Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND về bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 50/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 03/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 12 số 01/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009;

Căn cứ Công văn số 5160/BKH-TH ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư triển khai việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, 2011;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 1865/SKHĐT-XDCB ngày 30 tháng 7 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 theo các phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triền khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giàm đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị: triệu đồng

Stt

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch 2009 đã giao

Kế hoạch 2009 điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: xổ số kiến thiết

Tổng số

Trong đó: xổ số kiến thiết

 

Tổng số

 

2.137.900

350.000

2.441.285

350.000

 

A

Dự án trọng điểm

 

700.000

 

752.500

 

 

 

TTKL DA đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Đường ven biển từ Vũng Tàu ra Bình Thuận (8 đoạn, bao gồm đường qua trung tâm thị trấn Long Hải)

Sở Giao thông vận tải

9.000

 

9.000

 

 

2

Cầu và đường qua Gò Găng thành phố Vũng Tàu

Sở Giao thông vận tải

10.000

 

2.000

 

 

 

DA chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp Quốc lộ 56 đoạn qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Giao thông vận tải

22.500

 

5.000

 

Phần ngân sách địa phương đầu tư 176.614 triệu đồng

2

Đường 51B (Đoạn cuối Quốc lộ 51)

Sở Giao thông vận tải

100.000

 

60.000

 

Phần ngân sách địa phương đầu tư 356.313 triệu đồng

3

Nâng cấp Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Giao thông vận tải

12.000

 

2.000

 

Phần ngân sách địa phương đầu tư 37.512 triệu đồng

4

Trường Cao đẳng Cộng đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo

20.000

 

8.000

 

 

5

Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ 1

Công ty ĐTKTHTKT KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

250.000

 

250.000

 

 

6

Dự án ODA thu gom và xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu

Công ty Thoát nước và Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

90.000

 

90.000

 

Vốn ODA: 50 tỷ đồng, vốn đối ứng 40 tỷ đồng

7

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Xây dựng

40.000

 

40.000

 

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh (trụ sở cơ quan khối Đảng, Đoàn thể)

Sở Xây dựng

30.000

 

59.200

 

 

2

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh (trụ sở cơ quan khối Chính quyền)

Sở Xây dựng

30.000

 

90.000

 

 

3

Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh (thiết bị kỹ thuật truyền hình - thiết bị chuyên dùng)

Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh

20.000

 

20.000

 

 

4

Xây dựng mới Bệnh viện tỉnh tại Bà Rịa

Sở Xây dựng

60.000

 

60.000

 

 

5

Đường qua cầu Gò Găng sang Long Sơn

Sở Giao thong vận tải

1.000

 

51.000

 

Trong đó vốn trung ương ứng trước dự toán năm 2010 theo văn bản số 5160/BKH-TH ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 50 tỷ đồng

 

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh (khối phục vụ)

Sở Xây dựng

0

 

800

 

 

2

Xây dựng mới Bệnh viện thành phố Vũng Tàu

Sở Xây dựng

2.500

 

2.500

 

 

3

Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

2.000

 

2.000

 

Bồi thường giải phóng mặt hồ

4

Khu chế biến hải sản tại Bắc Sông Rạng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

800

 

800

 

 

5

Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh (trạm phát sống núi Lớn)

Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh

200

 

200

 

 

B

CÁC DỰ ÁN CÒN LẠI

 

 

 

 

 

 

I

Thành phố Vũng Tàu

 

115.000

 

109.000

 

 

a

TTKL dự án đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở phường 10

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

6.700

 

3.850

 

 

2

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

0

 

820

 

 

3

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 4,1 ha tại đường 51B, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

1.400

 

1.400

 

 

b

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Đường vào khu nhà ở Đồi Ngọc Tước, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

2.000

 

2.000

 

 

2

Đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

4.800

 

4.800

 

 

3

Trường Trung học Cơ sở phường 2

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

10.000

10.000

13.000

13.000

 

4

Trường Trung học Cơ sở phường 12, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

10.000

10.000

7.000

7.000

 

5

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn An Ninh (Bàu Trũng)

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

2.200

 

2.200

 

 

6

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10 (mới)

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

6.300

 

5.700

 

 

7

Các tuyến đường công cộng thuộc khu 155-156 Thuỳ Vân, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

8.000

 

8.000

 

 

8

Đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

13.000

 

13.000

 

 

c

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở phường 5, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

8.000

8.000

8.000

8.000

 

2

Trường Mẫu giáo Sơn Ca phường 4, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

5.000

5.000

5.000

5.000

Công ty Cổ phần Trùng Dương tài trợ 5 tỷ đồng

3

Trường Tiểu học bán trú Hạ Long

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

5.000

 

7.000

 

 

4

Trường Tiểu học Long Sơn (thay cho Trường Tiểu học Bến Điệp thôn 3 Long Sơn)

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

5.000

 

5.000

 

 

5

Khu tái định cư dự án Trung tâm Văn hóa – Thể thao Bàu Trũng

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

17.000

 

16.000

 

 

6

Đường Phước Thắng thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

9.700

 

3.930

 

 

d

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở Hàn Thuyên (thay cho Trường Trung học Cơ sở phường 9)

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

150

 

150

 

 

2

Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

100

 

100

 

 

3

Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

100

 

800

 

 

4

Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình Giã phường 10, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

150

 

150

 

 

5

Trường Trung học Cơ sở phường 8

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

50

 

50

 

 

6

Trường Trung học Cơ sở phường 11

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

50

 

50

 

 

7

Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

200

 

200

 

 

8

Rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ và phía Bắc đường Gò Găng sang Long Sơn

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

100

 

100

 

 

9

Đường vào Trường Trung học Cơ sở phường 12, thành phố Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

 

 

150

 

 

10

Cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến đường 51B - Nguyễn An Ninh)

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

 

 

150

 

 

11

Khu di tích lịch sử nhà má Tám Nhung

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

 

 

350

 

 

12

Đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

 

 

50

 

 

II

Thị xã Bà Rịa

 

105.000

 

112.000

 

 

a

TTKL dự án đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non Phước Hưng

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

2.250

 

2.250

 

 

2

Khu nhà ở Tái định cư H20 (lô C,E,F,G) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

5.300

 

5.300

 

 

3

Hạ tầng đường trục Long Toàn

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

2.100

 

2.000

 

 

4

Đường nối ngã 3 Hoà Long – Hương lộ 10 giai đoạn 2

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

3.000

 

3.000

 

 

5

Cải tạo bờ Đông sông Dinh (đoạn cầu Long Hương đến Quốc lộ 51)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

3.000

 

3.000

 

 

6

Nhà thi đấu thể dục, thể thao thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

1.300

 

1.300

 

 

7

Trường Mầm non Phước Tân, thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

2.400

 

2.400

 

 

8

Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

4.000

4.000

4.000

4.000

 

9

Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

3.000

 

3.000

 

 

10

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát 6

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

5.000

 

5.000

 

 

11

Đường Điện Biên Phủ kéo dài (đường Hoả táng – 27/4)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

6.000

 

6.000

 

 

12

Đường quy hoạch số 11 (đoạn nhà máy nước – Quốc lộ 56)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

6.000

 

6.000

 

 

b

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở Kim Dinh

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

7.000

7.000

7.000

7.000

 

2

Trường Tiểu học Trần Văn Quan thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

9.000

9.000

9.000

9.000

 

3

Đường vào khu công nghiệp khí thấp áp Long Hương

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

2.000

 

2.000

 

 

4

Khu nhà ở liên kế các lô I, K thuộc khu tái định cư H20

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

7.000

 

9.500

 

 

5

Khu nhà ở liên kế lô M thuộc khu tái định cư H20

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

7.000

 

9.500

 

 

6

Đường N7 (Quốc lộ 56 – quy hoạch số 2)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

5.000

 

5.000

 

 

c

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Tâm

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

3.600

 

3.600

 

 

2

Đường quy hoạch số 4 thị xã Bà Rịa (giai đoạn 1)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

6.000

 

6.000

 

Đầu tư nền đường

3

Kè bờ Đông Sông Dinh giai đoạn 2

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

5.000

 

5.000

 

 

4

Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

4.000

 

4.000

 

 

5

Trường Trung học Cơ sở Long Toàn

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

5.000

 

5.000

 

 

6

Trường Mầm non Kim Dinh thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

0

 

2.000

 

 

d

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học bán trú Long Hương

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

100

 

100

 

 

2

Trường Tiểu học Điện Biên, thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

100

 

100

 

 

3

Trường Tiểu học Phan Bội Châu, thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

150

 

150

 

 

4

Trường Trung học Cơ sở Phước Tân

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

150

 

150

 

 

5

Trường Trung học Cơ sở Gò Cát

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

100

 

100

 

 

6

Khu bán trú và 12 phòng học Trường Tiểu học Kim Dinh

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

100

 

100

 

 

7

Khu tái định cư phía Bắc Hương lộ 10 phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa (phục vụ giải phóng mặt bằng khu Vạn Kiếp)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

200

 

200

 

 

8

Đường vào khu công nghiệp Kim Dinh (đường quy hoạch số 14 phường Kim Dinh)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

150

 

150

 

 

9

Hệ thống đèn cao áp sân vận động thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

 

 

50

 

 

10

Trường Nguyễn Bá Ngọc

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

 

 

50

 

 

11

Công viên 30/4 (57 ha vạn Kiếp) thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

 

 

50

 

 

III

Huyện Tân Thành

 

110.000

 

115.000

 

 

a

TTKL dự án đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Chu Hải

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

8.000

 

6.000

 

 

2

Trường Mầm non xã Phước Hoà

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

300

 

1.278

 

 

3

Mở rộng Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An xã Sông Xoài

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

2.800

 

2.800

 

 

4

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định xã Phước Tân

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

1.900

 

1.900

 

 

5

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 2 ha Mỹ Xuân

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

350

 

350

 

 

6

Xây dựng 99 căn hộ tại khu tái định cư 44 ha Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

9.800

 

7.200

 

 

7

TT chi phí CBĐTHTKT cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

0

 

200

 

 

8

Xây dựng nhà thô phục vụ tái định cư tại khu vực 2 ha Mỹ Xuân

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

4.000

 

4.000

 

 

9

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Phú Mỹ 44 ha

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

3.000

 

5.642

 

 

b

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở Phú Mỹ

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

9.000

9.000

4.000

4.000

 

2

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Thành

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

5.000

5.000

5.000

5.000

 

3

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Phước Hoà

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

10.000

10.000

8.000

8.000

 

4

Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

6.000

6.000

9.000

8.000

 

5

Trường Tiểu học bán trú Phú Mỹ

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

10.000

10.000

5.000

5.000

 

c

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng khu tái định cư Mỹ Xuân 26,54 ha

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

18.000

 

18.000

 

 

2

Trường Tiểu học Trương Vương xã Hội Bài (xã Tân Hoà)

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

5.000

5.000

5.000

5.000

 

3

Xây dựng bổ sung các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông Phú Mỹ

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

6.000

6.000

6.000

6.000

 

4

Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ xã Hắc Dịch

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

5.000

 

14.000

 

 

5

Trường Trung học Cơ sở xã Tân Hoà

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

50

 

2.800

 

 

6

Trường Trung học Cơ sở Mỹ Xuân cơ sở 2

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

100

 

3.000

 

 

7

Đường quy hoạch I khu dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

3.000

 

3.000

 

 

8

Đường số 5 khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

2.000

 

2.000

 

 

d

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở xã Tân Phước

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

50

 

50

 

 

2

Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh xã Mỹ Xuân

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

50

 

50

 

 

3

Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Tân Thành (sân vận động, nhà thiếu nhi)

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

100

 

80

 

 

4

Trường Tiểu học bán trú xã Mỹ Xuân

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

50

 

50

 

 

5

Trường Tiểu học Châu Pha B

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

50

 

50

 

 

6

Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, huyện Tân Thành

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

50

 

50

 

 

7

Trường Mầm non xã Sông Xoài

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

 

 

50

 

 

8

Trường Mầm non xã Châu Pha

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

 

 

50

 

 

9

Trường Mầm non xã Tân Hoà

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

 

 

50

 

 

10

Khu tái định cư xã Hắc Dịch

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

100

 

100

 

 

11

Khu tái định cư xã Tân Phước

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

100

 

100

 

 

12

Khu tái định cư xã Tân Hoà – Tân Hải

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

100

 

100

 

 

13

Đường vào cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

50

 

50

 

 

IV

Huyện Long Điền

 

95.000

 

95.000

 

 

a

TTKL dự án đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Đường quy hoạch số 6 thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

1.200

 

1.200

 

 

2

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

6.700

 

6.700

 

 

b

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

5.000

5.000

5.000

5.000

 

2

Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

8.000

8.000

8.000

8.000

 

3

Đường 44A giai đoạn II

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

8.000

 

8.000

 

 

4

Đường 44A giai đoạn 2 (cấp thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh)

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

11.000

 

11.000

 

 

5

Đường quy hoạch số 1 thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

2.000

 

2.000

 

 

6

Đường quy hoạch số 3 thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

8.000

 

8.000

 

 

7

Đường quy hoạch số 14 thị trấn Long Điền

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

5.000

 

5.000

 

 

8

Đường quy hoạch số 15 thị trấn Long Điền

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

5.500

 

5.500

 

 

9

Đường quy hoạch số 16 thị trấn Long Điền

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

6.000

 

6.000

 

 

10

Đường vào và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

5.000

 

5.000

 

 

c

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học An Nhứt

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

3.500

 

3.500

 

 

2

Trường Trung học Cơ sở Long Điền

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

4.000

 

4.000

 

 

3

Trường Tiểu học Phước Tỉnh 3

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

3.000

 

3.000

 

 

4

Đường quy hoạch số 11 thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

4.000

 

4.000

 

Văn bản số 1957/UBND- VP ngày 03 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh

5

Đường quy hoạch số 17 thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

4.000

 

4.000

 

Văn bản số 1957/UBND- VP ngày 03 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh

6

Đường quy hoạch số 8 thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

4.000

 

4.000

 

Văn bản số 1957/UBND- VP ngày 03 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh

d

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở Long Hải 2

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

150

 

150

 

 

2

Trường Tiểu học bán trú Phước Hưng 3

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

100

 

100

 

 

3

Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

100

 

100

 

 

4

Trường Trung học Phổ thông thị trấn Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

100

 

100

 

 

5

Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

100

 

100

 

 

6

Trường Tiểu học bán trú Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

200

 

200

 

 

7

Trường Tiểu học bán trú Long Hải

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

200

 

200

 

 

8

Xây dựng nhà công vụ giáo viên khu vực Long Hải - Phước Tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

50

 

50

 

 

9

Nâng cấp, mở rộng cảng Lò Vôi xã Phước Hưng (bờ kè, nhà lồng chợ hải sản)

Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

100

 

100

 

 

V

Huyện Đất Đỏ

 

100.000

 

100.000

 

 

a

TTKL dự án đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Hội - Lộc An – Long Mỹ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

1.700

 

1.700

 

 

2

Nghĩa địa huyện Long Đất tại Lộc An

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

5.000

 

5.000

 

 

3

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo (khu vực cống dầu)

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

9.000

 

9.000

 

 

4

Xây dựng trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

7.000

 

7.000

 

 

b

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Long Tân

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

6.000

6.000

6.000

6.000

 

2

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

8.000

8.000

8.000

8.000

 

3

Trường Tiểu học Lộc An

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

10.000

10.000

10.000

10.000

 

4

Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu (xây dựng khu chức năng)

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

2.000

 

2.000

 

 

5

Đường Phước Hội - Lộc An

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

7.000

 

7.000

 

 

6

Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 52 qua khu trung tâm Đất Đỏ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

20.000

 

20.000

 

 

c

Dự án khởi công

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở Lộc An

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

6.000

6.000

6.000

6.000

 

2

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

5.200

 

5.200

 

 

3

Đường Phước Hải - Lộc An

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

12.000

 

12.000

 

 

d

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Phước Hải 3

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

100

 

100

 

 

2

Trường Tiểu học Phước Hoà Long

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

100

 

50

 

 

3

Trường Trung học Cơ sở xã Phước Thạnh

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

100

 

100

 

 

2

Trường Mầm non khu vực Đất Đỏ - Phước Long Thọ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

 

 

50

 

 

4

Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Võ Thị sáu và Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

50

 

50

 

 

5

Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Đất Đỏ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

100

 

100

 

 

6

Nâng cấp đường vào xã Lộc An đoạn từ ngã 3 Lộc An đến giáp đường ven biển

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

50

 

50

 

 

7

Đường quy hoạch số 2 xã Phước Long Thọ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

200

 

200

 

 

8

Đường quy hoạch số 3 xã Phước Long Thọ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

200

 

200

 

 

9

Đường quy hoạch số 2 xã Phước Hải

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

200

 

200

 

 

VI

Huyện Châu Đức

 

95.000

 

100.000

 

 

1

Công viên phía trước trụ sở Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

2.100

 

2.100

 

 

2

Mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

1.000

 

1.000

 

 

3

Trường Tiểu học Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

3.700

 

3.700

 

 

4

Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng thị trấn Ngãi Giao

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

4.000

4.000

8.000

6.000

 

5

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng xã Đá Bạc

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

3.400

 

3.400

 

 

6

Trường Mầm non xã Láng Lớn

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

2.500

2.500

2.500

2.500

 

7

Đường quy hoạch số 2 và số 4 thị trấn Ngãi Giao (đoạn phía Đông Quốc lộ 56)

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

680

 

680

 

 

8

Đường 31 xã Nghĩa Thành

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

3.000

 

3.000

 

 

9

Đường Xuân Sơn – Đá Bạc

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

6.000

 

6.000

 

 

10

Đường số 1 thị trấn Ngãi Giao

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

6.000

 

2.000

 

 

11

Trường Mầm non khu vực Xà Bang – Kim Long

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

4.000

4.000

4.000

4.000

 

12

Đường vào xã Cù Bị

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

5.000

 

5.000

 

 

13

Đền thờ liệt sỹ huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

2.600

 

2.600

 

 

14

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

1.700

 

1.700

 

 

b

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở Quang Trung xã Nghĩa Thành

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

6.000

6.000

4.000

4.000

 

2

Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Công Trứ xã Suối Nghệ

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

7.000

7.000

7.000

7.000

 

3

Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành xã Quảng Thành

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

6.000

6.000

8.000

8.000

 

4

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

4.000

 

4.000

 

 

5

Nhà ăn và nhà nghỉ trưa cán bộ công chức Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

3.000

 

3.000

 

 

c

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Trần Quang Diệu xã Cù Bị

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

8.000

 

6.000

 

 

2

Trường Tiểu học Phan chu Trinh xã Cù Bị

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

7.000

7.000

5.000

5.000

 

3

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Kim Long

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

4.000

4.000

4.000

4.000

 

4

Trường Mầm non xã Suối Rao

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

3.000

 

 

5

Trường Mầm non xã Quảng Thành

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

3.000

 

 

6

Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Giao

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

3.800

 

3.800

 

 

7

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

 

 

2.950

 

 

d

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

120

 

120

 

 

2

Trường Mầm non xã Cù Bị

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

50

 

 

3

Xây dựng nhà công vụ giáo viên khu vực Ngãi Giao

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

50

 

 

4

Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Phú huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

50

 

 

5

Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

50

 

 

6

Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ, huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

50

 

 

7

Trường Mầm non khu vực Bình Giã – Bình Trung, huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

50

 

50

 

 

8

Trường Mầm non xã Bàu Chinh

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

 

 

50

 

 

9

Trường Trung học Cơ sở xã Bàu Chinh

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

 

 

50

 

 

10

Đường quy hoạch số 25 thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

 

 

50

 

 

VII

Huyện Xuyên Mộc

 

95.000

 

121.000

 

 

a

TTKL dự án đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Cơ sở Hoà Hội

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

3.800

 

3.800

 

 

2

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư huyện Xuyên Mộc (khu bệnh viện cũ)

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

2.700

 

2.700

 

 

3

Bãi chứa rác tại huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

3.400

 

3.400

 

 

4

Nâng cấp đường 27 tháng 4 thị trấn Phước Bửu (bao gồm hạng mục cấp nước)

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

1.500

 

1.500

 

 

5

Đường quy hoạch số 8 thị trấn Phước Bửu

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

1.700

 

1.700

 

 

6

Đường quy hoạch số 4 thị trấn Phước Bửu

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

1.500

 

1.500

 

 

7

Trường Tiểu học Thanh Bình

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

3.000

3.000

3.000

3.000

 

8

Trường Trung học Cơ sở Bưng Riềng

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

2.600

 

2.600

 

 

9

Vòng xoay ngã tư thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

2.000

 

2.000

 

 

b

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Trường Trung học Cơ sở xã Tân Lâm

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

5.000

5.000

5.000

5.000

 

2

Trường Trung học Cơ sở đội 3 giai đoạn 2

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

5.000

5.000

5.000

5.000

 

3

Trường Tiểu học Thống Nhất xã Tân Lâm

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

6.000

6.000

6.000

6.000

 

4

Trường Tiểu học xã Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

8.000

8.000

8.000

8.000

 

5

Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang – Bưng Riềng – Bình Châu

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

13.500

13.500

13.500

13.500

 

6

Đướng Gò Cát – Chuông Quýt

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

3.500

 

3.500

 

 

7

Đường 328 nối dài – xóm Rẩy (quy hoạch số 5)

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

6.000

 

6.000

 

 

c

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non xã Bàu Lâm

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

4.000

 

4.000

 

 

2

Trường Mầm non xã Hoà Hội

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

3.000

3.000

3.000

3.000

 

3

Trường Mầm non xã Phước Tân

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

3.000

 

3.000

 

 

4

Trung tâm giáo dực thường xuyên huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

5.000

5.000

5.000

5.000

 

5

Trường Mầm non xã Hoà Hưng

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

3.000

 

 

6

Trường Mẫu giáo xã Tân Lâm

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

3.000

 

 

7

Trường Mầm non Bình Châu

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

3.000

 

 

8

Trường Trung học Cơ sở xã Phước Tân giai đoạn 2

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

 

 

4.000

 

 

9

Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

10.000

 

20.000

 

Trong đó vốn trung ương hỗ trợ 2009: 5 tỷ đồng và ứng trước vốn dự toán ngân sách trung ương năm 2010 theo Văn bản số 5160/BKH- ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư là 10 tỷ đồng. Tổng cộng vốn trung ương là 15 tỷ đồng

10

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

3.000

 

 

d

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Bưng kè B

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

100

 

100

 

 

2

Giai đoạn 3 Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

3

Trường Tiểu học Hoà Hưng

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

4

Trường Tiểu học Phước Tân xã Phước Tân

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

5

Nâng cấp Trường Tiểu học Phước Bửu (khối hiệu bộ, khối bộ môn, bán trú)

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

6

Trường Tiểu học Hoà Hội

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

100

 

100

 

 

7

Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

8

Nâng cấp, cải tạo đường Cầu dài Phước Thuận

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

9

Giai đoạn 2 Trường Trung học Cơ sở Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

10

Giai đoạn 2 Trường Trung học Cơ sở Bồng Trang

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

50

 

50

 

 

11

Đường quy hoạch số 4 (đoạn 2)

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

 

 

200

 

 

VIII

Huyện Côn Đảo

 

50.000

 

46.600

 

 

 

TTKL công trình hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non huyện Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

2.000

 

2.000

 

 

2

Thư viện huyện Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

 

 

700

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Hệ thống công trình phục vụ du lịch sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo

Vườn quốc gia Côn Đảo

1.500

 

1.500

 

 

2

Trùng tu tôn tạo di tích Trại 2 thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo

Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch

1.400

 

1.400

 

 

3

Cải tạo nâng cấp cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu

Ban quản lý cảng Bến Đầm

16.300

 

16.300

 

 

4

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước nội thị Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

17.000

 

17.000

 

 

5

Hệ thống cấp nước khu trung tâm thị trấn Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

 

 

1.300

 

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

1

Trạm xử lý rác tại Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

6.000

 

100

 

 

2

Cải tạo lưới điện 22 kV Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

5.000

 

5.000

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng chung cư công vụ

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

150

 

150

 

 

2

Chung cư cho người thu nhập thấp

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

250

 

250

 

 

3

Cảng tàu khách Côn Đảo

Ban Quản lý cảng Bến Đầm

400

 

400

 

 

4

Mở rộng, nâng cấp nhà máy điện An Hội, Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

 

 

100

 

 

5

Đường và kè quanh hồ Quang Trung Côn Đảo

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

 

 

100

 

 

6

Xây dựng phân khu hành chính dịch vụ Vườn Quốc gia Côn Đảo

Vườn Quốc gia Côn Đảo

 

 

200

 

 

7

Xây dựng trạm bảo vệ rừng tại Hòn Tre lớn, Hòn Bà và Hòn Tre nhỏ, nâng cấp các trạm quản lý bảo vệ rừng tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tài, Hòn Cau, Cỏ Ống, Cơ Động, Bến Đầm

Vườn Quốc gia Côn Đảo

 

 

100

 

 

IX

Dự án do các Ban Quản lý dự án, các sở, ngành thuộc tỉnh làm đầu tư

 

590.900

 

764.735

 

 

a

TTKL dự án đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp Bến xe khách thành phố Vũng Tàu

Công ty Dịch vụ Vận tải và Bến xe

700

 

700

 

 

3

Đường Hạ Long lên cáp treo núi nhỏ

Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị

3.200

 

3.200

 

 

4

Đường Hoàng Hoa Thám

Sở Giao thông vận tải

2.000

 

2.000

 

 

5

Xây dựng chung cư số 11 Lý Thường Kiệt

Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà

2.200

 

2.200

 

 

6

Xây dựng phòng làm việc của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và kho lưu trữ hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30

 

30

 

 

7

Trường dạy Nghề tại huyện Tân Thành

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

3.000

 

0

 

 

8

Trường Phổ thông Trung học Vũng Tàu

Sở Xây dựng

3.500

 

3.500

 

 

9

Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 51 vào cảng Baria Serece

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

1.500

 

1.500

 

 

10

Nâng cấp, cải tạo đường Chinfon đoạn từ Quốc lộ 51 đến hang rào khu công nghiệp Phú Mỹ

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

1.000

 

1.000

 

 

11

Hạ tầng khu nuôi tôm công nghiệp Lộc An

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10.000

 

5.000

 

 

12

Đầu tư xây dựng bãi đậu xe và tập kết vật tư tại phường 12, thành phố Vũng Tàu cho Công ty Công trình Giao thông tỉnh

Công ty Công trình Giao thông

250

 

250

 

 

13

Đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

4.000

 

0

 

 

14

Hệ thống thuỷ lợi Sông Hoả

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.000

 

2.000

 

 

15

Xây dựng bãi đỗ xe khu vực Dinh Cô, huyện Long Điền

Sở Giao thông vận tải

2.200

 

660