Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 42/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 20/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Căn cứ Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành QCVN 01:2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2434/TTr-SCT, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu

1. Phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành liên quan; phải gắn với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, đô thị trong tương lai và những tuyến giao thông quan trọng; chú trọng phát triển các cửa hàng xăng dầu ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

2. Các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước xây dựng các cửa hàng xăng dầu hiện đại, đảm bảo văn minh thương mại, đa dạng hóa mô hình tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết hợp với các dịch vụ tiện ích như: dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng xe, bãi đỗ xe, dịch vụ dừng nghỉ, cửa hàng bách hóa, cửa hàng ăn uống, máy rút tiền.

4. Tập trung khắc phục, giải quyết tồn tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đầu tư xây dựng trước đây không còn phù hợp hiện đang hoạt động kinh doanh nhưng chưa đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, phải cải tạo, nâng cấp và hoàn thành các thủ tục theo quy định để được tồn tại, phát triển.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phân cấp cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu

1. Cửa hàng xăng dầu trên đường bộ

a) Cấp 1: diện tích tối thiểu 4.000m2 (không bao gồm diện tích đất thuộc quy hoạch giao thông), chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông tối thiểu 50m, chiều sâu tối thiểu 80m.

b) Cấp 2: diện tích đất tối thiểu 2.400m2 (không bao gồm diện tích đất thuộc quy hoạch giao thông), chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông tối thiểu 40m, chiều sâu tối thiểu 60m.

2. Cửa hàng xăng dầu ven sông

Diện tích đất tối thiểu 2.000m2, chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông tối thiểu 50m, chiều sâu tối thiểu 40m.

3. Diện tích đất được co giãn số đo chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông hoặc chiều sâu 10% nhưng tổng diện tích đất không đổi.

4. Kho xăng dầu

Thực hiện theo quy định Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (gọi tắt là Nghị định số 13/2011/NĐ-CP); Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng (gọi tắt là Thông tư số 39/2013/TT-BCT); Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng (gọi tắt là Thông tư số 34/2017/TT-BCT); Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế; các quy định hiện hành.

Điều 5. Tiêu chí về địa điểm, khoảng cách

1. Phù hợp các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phát triển giao thông và các quy hoạch khác có liên quan.

2. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy định đảm bảo khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng xăng dầu theo quy định hiện hành.

4. Địa điểm xây dựng kho xăng dầu phải phù hợp với quy định đảm bảo khoảng cách an toàn tại Bảng 3, Phụ lục II và Phụ lục III quy định khoảng cách an toàn đối với kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ban hành kèm theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

5. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xã, thành phố.

6. Khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thẩm quyền UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu

1. Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Dự án tại khu công nghiệp, khu chế xuất (bao gồm khu đô thị - dịch vụ), khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

3. UBND tỉnh cấp chủ trương đối với việc xây dựng cửa hàng xăng dầu nhằm mục đích phục vụ nội bộ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

1. Sở Công Thương

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Quy định này;

b) Chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy định này;

c) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra rà soát các cửa hàng xăng dầu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và tham mưu UBDN tỉnh xây dựng kế hoạch xử lý;

d) Có ý kiến về các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tại Điều 6 Quy định này trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp chủ trương;

đ) Cấp Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, giao thông theo quy định;

e) Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định;

f) Tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Xây dựng

a) Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;

b) Cấp giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo phân cấp.

3. Sở Giao thông Vận tải

a) Cấp giấy phép thi công các hạng mục công trình trong phần đất hành lang an toàn giao thông đường tỉnh theo quy định;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện thủ tục đấu nối đường dẫn cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ và thực hiện công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu;

b) Hướng dẫn thủ tục và thực hiện các trình tự thủ tục thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định; hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục đăng ký vị trí thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố;

c) Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu có tổng sức chứa từ 5.000 m3 trở lên, cửa hàng xăng dầu có sức chứa từ 1.000 m3 trở lên/cửa hàng;

d) Tổ chức đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư kinh doanh xăng dầu;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định này.

7. Công an tỉnh

a) Hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định;

b) Tổ chức kiểm tra chấp thuận địa điểm xây dựng, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, tiếp nhận, thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

c) Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu.

8. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định này.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Công bố Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện;

2. Hướng dẫn, quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường theo phân cấp.

3. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp để phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định;

4. Hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục đăng ký vị trí thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.

5. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đi khảo sát thực tế (có hình ảnh hiện trạng), thẩm định diện tích đất, khoảng cách đối với các công trình công cộng, các tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến về các dự án nhà đầu tư đề xuất đầu tư trên địa bàn theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm về nội dung khảo sát trước cấp trên. Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải thể hiện rõ các nội dung lấy ý kiến theo yêu cầu, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế đúng theo quy định.

6. Thực hiện các trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ theo đúng quy định của Luật Đất đai, theo Quy định này.

7. Kiểm tra quy trình thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trước khi xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và cấp phép xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp.

8. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;

9. Cấp giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo phân cấp.

10. Theo dõi tình hình phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố báo cáo về Sở Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

11. Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp, mở rộng, di dời, giải tỏa hoặc chuyển đổi công năng để phối hợp các sở, ngành liên quan báo cáo xử lý.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh xăng dầu

1. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế hướng dẫn, thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định, gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế thẩm định.

2. Sau khi được cấp chủ trương đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế để thực hiện thủ tục ký quỹ theo quy định.

3. Thực hiện thủ tục đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ với cơ quan có thẩm quyền trước khi đầu tư xây dựng công trình.

4. Đề nghị cơ quan quản lý đường bộ, đường sông cấp giấy phép thi công các hạng mục công trình trong phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định.

5. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ và cơ sở kinh doanh; đảm bảo văn minh thương mại.

6. Khi xây dựng cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo theo QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các quy định hiện hành; phải xây dựng hệ thống thu hồi hơi xăng dầu; bố trí trang thiết bị, kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình.

7. Xây dựng kho xăng dầu phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ; Thông tư số 34/2017/TT-BCT ; Thông tư số 39/2013/TT-BCT ; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế; các quy định hiện hành.

8. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu - QCVN 29:2010/BTNMT và các quy định hiện hành.

9. Cải tạo, nâng cấp các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đầu tư xây dựng trước đây không còn phù hợp hiện đang hoạt động kinh doanh nhưng chưa đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, phải cải tạo, nâng cấp và hoàn thành các thủ tục theo quy định để được tồn tại và phát triển.

10. Khi xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu, các công trình khác phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đai đai và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các cửa hàng xăng dầu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành phải cải tạo, nâng cấp để được tiếp tục kinh doanh trên địa bàn tỉnh được xử lý như sau:

1. Phải thực hiện đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu theo quy định hiện hành và đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, môi trường.

2. Các cửa hàng xăng dầu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành phải cải tạo, nâng cấp để được tiếp tục kinh doanh nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp theo quy định thì Sở Công Thương không cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

3. Cho phép cửa hàng xăng dầu cũ (được thành lập trước Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) được di dời sang địa điểm khác với các điều kiện:

a. Địa điểm được di dời đến có tổng diện tích đất tối thiểu là 1.000m2

b. Các cửa hàng xăng dầu khi di dời ngoài việc đảm bảo điều kiện tại điểm a khoản này, còn phải đáp ứng các điều kiện theo Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản thì sẽ áp dụng theo văn bản đó.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


128

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139