Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương Bình Phước

Số hiệu: 35/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định các nguyên tc, tiêu chí, định mức phân bvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bình Phước;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 32/BC-HĐND-KTNS ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 với số vốn tăng thu từ nguồn tiền sử dụng đất là 1.500 tỷ đồng, phân bổ 90% là 1.350 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn 4 danh mục dự án tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh với s vn tăng thêm là 248 tỷ đồng.

2. Bổ sung danh mục 21 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với số vốn tăng thêm là 1.102 tỷ đồng.

(Kèm theo danh mục và mức vốn kế hoạch chi tiết)

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo quy định tại mục 1 và điểm 1, 3, 4, 5, 6 mục 2, khon 1, điều 1 Nghị quyết s 13/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- T
TTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Nguồn tiền sử dụng đất thuộc ngân sách địa phương)
(Kèm theo Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn đã thông qua HĐND tỉnh

Kế hoạch điều chỉnh, Bổ sung

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

 

Tổng số

 

1.500.000

 

 

Phân bổ 90%

 

1.350.000

 

I

Dự án điều chỉnh

 

248.000

 

1

Đường vòng quanh hồ thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Phước

18.000

235.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Phước

2

Dàn đèn chiếu sáng Sân vận động tỉnh

18.000

-

SVH TT&DL

3

Trường THPT Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 

10.000

UBND huyện Đồng Phú

4

Trường mẫu giáo Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

3.000

UBND huyện Bù Gia Mập

II

Dự án bổ sung

-

1.102.000

 

1

Hỗ trợ dự án BOT Quốc lộ 13 (đoạn Bình Long-Chiu Riu)

 

200.000

Công ty BOT QL 13 và UBND huyện Lộc Ninh

2

GPMB đường Đng Phú-Bình Dương (phần diện tích ngoài hành lang 70m)

 

121.000

Công ty cao su Bình Phước

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nội ô thị xã Đồng Xoài

 

100.000

UBND thị xã Đồng Xoài

4

Xây dựng các trụ sở theo đề án PCCC của Công an tỉnh

 

100.000

Công an tỉnh

5

Dự án xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam

 

95.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

6

GPMB (thanh lý cao su) chi trả cho Tập đoàn cao su

 

73.500

Ban QL KKT

7

Dự án nâng cấp, mrộng đường ĐT 752 (đoạn thị xã Bình Long đi trường chuyên Bình Long)

 

72.000

UBND TX Bình Long

8

Đường ĐT 759B đoạn từ bến xe mới đi xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (3km)

 

60.000

UBND huyện Bù Đp

9

Hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường khu Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng

 

50.000

UBND huyện Phú Riềng

10

Đường Bom Bo - Đăk Nhau huyện Bù Đăng

 

45.000

UBND huyện Bù Đăng

11

Xây dựng hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Becamex Bình Phước

 

37.600

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

12

Xây dựng các tuyến đường số 2, số 3, số 4, số 5, số 7 và nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Xoài 1 (hạng mục nhà máy xử lý nước thải)

 

32.400

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

13

Nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bng - Đăng Hà

 

30.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Phước

14

Kinh phí di dời và GPMB vùng lõi khu di tích Bộ chỉ huy min Thiết

 

20.000

UBND huyện Lộc Ninh

15

Xây dựng các hạng mục hạ tầng Sở chhuy Bộ đội biên phòng tỉnh

 

15.300

Bộ chỉ huy BĐBP tnh

16

Dự án trồng rừng thay thế cho diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án ĐCĐC cho đồng bào DTTS huyện Bù Đăng

 

11.400

Hạt kiểm lâm Bù Đốp

17

Dự án ni dài hạ lưu mương thoát nước ngoài hàng rào KCN Minh Hưng-Hàn Quốc

 

8.800

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

18

Sửa chữa Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước

 

7.000

Sở Xây dựng

19

Xây dựng cầu Long Tân đi Phú Riềng huyện Phú Riềng

 

5.000

UBND huyện Phú Riềng

20

Đường tuần tra biên giới Tà Nốt - Hoa Lư huyện Lộc Ninh

 

4.000

UBND huyện Lộc Ninh

21

Bãi đậu xe, sân vườn và đường nội bộ Khu di tích lịch sử Căn cứ Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết

 

14.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.025

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102