Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 58/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 11/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn Ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 18/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn Ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

a) Mục tiêu: Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Tỉnh.

b) Định hướng:

- Tập trung vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm, cần thiết làm cơ sở đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư;

- Thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của HĐND Tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và mức vốn của từng Chương trình, dự án và theo từng nguồn vốn.

2. Nguyên tắc phân bổ vốn:

a) Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhưng đến hết kế hoạch năm 2016 chưa bố trí đủ nguồn để thanh toán.

b) Bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước ngân sách (Khoản ứng trước NSTW và ứng trước ngân sách địa phương).

c) Bố trí vốn NSDP để trả nước vốn vay tín dụng ưu đãi, vay Kho bạc NN theo quy định của Luật Ngân sách.

d) Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA đã ký kết Hiệp định của từng dự án trong giai đoạn 2016-2020.

đ) Bố trí vốn cho các dự án dở dang giai đoạn 2011-2015, chuyển sang thực hiện giai đoạn 2016-2020.

e) Vốn khởi công mới dự án khi đảm bảo bố trí đủ mức vốn cho các nội dung nêu trên. Trong đó: Ưu tiên các dự án đã đủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015.

g) Các dự án thuộc 02 chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững): Bố trí vốn thanh toán nợ đọng XDCB và bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình; Bố trí vốn lồng ghép để thực hiện các chương trình, dự án cấp thiết của Tỉnh (chương trình phát triển cây dược liệu; hỗ trợ mua Xi măng để thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới).

h) Đối với vốn nước ngoài (ODA): Bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài cho các dự án theo khả năng thực hiện và giải ngân đối với số vốn ngân sách trung ương đã ký kết Hiệp định của từng dự án trong giai đoạn 2016-2020. Mức vốn kế hoạch trung hạn bố trí cho từng dự án không vượt quá số vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:

a) Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn đầu tư được phân bổ là: 10.593,336 tỷ đồng (trong đó năm 2016 đã giao 2.027,621 tỷ đồng). Nguồn vốn còn lại trong giai đoạn 2017 đến 2020 là: 8.565,715 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 5.254,910 tỷ đồng; bao gồm:

+ Vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: 1.887,969 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng các dự án ODA là: 104,512 tỷ đồng).

+ Vốn Chương trình MTQG: 2.667,140 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg: 23,4 tỷ đồng.

+ Vốn nước ngoài (ODA): 676,401 tỷ đồng.

- Nguồn vốn trong cân đối NSĐP: 3.310,805 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 49 tỷ đồng.

+ Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 67,5 tỷ đồng

+ Nguồn vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức tại Quyết định 40/QĐ-TTg ngày 14/5/2014 (sau khi đã bố trí kế hoạch 2016) 3.194,305 tỷ đồng.

b) Cơ cấu và phân bổ, định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 (theo phương án và phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

1. Rà soát, hoàn thiện danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng chương trình, dự án để triển khai thực hiện. Các chương trình, dự án trong Danh mục bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư, tuân thủ nghiêm túc mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án khởi công mới quan trọng, cấp thiết theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Trường hợp có văn bản chỉ đạo của trung ương làm thay đổi cơ cấu và mức vốn của các chương trình, dự án hoặc có nhưng vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Hàng năm căn cứ mức vốn trung ương giao và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ vốn cụ thể để triển khai thực hiện.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Hà Giang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, Kỳ họp thứ Ba thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP: Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Tổng mức đầu tư

Lũy kế vốn từ khi KC đến hết KH 2015

Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020

Đã giao kế hoạch năm 2016

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Thu hồi ứng trước NSNN

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi ứng trước NSNN

Thanh toán nợ XDCB

Tổng số

Trong: thu hồi NSTW

Tổng số

Trong: Nợ NSTW

Tổng số

Trong: thu hồi NSTW

Tổng số

Trong: Nợ NSTW

 

TỔNG SỐ

30.064.534

20.059.458

9.927.516

10.593.336

406.894

251.978

2.362.412

1.049.057

2.027.620

74.644

14.837

422.400

190.864

A

HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW

14.016.469

11.605.106

4.006.227

2.552.849

251.978

251.978

777.059

777.059

664.881

14.837

14.837

190.864

190.864

I

Các chương trình mục tiêu NSTW

12.933.939

10.867.454

3.450.130

2.428.338

245.996

245.996

777.059

777.059

644.881

6.900

6.900

190.864

190.864

1

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015

3.939.326

3.578.555

2.289.235

835.801

112.196

112.196

668.063

668.063

273.077

6.900

6.900

157.213

157.213

2

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

6.493.718

5.789.621

1.160.895

1.242.137

133.800

133.800

108.996

108.996

350.634

0

0

33.651

33.651

3

Dự án khởi công mới năm 2016-2020

2.500.895

1.499.278

0

350.400

0

 

0

 

21.170

0

 

0

 

II

VỐN ĐỐI ỨNG ODA

1.082.530

737.652

556.097

124.512

5.982

5.982

0

0

20.000

7.937

7.937

0

0

1

Dự án hoàn thành

195.666

167.790

137.082

54.462

5.982

5.982

 

 

15.937

7.937

7.937

 

 

1

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

886.864

569.862

419.015

70.049

0

0

 

 

4.063

 

 

 

 

B

VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)

2.830.757

2.734.557

718.900

971.402

 

 

 

 

295.000

 

 

 

 

C

HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG (theo QĐ 22/QĐ-TTg)

30.160

30.160

 

23.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP

13.187.149

5.689.635

5.202.389

4.071.505

154.916

0

1.313.355

0

760.700

59.807

0

231.536

0

I

ĐẦU TƯ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

99.000

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

II

ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

 

 

67.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO QĐ 40/TTg

13.187.149

5.689.635

5.202.389

3.905.005

154.916

0

1.313.355

0

710.700

59.807

0

231.536

0

1

Trả nợ gốc tiền vay tín dụng ưu đãi theo Luật Ngân sách

 

 

 

500.000

 

 

 

 

100.000

 

 

 

 

2

Phân cấp các huyện, TP theo NQ 200/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

 

 

 

300.000

 

 

 

 

60.000

 

 

 

 

3

Hỗ trợ vùng động lực

 

 

 

20.000

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

4

Đối ứng các dự án ODA

 

 

 

176.552

 

 

 

 

41.010

 

 

 

 

5

Vốn dự kiến khởi công mới dự án cấp thiết

 

 

 

90.000

 

 

 

 

60.000

 

 

18.806

 

6

Phân bổ chi tiết cho các dự án

12.451.863

5.097.079

5.202.389

2.668.453

154.916

0

1.313.355

0

429.690

59.807

0

212.730

0

6.1

Các dự án hoàn thành

5.716.789

1.657.033

3.556.830

1.498.879

91.304

 

1.059.579

 

276.497

36.857

 

195.587

 

6.2

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

6.735.074

3.440.046

1.645.558

1.169.573

63.612

 

253.777

 

153.193

22.950

 

17.143

 

7

Dự phòng chuẩn bị đầu tư

735.286

592.556

 

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

0

0

0

2.974.180

0

0

271.998

271.998

307.040

0

0

0

0

I

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

0

0

0

1.760.980

0

0

271.998

271.998

266.040

0

0

0

0

1

CHƯƠNG TRÌNH 30a

0

0

0

763.420

0

0

189.623

189.623

126.000

0

0

0

0

1.1

Bố trí các DA/CT theo đề án (ưu tiên các DA/CT đã thực hiện đến KH 2016 còn thiếu vốn)

 

 

 

699.678

 

 

189.623

189.623

126.000

 

 

 

 

1.2

Lồng ghép hỗ trợ DỰ án phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM tại 6 huyện nghèo 30a

 

 

 

63.742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHƯƠNG TRÌNH 135

 

 

 

997.560

 

 

82.375

82.375

140.040

 

 

 

 

II

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI

0

0

0

1.213.200

0

0

0

0

41.000

0

0

0

0

1

Thanh toán nợ đọng

 

 

 

229.300

 

 

 

 

13.640

 

 

 

 

2

Đề án 1 triệu tấn xi măng

 

 

 

750.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phân bổ các huyện

 

 

 

233.900

 

 

 

 

27.360

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


833
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77