Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2983/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt đề cương, tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Kiểm lâm vùng III do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2983/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2983/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, TỔNG DỰ TOÁN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA KIỂM LÂM VÙNG III

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan;
Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-BNN-KH ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Kiểm lâm vùng III thuộc Cục Kiểm lâm;
Xét tờ trình số 17/TT-VTĐ ngày 25/10/2010 của Kiểm lâm vùng III về việc xin phê duyệt đề cương, dự toán lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Kiểm lâm vùng III thuộc Cục Kiểm lâm và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề cương, tổng dự toán chi phí khảo sát lập dự án: lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Kiểm lâm vùng III thuộc Cục Kiểm lâm với các nội dung sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

Đầu tư xây dựng mới khu huấn luyện kiểm lâm vùng, trụ sở làm việc, kho và các công trình phù trợ khác của đội kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy rừng trên vị trí lô đất được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Kiểm lâm vùng III tại Quyết định số 5614/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 nhằm tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý bảo vệ rừng 22 tỉnh khu vực Nam bộ theo quyết định 539/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

2. Qui mô và giải pháp kỹ thuật dự kiến của dự án:

- Tổng diện tích khu đất: 4.570m2

- Nhà làm việc: Diện tích xây dựng dự kiến 240m2, một tầng hầm và 03 tầng cao

- Nhà huấn luyện đa năng: Diện tích xây dựng dự kiến 500 m2

- Trang thiết bị văn phòng làm việc, hội trường

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ: cấp điện, nước, hàng rào, san nền, sân đường nội bộ, đèn chiếu sáng, cây xanh …

3. Nội dung công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật XDCT:

- Lập quy hoạch tổng mặt bằng.

- Khảo sát địa hình, địa chất.

- Lập dự án đầu tư.

- Thẩm tra.

4. Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011

5. Tổng dự toán chuẩn bị đầu tư: 587.000.000 đồng

(Năm trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn)

Trong đó:

Chi phí khảo sát:                                                 211.000.000 đồng

Chi phí lập quy hoạch mặt bằng:                            24.000.000 đồng

Chi phí lập dự án đầu tư:                                     349.000.000 đồng

Chi phí thẩm tra:                                                     3.000.000 đồng

Dự toán chi tiết các hạng mục do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt theo đúng chế độ định mức, đơn giá XDCB hiện hành, trên nguyên tắc không vượt tổng kinh phí chuẩn bị đầu tư được Bộ phê duyệt.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện các công việc trên theo đúng tiến độ, nội dung đề cương được duyệt; quản lý chất lượng, giám sát, nghiệm thu, thanh toán và xử lý mọi phát sinh trong quá trình thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Giám đốc Kiểm lâm vùng III và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc NN TP.HCM;
- Lưu: VT, KH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2983/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt đề cương, tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Kiểm lâm vùng III do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199