Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2170/QĐ-UBND 2017 đơn giản thủ tục hành chính Đầu tư tại Việt Nam Lao động Thanh Hóa

Số hiệu: 2170/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 23/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM VÀ LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 1197/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 15/6/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 719/STP-KSTTHC ngày 02/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam và Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh, kèm phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5 QĐ;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (đ
b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT
, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM VÀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa)

I. Thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

1. Nội dung đơn giản hóa:

* Về thành phần hồ sơ:

- Bỏ yêu cầu Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Lý do: Không cần thiết vì trong Văn bản đề xuất dự án đã có nội dung "Đề xuất nhu cầu sử dụng đất

2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị sửa đổi điểm đ, khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư như sau: Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm đthực hiện dự án đu tư trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sdụng đt”;

- Đề nghị sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư như sau: Đề xuất dự án đầu tư bao gm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm và nhu cầu sử dụng đất, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu qukinh tế - xã hội của d án”;

- Đề nghị sửa Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định cụ thể về cách thức thực hiện như sau: “Nhà đầu tư nộp trực tiếp 04 bộ hsơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa: 22.47%.

+ Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 2.553.750 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 1.979.813 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 573.937 đồng/năm.

Il. Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Cấp lại trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày, nhưng không quá 45 ngày đối với GPLĐ có thời hạn dưới 1 năm).

1. Nội dung đơn giản hóa:

* Về thành phần hồ sơ:

- Bỏ yêu cầu Giấy khám sức khỏe trong trường hợp, giấy phép lao động đã cấp có thời hạn dưới 12 tháng.

- Lý do: Trong thành phần hồ sơ “Cấp giấy phép lao động” có thành phần “Giấy khám sức khỏe”. Đối với giấy phép lao động đã cấp có thời hạn dưới 12 tháng thì thành phần hồ sơ cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp này không cần giấy khám sức khỏe vì giấy khám sức khỏe cũ vẫn còn giá trị (Giấy khám sức khe có giá trị trong thời hạn 12 tháng).

2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị sửa đổi điểm c, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ, quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động. Cụ thể: Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này (trừ trường hợp giấy phép lao động đã cấp có thời hạn dưới 12 tháng) và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này. Đối với

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về cách thức thực hiện tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như sau: “Người sử dụng lao động nộp hsơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lao động.

3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa thủ tục: 59,11%.

+ Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 614.981.250 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 251.465.625 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 363.515.625 đồng/năm.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2170/QĐ-UBND ngày 23/06/2017 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam và Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


677

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9