Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3213/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cống Trà Linh I, tỉnh Thái Bình (thuộc Dự án thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3213/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3213/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CỐNG TRÀ LINH I, TỈNH THÁI BÌNH (THUỘC DỰ ÁN THỦY LỢI LƯU VỰC SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN II)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá 11 và khóa 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình và sửa đổi bổ sung một số Điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/5/2005 của Quốc hội và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Hiệp định vay vốn Dự án thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II (ADB3), khoản vay số 1885-VIE (SF) đã ký ngày 14/01/2002 và thoả ước tín dụng số CVN 1061 01C giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD)
Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BNN-XD ngày 01/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cống Trà Linh I, tỉnh Thái Bình;
Xét Tờ trình số 148/TTr-BQL-TĐ ngày 28/10/2010 (và hồ sơ kèm theo) của Ban Quản lý Đầu tư & XDTL2 và công văn số 1878/CPO-ADB3 ngày 25/11/2010 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Kèm theo công văn số 1860/CPO-ADB3 V/v: ADB chấp nhận bù giá gói thầu số 01 Tiểu dự án Trà Linh I) xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tổng mức đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cống Trà Linh I, tỉnh Thái Bình;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1495/XD-CĐ ngày 26/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tổng mức đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cống Trà Linh I, tỉnh Thái Bình tại khoản mục 3- Điều 1 tại Quyết định số 1464/QĐ-BNN-XD ngày 01/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT với nội dung chính như sau:

1. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung là: 147.459.276.000 đồng

(Một trăm bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu, hai trăm bẩy mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

a) Phần xây dựng công trình thủy lợi: 127.959.913.000 đồng

- Chi phí xây dựng + thiết bị: 101.771.621.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án & chi phí khác: 19.276.552.000 đồng

- Chi phí đền bù GPMB:  6.000.000.000 đồng

- Chi phí rà phá bom mìn: 791.740.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 120.000.000 đồng

b) Chi phí thực hiện O&M, PIM (bao gồm cả bản đồ tưới và máy nén khí): 3.520.004.000 đồng

c) Phần Hỗ trợ PTNT (RDS): 15.979.359.000 đồng

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư được điều chỉnh:

- Nguồn vốn Trung ương đầu tư do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý là 133.424.934.000đ; trong đó vốn vay ADB là 107.920.214.000đ, vốn đối ứng trong nước là 25.504.720.000đ gồm chi phí xây dựng + thiết bị, các chi phí quản lý dự án & chi phí khác, chi phí thực hiện O&M, PIM; chi phí hỗ trợ PTNT (RDS) và chi phí rà phá bom mìn, chi phí dự phòng;

- Nguồn vốn Địa phương đầu tư là 14.034.343.000đ để đền bù giải phóng mặt bằng; đối ứng phần hỗ trợ PTNT và xây lắp theo quy định của Nhà tài trợ ADB.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 1464/QĐ-BNN-XD ngày 01/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cống Trà Linh I. Còn các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình; Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO); Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư & XDTL2 và cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND, Sở NN & PTNT tỉnh Thái Bình;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Thái Bình;
- Các vụ: KH, TC;
- Cục QLXDCT (4B);
- Ban QLDA – sở NN & PTNT Thái Bình;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3213/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cống Trà Linh I, tỉnh Thái Bình (thuộc Dự án thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196