Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án chuyển mục đích đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 22/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH TỪ ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND-KTNS ngày 19 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 77/BC-HĐND-KTNS ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

(Kèm theo danh mục chi tiết)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND/UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm CNTT&TT;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH TỪ ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT

Tên dự án

Địa chỉ

Diện tích (ha)

Cơ sở pháp lý

Ghi ch

 

 

A

Danh mục đã thực hiện (đã có quyết định thu hồi đất, cho thuê đất)

 

1,824.62

 

 

 

 

I

Danh mục đã được phê duyệt

 

669.50

 

 

 

 

1

Đồn Biên phòng Đắc Nô - Huyện Bù Gia Mập

Bù Gia Mập

3.00

Công văn số 1532/TTg-NN ngày 10/10/2017 của TTCP; Quyết định số 2911/QĐ-BTL ngày 24/8/2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

 

 

 

2

Công ty TNHH Công Minh I

Bù Đăng

3.10

Quyết định 492/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

 

 

 

3

Xây dựng Nhà máy thủy điện của Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn Bình Phước

Bù Đăng

1.90

Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 26/4/2017

 

 

 

4

Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico

Hớn Quản

655.00

Công văn số 2162/TTg-KTN ngày 26/11/2015; số 866/TTg-KTN ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

5

Công ty CP SX XD TM NN Hải Vương

Hớn Quản

6.50

Quyết định 208/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

 

 

 

II

Danh mục điều chỉnh, bổ sung

 

1,155.12

 

 

 

 

1

Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Bù Gia Mập, Bù Đăng

41.00

Quyết định 1572/QĐ-UBND ngày 3/6/2009

 

 

 

2

Cty CP Thủy điện Tây Nguyên

BĐăng

49.90

Quyết định 1869/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

 

 

 

3

Khu di tích lịch sử văn hóa miền Tà Thiết

Lộc Ninh

20.00

Quyết định 1688/QĐ-UBND ngày 24/7/2018

 

 

 

4

Khu thiền viện Trúc Lâm

Lộc Ninh

10.00

Công văn 3346/UBND-NC ngày 05/10/2018

 

 

 

5

Cty CP Thủy điện Đăk Kar

Bù Đăng

58.20

Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 29/09/2010

 

 

 

6

Cty TNHH XDCKSX Tín nghĩa Đức

Bù Đăng

10.87

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 07/8/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

7

Công ty CP xi măng Hà Tiên

Lộc Ninh

98.40

931/QĐ-TTg ngày 19/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

8

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Tấn Phát

Lộc Ninh

10.00

Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 25/6/2015

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

9

Công ty TNHH Chăn nuôi Tam Hiệp

Lộc Ninh

9.43

Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

10

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Phát III

Lộc Ninh

16.54

Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 21/6/2016

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

11

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Tấn

Lộc Ninh

40.80

Quyết định 1311/QĐ-UBND ngày 25/6/2015

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

12

Công ty TNHH DV TM Hòa An

Lộc Ninh

20.00

Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

13

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc An

Lộc Ninh

10.09

Quyết định 2979/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

14

Công ty TNHH MTV chăn nuôi Cường Thịnh

Lộc Ninh

9.90

Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

15

Công ty TNHH chăn nuôi An Thnh Phát

Lộc Ninh

10.08

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

16

Công ty CPĐTXD Đồng Thành

Lộc Ninh

9.90

Quyết định 2237/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

17

Công ty TNHH chăn nuôi Lộc Thiện Phát

Lộc Ninh

11.52

Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 16/8/2016

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

18

Công ty TNHH chăn nuôi Vạn Thịnh

Lộc Ninh

9.00

Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 09/12/2016

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

19

Công ty TNHH Chăn nuôi Vạn Thành

Lộc Ninh

9.00

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 19/1/2017

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

 

20

Công ty TNHH MTV chăn nuôi Huy Cường

Lộc Ninh

9.10

Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 31/03/2017

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

21

Công ty TNHH NN Trung thủy Sài Gòn

Lộc Ninh

12.10

Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 8/3/2013 về chuyển mục đích sử dụng đất

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

22

HTX NNDVTM Phương Thảo

Lộc Ninh

14.40

Quyết định 776/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

23

Công ty CP Môi trường Miền Đông

Lộc Ninh

17.59

Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 22/7/2010

GCNQSD đất số CT 01622 ngày 22/7/2010

 

24

Công ty TNHH DT XD TM Quang Anh

Lộc Ninh

24.50

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 27/3/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

25

Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé

Bù Đăng

28.40

Quyết định 2635/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

 

 

26

Công ty Chăn nuôi Tân Hòa

Đồng Ph

24.90

Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 18/02/2019

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

27

Công ty Chăn nuôi Huy Phát

Đồng Phú

10.00

Quyết định 713/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

28

Công ty CP chăn nuôi Lê Thịnh

Bù Đốp

20.00

Quyết định 298/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

29

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước

Phước Long

0.61

Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 14/5/2007

 

 

30

Trại chăn nuôi heo, gà của Công ty TNHH SX TM DV & NN Thành Công

Lộc Ninh

10.20

Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 25/3/2016

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

31

Trại chăn nuôi heo nái của Công ty TNHH KTDV Chí Phú - CN Bình

Bình long

11.40

Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 18/3/2016

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

32

Trại heo thịt của Công ty TNHH chăn nuôi Độc Lập

Lộc Ninh

8.20

Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 6/9/2017

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

33

Trại heo thịt của Công ty TNHH chăn nuôi Tấn Thịnh

Lộc Ninh

9.00

Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 6/9/2017

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

34

Xây dựng kho vũ khí đạn, trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp của LLVT tỉnh - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đồng Phú

375.00

Quyết định 1870/QĐ-UBND ngày 04/9/2014

 

 

35

DA định canh định cư UBND huyện Đồng Phú

UBNĐ huyện Đồng Phú

1.40

Theo đề nghị của UBND huyện Đồng Phú

 

 

36

Xây dựng Đồn biên phòng Đăk Ơ (783) - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bù Gia Mập

10.19

Thông báo 213/TB-UBND ngày 17/8/2018

 

 

37

Xây dựng Đồn Biên phòng Đăk Bô - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bù Gia Mập

4.80

GCNQSD đất số BA 038177 ngày 28/6/2010

 

 

38

Xây dựng cơ sở thờ tự - Chi hội Tin lành Bù Nga

Bù Đăng

0.50

Quyết định 1714/QĐ-UBND ngày 25/7/2018

 

 

39

Trạm kiểm soát của khẩu - Đồn Biên phòng Tà Vát

Lộc Ninh

6.00

GCNQSD đất số Q 302548 ngày 21/02/2000

 

 

40

Dự án đường dây điện 500KV Pleicu - Mỹ Phước - Cầu Bông - Ban QL công trình điện miền trung

Bù Đăng

12.84

Quyết định số 331/QĐ-EVN ngày 27/5/2011

 

 

41

Xây dựng cơ sở thờ tự - Giáo họ Đức Liên

Bù Đăng

0.50

Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 24/10/2018

 

 

42

Dự án xây dựng, làm đường giao thông - SGTVT tỉnh Bình Phước

 

19.10

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải

 

 

43

Dự án di dời và ổn định dân di cư tự do ra khỏi lâm phần rừng phòng hộ BQLRPH Đăk Mai

Bù Gia Mập

33.27

Quyết định 266/QĐ-UB ngày 02/02/2010

Đất giao đối tượng thuộc chương trình 134 và 34

 

44

Dự án di dời và ổn định dân di cư tự do ra khỏi lâm phần rừng phòng hộ BQLRPH Bù Gia Phúc

Bù Gia Mập

36.50

Công văn 1452/UBND-SX ngày 22/5/2008

Đất giao đi tượng thuộc chương trình 134 và 35

 

B

Dự án chưa thực hiện hoặc thực hiện một phần (chưa có Quyết định thu hồi hoặc Quyết định cho thuê đất)

 

3,392.70

 

 

 

I

Danh mục đã được phê duyệt

 

3,366.79

 

 

 

1

Nâng cấp mở rộng đường tuần tra biên giới - Huyện Lộc Ninh, Bù Đốp

Huyện Lộc Ninh, Bù Đốp

333.59

Thông báo số 41/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính ph; Quyết định số 730/QĐ-BQP ngày 14/3/2017 của Bộ Quốc phòng

 

 

2

Dự án điện năng lượng mặt trời - Huyện Lộc Ninh

Huyện Lộc Ninh

1,077.20

Thông báo 1445-TB/TU ngày 12/9/2017 của Tỉnh ủy

 

 

3

Điều chỉnh giảm đất rừng đặc dụng tại Khu du lịch tâm linh núi Bà Rá - Thị xã Phước Long

Thị xã Phước Long

370.80

Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng chính phủ

 

 

4

Dự án Quần thể văn hóa cu sinh núi Bà Rá-Thị xã Phước Long

Thị xã Phước Long

19.50

Công văn số 3947/TB-BVHTTDL ngày 18/11/2008, số 2869/TB- BVHTTDL ngày 26/8/2009 của Bộ VHTTDL; Công văn số 776/BNN-TCLN ngày 24/01/2018 của Bộ Nông nghiệp

 

 

5

Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty TNHH MTV Trường Thành (Công ty TNHH TM&DV Phượng Lộc)

Bù Đốp

6.20

Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

 

 

6

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

Huyện Lộc Ninh

1,559.50

 

 

 

6.1

Công ty CP Quốc tế Lê Đại Nam

Huyện Lộc Ninh

425.00

Công văn 2584/UBND-KT ngày 04/8/2017

 

 

6.2

Công ty CP Đầu tư Hoa Lư - BP

Huyện Lộc Ninh

404.00

Công văn 2584/UBND-KT ngày 04/8/2017

 

 

6.3

Công ty CP DL ST Nghỉ dưỡng Vcom

Huyện Lộc Ninh

300.00

Công văn 1185/UBND-KT ngày 07/5/2019

 

 

6.4

Công ty TNHH TM DV XLMT Khải Tiến Phát

Huyện Lộc Ninh

49.00

Công văn 3203/UBND-KT ngày 30/10/2019

 

 

6.5

UBND huyện Lộc Ninh

Huyện Lộc Ninh

40.00

Công văn 1185/UBND-KT ngày 07/5/2019

 

 

6.6

Công ty TNHH MTV XNK TH Bình Dương

Huyện Lộc Ninh

40.00

Công văn 2296/UBND-KT ngày 08/8/2019

 

 

6.7

Nhà đầu tư đang khảo sát để trình UB tỉnh

Huyện Lộc Ninh

301.50

 

 

 

II

Danh mục điều chỉnh, bổ sung

 

25.91

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV cao su Phước Long

Bù Gia Mập

9.10

Dự kiến xây dựng Nhà máy chế biến mủ của Công ty

 

 

2

Dự án xây dựng đường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phục vụ quốc phòng an ninh và phát triển du lịch trong Khu du lịch và văn hóa tâm linh núi Bà Rá-Sở Giao thông vận tải

Phước Long

7.25

Thông báo 125/TB-UBND ngày 22/5/2018

 

 

3

Xây dựng cầu Đăk Lung 2 - UBND huyện Bù Đăng

Bù Đăng

1.26

Theo đề nghị của UBND huyện Bù Đăng

 

 

4

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thịnh

Bù Đốp

20.20

Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 13/12/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

5

Công ty TNHH Trang trại Chăn nuôi Bình Minh

Lộc Ninh

11.00

Đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương tại Trung tâm PV hành chính công

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

6

Công ty CP Đầu tư Hoàng Thạch

Bù Đăng

7.00

Công văn 1666/UBND-KT ngày 23/10/2019

 

 

7

Công ty TNHH Chăn nuôi Tân Lợi BP

Đồng Phú

15.00

Đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương tại Trung tâm PV hành chính công

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rng

 

8

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Quý

Đồng Phú

24.00

Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 13/12/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

9

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Bình

Bù Đốp

11.00

Nghị quyết 149/NQ-CP ngay 13/12/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

10

Công ty TNHH Trang trại Chăn nuôi Ánh Dương

Bù Đốp

10.50

Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 13/12/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

11

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đức Lộc

Bù Đăng

10.00

Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 13/12/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

12

Công ty TNHH MTV chăn nuôi Quang Huy

Lộc Ninh

14.00

Quyết định 2554/QĐ-UBND ngày 28/11/2019

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

13

Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thuận

Lộc Ninh

14.00

Đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương tại Trung tâm PV hành chính công

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

14

Công ty TNHH Chăn nuôi Tân Hòa

Đồng Phú

2.30

Công văn 3220/UBND-KT ngày 01/11/2019

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

15

Các hộ gia đình ở xã Đồng Nơ, Tân Hiệp

Hớn Quản

16.00

Công văn 1828/UBND-KSX ngày 15/11/2019

 

 

16

Công ty TNHH Chăn nuôi Tân Lợi

Đồng Phú

14.50

Đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương tại Trung tâm PV hành chính công

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

17

Công ty TNHH MTV My Anh

Lộc Ninh

21.30

Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

18

Đường tránh khu di tích Tà Thiết

Lộc Ninh

8.40

Thông báo số 205/TB-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh

 

 

19

Các trại chăn nuôi an toàn dịch bệnh - Công ty CP

Huyện Bù Đăng

225.00

Theo đề nghị của UBND huyện Bù Đăng

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

 

20

Cụm dân cư biên giới xã Lộc An

Lộc Ninh

3.10

Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 04/11/2019

 

 

21

Xây dựng công trình khu vực phòng thủ huyện

Đồng Ph

49.00

Quyết định 2369/QĐ-BTL ngày 08/10/2018

 

 

22

Xây dựng chợ thạch màng

Đồng Ph

0.60

Công văn 2614/UBND-KT ngày 12/11/2019

 

 

23

Nhà văn hóa ấp Phước Tân

Đồng Phú

0.07

Công văn 2614/UBND-KT ngày 12/11/2019

 

 

24

Tái định cư Công an tnh

Đồng Phú

58.10

Quyết định 283/QĐ-SNN ngày 23/11/2007

 

 

25

Cụm dân cư biên giới xã Lộc Thiện

Lộc Ninh

2.50

Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 04/11/2019

 

 

26

Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Huyện Lộc Ninh

35.20

 

 

 

26.1

Chốt dân quân biên giới xã Lộc Thịnh

Huyện Lộc Ninh

3.20

Công văn số 3674/UBND-NC ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

 

 

26.2

Chốt dân quân biên giới xã Lộc Thành

Huyện Lộc Ninh

4.00

Công văn số 3674/UBND-NC ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

 

 

26.3

Chốt dân quân biên giới xã Lộc Thiện

Huyện Lộc Ninh

2.00

Công văn số 3674/UBND-NC ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

 

 

26.4

Chốt dân quân biên giới xã Lộc Tấn

Huyện Lộc Ninh

2.00

Công văn số 3674/UBND-NC ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

 

 

26.5

Chốt dân quân biên giới xã Lộc Thạnh

Huyện Lộc Ninh

6.00

Công văn số 3674/UBND-NC ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

 

 

26.6

Chốt dân quân biên giới xã Lộc Hòa

Huyện Lộc Ninh

8.00

Công văn số 3674/UBND-NC ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

 

 

26.7

Chốt dân quân biên giới xã Lộc An

Huyện Lộc Ninh

10.00

Công văn số 3674/UBND-NC ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

 

 

27

Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới

 

25.91

 

 

 

27.1

Điểm dân cư biên giới xã Đăk Ơ

Bù Gia Mập

1.00

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2019

 

27.2

Điểm dân cư biên giới xã Lộc Hòa

Lộc Ninh

2.50

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2019

 

27.3

Điểm dân cư biên giới xã Lộc An

Lộc Ninh

2.50

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2019

 

27.4

Điểm dân cư biên giới xã Lộc Thiện

Lộc Ninh

2.00

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2019

 

27.5

Điểm dân cư biên giới xã Thanh Hòa

Bù Đốp

0.25

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2019

 

27.6

Điểm dân cư biên giới xã Lộc Thịnh

Lộc Ninh

2.00

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2020

 

27.7

Điểm dân cư biên giới xã Lộc Thiện

Lộc Ninh

2.00

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2020

 

27.8

Điểm dân cư biên giới xã Lộc Hòa

Lộc Ninh

2.5

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2020

 

27.9

Điểm dân cư biên giới xã Tân Thành

Bù Đốp

1.0

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2020

 

27.10

Điểm dân cư biên giới xã Hưng Phước

Bù Đốp

3.00

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2020

 

27.11

Điểm dân cư biên giới xã Phước Thiện

Bù Đốp

4.66

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2020

 

27.12

Điểm dân cư biên giới xã Thanh Hòa

Bù Đốp

2.50

Công văn 2268/BCH-VP ngày 29/11/2019

Dự kiến xây dựng năm 2020

 

28

Dự án chăn nuôi đại gia súc

Đồng Phú

212.30

 

 

 

 

Tổng

 

6,020.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án chuyển mục đích đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177