Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1394/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1394/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 02/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1394/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG QUẢNG NGÃI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;
Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/11/2006 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/12/2007 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Kết luận số 326/KL-TTr ngày 10/11/2008 của Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 04/BCKT/XDCB ngày 21/5/2009 của Công ty Kiểm toán Đông Dương về việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Chủ đầu tư dự án tại Tờ trình số 78/TTr-SLĐTBXH ngày 25/6/2009 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi (kèm theo hồ sơ);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

Dự án: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi;

Chủ đầu tư: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian khởi công: Tháng 12 năm 2006.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2007.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Tổng quyết toán vốn đầu tư dự án là:

7.311.318.330 đ

(Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm mười một triệu, ba trăm mười tám ngàn, ba trăm ba mươi đồng)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn Ngân sách Nhà nước:

 

7.311.318.330 đ

3. Cơ cấu vốn:

Tổng số:

Trong đó:

- Xây lắp:

- Thiết bị:

- Kiến thiết cơ bản khác:

 

7.311.318.330 đ

 

6.299.867.330 đ

966.284.000 đ

45.167.000 đ

4. Vốn đầu tư hoàn thành:

Trong đó:

- Vốn đầu tư thành tài sản cố định:

- Vốn đầu tư thành tài sản lưu động:

- Vốn đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình:

7.311.318.330 đ

 

7.311.318.330 đ

Không

Không

5. Giá trị tài sản mới tăng:

- Tài sản do Chủ đầu tư trực tiếp quản lý:

- Tài sản bàn giao cho Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ngãi là:

7.311.318.330 đ

Không

7.311.318.330 đ

Trong đó:

+ Tài sản cố định:

+ Tài sản lưu động:

 

7.311.318.330 đ

Không

Điều 3. Các nghiệp vụ hạch toán, thanh toán:

1. Vốn đầu tư đã cấp phát thanh toán đến ngày 10/3/2009 là:

7.600.000.000 đ

2. Phải thu của đơn vị thực hiện phần xây lắp là:

304.696.670 đ

3. Phải trả cho đơn vị thực hiện phần chi khác là:

16.015.000 đ

4. Nộp Ngân sách Nhà nước là:

288.681.670 đ

Căn cứ các số liệu ghi tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Chủ đầu tư thực hiện việc thu hồi, thanh toán, nộp Ngân sách Nhà nước, hạch toán và ghi sổ kế toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: Vụ KHTC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1394/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219