thầu) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ đầu tư. Do vậy, phải điều chỉnh Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp.

3. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 504/2010/QĐ-UBND ngày 15/04/2010 điều chỉnh Quyết định 1902/2009/QĐ-UBND về quy định cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.431

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!