Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2357/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên và Dự án Xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2357/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2357/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2011 VÀ DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03-01-2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10-9-2009 của Chính phủ quy định và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29-11-2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19-6-2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-BNN-TCTL ngày 15-8-2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1, Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và Dự án xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 1738/SNN&PTNT-KHTC ngày 29/9/2011 về việc điều chỉnh hình thức hợp đồng gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT và bảo hiểm sản phẩm thiết kế các hạng mục công trình giai đoạn 1 Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và Xử lý cấp bách công trình đê điều, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và Dự án Xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:

1. Điều chỉnh hình thức hợp đồng gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT và bảo hiểm sản phẩm thiết kế như sau:

- Khảo sát: hợp đồng theo đơn giá.

- Lập thiết kế BVTC-DT và bảo hiểm sản phẩm thiết kế: hợp đồng theo tỷ lệ %.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1850/QĐ-BNN-TCTL ngày 15-8-2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Sở NN & PTNT Thanh Hóa;
- Chi cục QLĐĐ & PCLB Thanh Hóa;
- TCTL: Vụ KHTC;
- Lưu VT, ĐĐ (HCTH, QH-KH3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2357/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên và Dự án Xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39