Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 175/QĐ-UBND 2016 kế hoạch vốn đầu tư mục tiêu ngân sách Trung ương Bình Phước

Số hiệu: 175/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 21/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 61/TTr- SKHĐT-TH ngày 14/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2016 cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện (Có danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn đính kèm).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch được giao, các Chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, TTTH-CB, các Phòng;
- Lưu: VT, (B-19/01).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai

 

DANH MỤC

DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH năm 2012, 2013

Quyết định đầu tư điều chỉnh

Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015

Kế hoạch năm 2016

Chủ đầu tư

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTNV

 

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TỔNG SỐ

 

 

 

2.535.797

1.808.860

-

210.000

137.462

478.194

389.764

312.658

 

I

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

 

 

 

971.059

825.462

-

210.000

137.462

352.336

268.836

194.400

 

a

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016

 

 

 

651.059

505.462

-

210.000

137.462

352.336

268.836

164.400

 

 

Dự án nhóm C

 

 

 

149.940

115.000

-

-

-

36.700

23.700

49.074

 

1

Đường trục chính Bắc-Nam (nối dài) thuộc Trung tâm Hành chính huyện Hớn Quản

H.Hớn Quản

2015-2019

2320/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

63.223

50.000

 

 

 

9.600

9.600

23.074

UBND huyện Hớn Quản

2

Đường từ N1 đến bến xe mới huyện Bù Đốp hướng ra tuyến biên giới, huyện Bù Đốp

H.Bù Đốp

2015-2017

2322/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

49.909

40.000

 

 

 

12.500

9.500

15.000

UBND huyện Bù Đốp

3

Đường ĐH 312 từ xã Phú Riềng đi Phú Trung huyện Bù Gia Mập

H.Bù Gia Mập

2014-2016

3751/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

36.808

25.000

 

 

 

14.600

4.600

11.000

UBND huyện Bù Gia Mập

 

Dự án nhóm B

 

 

 

501.199

390.462

 

210.000

137.462

315.636

245.136

115.326

 

1

Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình huyện Bù Đốp

H.Bù Gia Mập-H.Bù Đốp

2014-2016

1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

363.657

253.000

 

 

 

151.900

113.400

109.600

Sở GTVT

2

Nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bộng - Đăng Hà

H.Bù Đăng

2012-2016

482/QĐ-UBND ngày 5/3/2010

137.462

137.462

1420/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

210.000

137.462

163.736

131.736

5.726

Sở NN&PTNT

b

Dự án khởi công mới trong năm 2016

 

 

 

320.000

320.000

-

-

-

-

-

30.000

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

320.000

320.000

-

-

-

.

-

30.000

 

1

Dự án xây dựng đường từ ngã 3 Vườn Chuối (QL 14) đến khu vực trảng c Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

Bù Đăng

2016-2020

2403/QĐ- UBND ngày 30/10/2015

150.000

150.000

 

 

 

 

 

15.000

Sở VH-TT&DL

2

Dự án đường giao thông phục vụ dân sinh gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới huyện Lộc Ninh

Lộc Ninh

2016-2020

2405/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

170.000

170.000

 

 

 

 

 

15.000

UBND huyện Lộc Ninh

II

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

 

 

 

193.972

155.600

-

-

-

26.334

25.404

29.500

 

a

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016

 

 

 

43.972

35.600

-

-

-

26.334

25.404

10.196

 

 

Dự án nhóm C

 

 

 

43.972

35.600

-

-

-

26.334

25.404

10.196

 

1

Dự án nâng cấp trại giống cây trồng vật nuôi thành Trung tâm giống nông lâm nghiệp tỉnh Bình Phước

Đồng Phú

2011-2016

2358/QĐ-UB ngày 12/10/2010

43.972

35.600

 

 

 

26.334

25.404

10.196

Sở NN&PTNT

b

Dự án khởi công mới trong năm 2016

 

 

 

150.000

120.000

-

-

-

-

-

19.304

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

150.000

120.000

-

-

-

-

-

19.304

 

 

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Lộc Ninh

Lộc Ninh

2016-2020

2392/QĐ- UBND ngày 30/10/2015

150.000

120.000

 

 

 

 

 

19.304

Ban QL KKT

III

Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo

 

 

 

676.725

575.216

-

 

-

19.000

15.000

15.000

 

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

 

 

 

676.725

575.216

-

 

-

19.000

15.000

15.000

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

676.725

575.216

-

-

-

19.000

15.000

15.000

 

1

XD công trình cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020

Toàn tỉnh

2013-2020

1153/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

676.725

575.216

 

 

 

19.000

15.000

15.000

Sở Công thương

IV

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

 

 

 

145.033

51.000

-

-

-

30.000

30.000

21.000

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016

 

 

 

145.033

51.000

-

-

-

30.000

30.000

21.000

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

145.033

51.000

-

-

-

30.000

30.000

21.000

 

1

Xây dựng đường và kênh thoát nước tại khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017

H.Lộc Ninh

2013-2017

2158a/QĐ-UBND ngày 24/10/2012, 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2012

145.033

51.000

 

 

 

30.000

30.000

21.000

Ban QL KKT

V

Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016-2020

 

 

 

15.693

9.500

-

-

-

6.000

6.000

3.500

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016

 

 

 

15.693

9.500

 

-

-

6.000

6.000

3.500

 

 

Dự án nhóm C

 

 

 

15.693

9.500

 

-

-

6.000

6.000

3.500

 

 

Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Bù Gia Mập

H.Bù Gia Mập

2015-2016

2277/QĐ-UBND ngày 24/10/2014

15.693

9.500

 

 

 

6.000

6.000

3.500

UBND huyện Bù Gia Mập

VI

Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch

 

 

 

68.853

55.082

-

-

-

28.524

28.524

26.558

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016

 

 

 

68.853

55.082

-

-

-

28.524

28.524

26.558

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

68.853

55.082

-

-

-

28.524

28.524

26.558

 

1

Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hồ chứa và hệ thống cấp nước thuộc Khu du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng -Sóc Bom Bo

H.Bù Đăng

2012-2016

2003/QĐ-UBND ngày 5/9/2011

68.853

55.082

 

 

 

28.524

28.524

26.558

Sở VH-TT&DL

VII

Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm

 

 

 

140.528

137.000

-

-

-

16.000

16.000

21.000

 

 

Quản lý bảo vệ biên giới

 

 

 

140.528

137.000

-

-

-

16.000

16.000

21.000

 

a

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016

 

 

 

30.528

27.000

-

-

-

16.000

16.000

11.000

 

1

Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện - Tà Nốt) đoạn 2 tuyến Lộc Thiên - Tà Nốt

H.Lộc Ninh

2015-2017

2338/QĐ-UBNDngày 30/10/2014

30.528

27.000

 

 

 

16.000

16.000

11.000

Bộ CHBĐBP

b

Dự án khởi công mới trong năm 2016

 

 

 

110.000

110.000

-

-

-

-

-

10.000

 

1

Xây dựng đường nhựa vào Đồn biên phòng Thanh Hóa, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập và Cụm dân cư Bù Gia Mập.

Bù Gia Mập

2016-2020

2404/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

110.000

110.000

 

 

 

 

 

10.000

Bộ CHBĐBP

VIII

Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA

 

 

 

323.934

-

-

-

-

-

-

1.700

 

 

Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2016

 

 

 

323.934

-

-

-

-

-

-

1.700

 

 

Dự án mở rộng hệ thống cấp nước Thị xã Đồng Xoài công suất 20000 m3/ ngày đêm

 

2011-2015

2204/QĐ-UBND ngày 06/10/2011

323.934

 

 

 

 

 

 

1.700

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 175/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương ngày 21/01/2016 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!