Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2178/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2178/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP CẨM NANG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Trên cơ sở Quyết định số 811/QĐ-BNN-TT ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tại Văn bản số 890/KH-TH ngày 16/9/2013 về việc thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổ biên tập) gồm các thành viên như sau:

1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

2. Tổ phó: Ông Trần Văn Công, Trưởng phòng Hội nhập và Đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế.

3. Ủy viên:

a) Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý xây dựng cơ bản, Tổng cục Thủy lợi;

b) Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp;

c) Ông Lê Văn Thành, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ;

d) Bà Phạm Kim Dung, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Chăn nuôi;

đ) Ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Trồng trọt;

e) Ông Trần Thanh Dương, Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản;

g) Ông Mai Đức Chính, Chuyên viên Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối;

h) Ông Ngô Trường Sơn, Chuyên viên Vụ Kế hoạch;

i) Bà Nguyễn Hoàng Linh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch;

k) Bà Đặng Thị Tuyết Minh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Thư ký Tổ Biên tập.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập

1. Xây dựng đề cương chi tiết của Cẩm nang; phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình xây dựng Cẩm nang. Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và hình thức của Cẩm nang.

2. Báo cáo nghiệm thu và phát hành Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam gồm sách và đĩa DVD.

Điều 3. Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2178/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37