Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2936/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp và mở rộng Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng V-Cà Mau do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2936/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2936/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG V-CÀ MAU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số: 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-BNN-XD ngày 18/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp và mở rộng Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng V Cà Mau;
Xét Tờ trình số 1974/QLCL-DA ngày 18/10/2010 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Chủ đầu tư) về việc xin thay đổi phương án đầu tư mua sắm thiết bị Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp và mở rộng Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng V-Cà Mau và các hồ sơ, văn bản pháp lý khác kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kèm theo Báo cáo thẩm định số 1297/BC-XD-TĐ ngày 21/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1326/QĐ-BNN-XD ngày 18/5/2010 với những nội dung chính sau:

1. Khoản 4 của Điều 1: giảm kinh phí của gói thầu số 07 và 14 trong nguồn vốn của Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

2. Điểm 2.6.2 trong Phụ lục kế hoạch đấu thầu:

- Giảm gói thầu số 14 - Mua sắm thiết bị Kiểm nghiệm

- Giảm gói thầu số 07 - Lập HSMT và đánh giá HSDT cung cấp lắp đặt thiết bị Kiểm nghiệm.

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ

- Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện tổ chức thẩm định và Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư. Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, Chủ đầu tư phải tuân theo đúng các quy định hiện hành. Quyết định được sử dụng con dấu của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và trước Bộ trưởng về Quyết định phê duyệt của mình.

- Cục Quản lý xây dựng công trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu.

- Vụ Kế hoạch thực hiện chức năng giám sát đầu tư và phân bổ kinh phí thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho Bạc NN quận Ba Đình Thành phố Hà Nội;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2936/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp và mở rộng Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng V-Cà Mau do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146