Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 145/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2018/NQ-ND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TTr-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 12213/TTr- UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai và Tờ trình số 12883/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Ttrình số 12213/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Danh mục 170 dự án với tổng diện tích là 2.659,71 ha, trong đó diện tích cần thu hồi đất là 2.230,63 ha (Phụ lục I kèm theo).

2. Danh mục 82 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, gồm: 78 dự án có sử dụng đất trồng lúa với diện tích là 95,16 ha; 01 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích là 1,47 ha; 01 dự án có sử dụng đất rừng đặc dụng với diện tích là 7,66 ha; 02 dự án sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ, trong đó diện tích đất trồng lúa 6,15 ha, diện tích đất rừng phòng hộ 19,74 ha và các trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang các mục đích khác của các địa phương với tng diện tích 338 ha (Phụ lục II kèm theo).

3. Danh mục 24 dự án điều chỉnh quy mô, vị trí thực hiện với tổng diện tích 293,23 ha (Phụ lục III kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Đối với các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014, Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015, Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát, đánh giá đối với từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, khả năng thực hiện của từng dự án, đề xuất xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
-
UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh
y, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 


PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tên huyện

Đa điểm (xã, thị trấn)

Mã đất

Diện tích kế hoạch (ha)

Diện tích thu hồi (ha)

Cơ sở đề xuất

Tổng các dự án thu hồi

 

 

170

2.659,71

2.230,63

 

I. Dự án thu hi theo Khoản 3 Điều 62 - Luật đất đai 2013

 

 

164

2.447,65

2.218,64

 

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cnh được xếp hạng, công viên, quảng trưng, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

 

 

40

173,77

167,01

 

1

Mở rộng Đền th Nguyn Hữu Cảnh

Biên Hòa

Hiệp Hòa

DDT

0,07

0,07

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đu tư công 2019

2

Trường THPT Chu Văn An

Biên Hòa

Hóa An

DGD

1,40

0,02

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

3

Trường Tiểu học Hóa An 2

Biên Hòa

Hóa An

DGD

0,85

0,85

Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2017 (lần 2); Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B.

4

Trường TH Long Bình 1

Biên Hòa

Long Bình

DGD

2,14

1,14

Quyết định số 3522/UBND-ĐT ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

5

Trường Tiểu học Long Bình 2

Biên Hòa

Long Bình

DGD

0,81

0,81

Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020)

6

Trưng cao đẳng y tế và bệnh viện (Lê Quý Đôn)

Biên Hòa

Long Bình Tân

DYT

4,51

4,51

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư s784351768 do Sở Kế hoch và Đầu tư cấp thay đổi lần 2 ngày 09/3/2016; thông báo thu hồi đất s 7081/TB-UBND ngày 17/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

7

Trường TH Tân Tiến A

Biên Hòa

Tân Tiến

DGD

1,30

0,04

Quyết định số 3522/UBND-ĐT ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

8

Trường TH Phan Đăng Lưu

Biên Hòa

Thanh Bình

DGD

0,51

0,06

Đã phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án tại văn bản số 11029/UBND-ĐT ngày 14/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa

9

Trụ sở làm việc các phòng ban TP. Biên Hòa

Biên Hòa

Thống Nhất

TSC

2,64

2,64

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa,

10

Trung tâm hành chính công

Biên Hòa

Thống Nhất

TSC

1,70

0,80

Nghị quyết số 52/NQ-UBND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

11

Trường Mầm non Sông Ray (ấp 10)

Cẩm Mỹ

Sông Ray

DGD

0,40

0,40

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020,

12

Trường Mầm non Sông Ray (ấp 9)

Cẩm Mỹ

Sông Ray

DGD

0,70

0,70

Văn bản s 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của HĐND huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019; điều chỉnh quy mô diện tích từ 0,3 ha thành 0,7 ha.

13

Trụ sở công an xã Xuân Bảo

Cẩm Mỹ

Xuân Bảo

TSC

0,20

0,20

Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019.

14

Trạm y tế xã Bảo Quang

Long Khánh

Bảo Quang

DYT

0,05

0,05

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

15

Trường Mm non Bảo Quang

Long Khánh

Bảo Quang

DGD

0,51

0,51

Công văn số 11574/UBND-CNN ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý điều chỉnh diện tích trường Mầm non Bảo Quang

16

Trường Tiểu học Thái Thiện

Long Thành

Phước Thái

DGD

1,27

1,27

Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

17

Trường Tiểu học Tam An (Giai đoạn 2)

Long Thành

Tam An

DGD

1,06

1,06

Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Long Thành về việc quyết định chủ trương đầu tư

18

Cơ sở 2 Đại học Y dược TP HCM

Nhơn Trạch

Long Tân, Phước Thiền

DGD

126,00

126,00

Thông báo số 10704/TB-UBND ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh về việc địa điểm xây dựng Cơ sở 2 Đại học Y dược TP HCM Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

19

Trạm y tế xã (mở rộng)

Tân Phú

Nam Cát Tiên

DYT

0,17

0,17

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

20

Trạm y tế xã

Tân Phú

Phú Lâm

DYT

0,19

0,19

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

21

Trạm y tế xã (mở rộng)

Tân Phú

Phú Lập

DYT

0,15

0,10

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

22

Trụ sở công an xã

Tân Phú

Phú Lập

TSC

0,12

0,12

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao ch tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

23

Trường TH Nguyễn Du (mở rộng)

Tân Phú

Phú Sơn

DGD

1,53

1,53

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao ch tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

24

Trụ sở công an xã Phú Thanh

Tân Phú

Phú Thanh

TSC

0,18

0,18

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao ch tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

25

Trạm y tế xã (m rộng)

Tân Phú

Phú Trung

DYT

0,07

0,07

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

26

Trường TH Xuân Thạnh (Khu TTHC xã)

Thống Nhất

Bàu Hàm 2

DGD

1,00

1,00

Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Thống Nhất về việc điều chỉnh, bổ sung và kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018

27

Trường Tiểu học Sông Mây

Trảng Bom

Bắc Sơn

DGD

1,72

1,72

- Văn bản chấp thuận chủ trương số 9103/UBND-VP ngày 09/10/2018 của UBND huyện Trảng Bom;

- Văn bản số 2375-CV/HU ngày 18/9/2018 của Huyện ủy Trảng Bom về việc chấp thuận chủ trương cho bổ sung công trình Trường tiểu học Sông Mây vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2018.

- Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai nhiệm vụ các sở ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

28

Mở rộng trường tiểu học thị trấn Trảng Bom

Trảng Bom

TT.Trảng Bom

DGD

0,17

0,17

- Văn bản chấp thuận chủ trương số 9103/UBND-VP ngày 09/10/2018 của UBND huyện Trảng Bom;

- Văn bản số 2375-CV/HU ngày 18/9/2018 của Huyện ủy Trảng Bom về việc chấp thuận chủ trương cho bổ sung công trình Trường tiểu học Sông Mây vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2018.

- Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai nhiệm vụ các sở ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

29

Công an xã Hiếu Liêm

Vĩnh Cửu

Hiếu Liêm

TSC

0,08

0,08

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

30

Trường THCS Mã Đà

Vĩnh Cửu

Mã Đà

DGD

1,53

1,53

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

31

Sân bóng đá huyện Vĩnh Cửu

Vĩnh Cửu

TT.Vĩnh An

DTT

0,86

0,86

Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về chủ trương đầu tư dự án sân bóng đá huyện Vĩnh Cu

- Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

32

Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Vĩnh Cửu

Vĩnh Cửu

TT.Vĩnh An

DVH

1,04

1,04

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý (ghi vốn năm 2018)

33

Trường Mầm non Cây Gáo

Vĩnh Cửu

TT.Vĩnh An

DGD

1,20

1,20

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

34

Nhà Văn hóa Stiêng Xuân Hòa

Xuân Lộc

Xuân Hòa

DVH

0,07

0,03

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

35

Trường Mầm non Xuân Hòa

Xuân Lộc

Xuân Hòa

DGD

0,86

0,86

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

36

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Xuân Lộc

Xuân Tâm

DGD

1,58

0,40

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

37

Trường THCS Ngô Sĩ Liên

Xuân Lộc

Xuân Thành

DGD

0,65

0,15

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

38

Trường Mầm non Xuân Thành (mở rộng phân hiệu Tân Hợp)

Xuân Lộc

Xuân Thành

DGD

0,40

0,40

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

39

Nhà Văn hóa Chơ ro xã Xuân Thọ

Xuân Lộc

Xuân Thọ

DVH

0,08

0,08

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

40

Cơ sở giáo dục và đào tạo

Thống Nhất

Xuân Thạnh

DGD

14,00

14,00

Văn bản s 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất.

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ca địa phương gồm giao thông, thy lợi, cấp nưc, thoát nước, điện lực thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom x lý chất thải

 

69

645,77

524,70

 

 

41

Hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 51

Biên Hòa

An Hòa

DGT

1,00

0,75

Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang Quốc lộ 51 trước mặt tiền dự án Sơn Tiên; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

42

Xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch (Đường N1)

Biên Hòa

Bình Đa

DGT

0,24

0,24

Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch từ đường Vũ Hồng Phô đến hết phần đất dọc theo đất khu dân cư Bình Đa

43

Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K

Biên Hòa

Bửu Hòa, Tân Vạn

DGT

9,00

1,80

Đã lựa chọn nhà đầu tư; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về báo cáo nghiên cứu khả thi; điều chỉnh lại diện tích lên 9 ha

44

Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh)

Biên Hòa

Hiệp Hòa

DTL

1,85

0,38

Ngh quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2018, điều chỉnh tăng thêm diện tích; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 duyệt điều chỉnh dự án gia c bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu rạch Cát đến Cầu Ghềnh phía cù lao Phố); Công văn s 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình SP-RCC (công trình nguồn vốn từ Trung ương)

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất.

45

Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD

Biên Hòa

Phước Tân, Tam Phước

DGT

17,92

17,92

Quyết định số 3618/UBND-XDCB ngày 26/03/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch hướng tuyến đường chuyên dùng VLXD

- Văn bản số 1125/SKHĐT-DN ngày 3/4/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc đầu tư tuyến nối vào đường Võ Nguyên Giáp thuộc tuyến dự án BOT đường chuyên dùng VLXD Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh

46

Đường từ Hương lộ 2 đấu ni vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Biên Hòa

Tam Phước

DGT

5,30

5,30

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất.

47

Mở rộng Quốc lộ 51

Biên Hòa

Tam Phước

DGT

0,09

0,09

Văn bản số 9122/UBND-ĐT ngày 12/9/2017 về việc cải tạo mở rộng đoạn km4+556-km5+395, cải tạo bổ sung hệ thống thoát nước, cải tạo các nút giao thông thuộc dự án mở rộng QL 51 Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

48

Đường dây 220kv Sông Mây - Tam Phước

Biên Hòa

Tam Phước, Phước Tân

DNL

53,79

53,79

Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước

49

Dự án kết ni từ đường Điu Xiển vào khu tập thể dệt Thống Nhất

Biên Hòa

Tân Biên

DGT

0,10

0,08

Văn bản số 220/UBND-CNN ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận việc đầu tư đoạn đường giao thông kết nối từ đường Điu Xiển vào khu nhà ở tập thể Dệt Thống Nhất

50

Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân

Biên Hòa

Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài

DGT

2,80

2,80

Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768

51

Dự án nạo vét suối Săn Máu (đoạn đầu của nhánh suối chính, xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai)

Biên Hòa

Tân Hòa, Trảng Dài, Tân Biên, Hố Nai

DTL

13,75

11,00

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020;

52

Vỉa hè đường Hưng Đạo Vương

Biên Hòa

Thanh Bình

DGT

0,00

0,00

Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

53

Tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch

Biên Hòa

Thống Nhất

DGT

1,20

1,20

Văn bản số 12345/UBND-ĐT ngày 06/9/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch Văn bản số 14189/UBND-ĐT ngày 10/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc đầu tư các tuyến đường giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa

54

Đường Nguyễn Văn Hoa

Biên Hòa

Thống Nhất

DGT

1,60

1,60

Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 2018 (lần 2)

55

Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến trạm xử lý nước thải số 2)

Biên Hòa

Thống Nhất, Quyết Thắng

DTL

1,60

0,76

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020,

56

Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát)

Biên Hòa

Thống Nhất, Quyết Thắng

DTL

1,70

1,70

Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 duyệt điều chỉnh dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát); Công văn số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình SP-RCC (công trình nguồn vốn từ Trung ương)

57

Nâng cấp đường Tân Mỹ - Nhân Nghĩa

Cẩm Mỹ

Nhân Nghĩa, Xuân Bảo

DGT

7,20

3,60

Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019; Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư.

58

Trạm 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu ni

Cẩm Mỹ

Xuân Đông

DNL

1,63

0,76

Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí.

59

Đường Tỉnh lộ 764 đi Suối Lc

Cẩm Mỹ

Xuân Đông

DGT

3,84

3,10

Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 25/9/2018 của HĐND huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công năm 2019; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư.

60

Giếng khoan quan trắc

Định Quán

Các xã

DKH

0,03

0,03

Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt đề cương dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; văn bản số 7811/UBND-CNN ngày 25/7/2018 về việc thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái dưới nước, dưới đất trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ

61

Nâng cấp, mở rộng đường Tà Lài - Trà C (Đường ĐT-774) đoạn từ km 1+600 đến km 7+300

Định Quán

Gia Canh, Phú Hòa

DGT

5,74

4,74

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

62

Đường Cao Cang đoạn 1, 2

Định Quán

Gia Canh, TT. Định Quán

DGT

19,26

9,01

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

63

Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi

Định Quán

Phú Tân

DTL

0,25

0,25

Văn bản số 923/TB-SKHĐT ngày 11/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018

64

Đường nối cụm công nghiệp Phú Túc đi TL763 (thuộc dự án khu TĐC xã Phú Túc)

Định Quán

Phú Túc

DGT

9,00

1,48

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Định Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

65

Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt

Định Quán

Suối Nho

DRA

0,05

0,05

Văn bản s 1932/UBND-NL ngày 25/7/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện đầu tư xây dựng bô trung chuyển rác sinh hoạt tại các xã Suối Nho, Thanh Sơn, La Ngà và Phú Túc - Túc Trưng, vốn của HTX TMDV Phú Lợi

66

Cầu Thanh Sơn

Định Quán

Thanh Sơn, Ngọc Định

DGT

4,75

4,12

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

67

Mở rộng đường Lý Thái Tổ

Định Quán

TT. Định Quán

DGT

4,45

3,85

Thông báo Kết luận s 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Định Quán về các dự án trên địa bàn huyện, trong đó có dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ. Có kế hoạch bố trí vốn năm 2018 tại quyết đnh số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Đnh Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

68

Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt

Định Quán

Túc Trưng

DRA

0,06

0,06

Văn bản s 1932/UBND-NL ngày 25/7/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương cho thực hiện đầu tư xây dựng bô trung chuyển rác sinh hoạt tại các xã Suối Nho, Thanh Sơn, La Ngà và Phú Túc - Túc Trưng, vốn của HTX TMDV Phú Lợi

69

Nâng cấp đường ĐT.763 (đoạn qua thị xã Long Khánh).

Long Khánh

Bảo Quang

DGT

0,05

0,05

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

70

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Làng văn hóa Đồng bào dân tộc Chơro

Long Khánh

Bảo Vinh

DTL

0,24

0,24

Văn bản số 10620/UBND-CNN ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh (GDI); Nghị quyết số 109/NQ-HĐNĐ ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

71

Đường Cây Khế - Bưng Môn

Long Thành

Long An

DGT

2,70

0,70

Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

72

Đường Bàu Giao

Long Thành

Long An

DGT

3,09

0,09

Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

73

Hẻm 21 đường Bàu Giao

Long Thành

Long An

DGT

1,02

0,02

Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

74

Hẻm 109 đường Khai Thác Đá 3

Long Thành

Long An

DGT

3,44

0,34

Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1)

75

Nâng cấp đường Long Đức-Long An

Long Thành

Long Đức- Long An

DGT

10,00

0,10

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Long Thành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020

76

Trung tâm Logistic Long Thành

Long Thành

Tân Hiệp

 

67,50

67,50

Văn bản số 4883/UBND-CNN ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Tập đoàn Cao su Việt Nam về địa điểm đầu tư dự án Trung tâm Logistic Long Thành tại huyện Long Thành; công văn số 91/HDQTCSVN-KHĐT ngày 21/8/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thng nhất theo Công vốn số 4883/UBND-CNN ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh (thu hồi giao Trung tâm phát triển Quỹ đất đấu giá); Văn bản số 1098/UBND-CNN ngày 18/10/2018 về việc đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng trung tâm logistic Long Thành

77

Nạo vét và gia cố bờ kè suối Quán Thủ

Long Thành

TT Long Thành - Lộc An

DTL

31,04

1,04

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

78

Cầu Mít (trên Hương lộ 12)

Nhơn Trch

Long Thọ

DGT

0,06

0,06

Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu Mít trên Hương lộ 12 huyện Nhơn Trạch

79

Đường ra càng Phước An đoạn 1 (từ nút giao 319 đến đường cao tốc Bến Lức Long Thành)

Nhơn Trạch

Long Thọ

DGT

3,20

3,20

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

80

Giếng khoan quan trắc

Tân Phú

Các xã

DKH

0,01

0,01

Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt đề cương dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 7811/UBND-CNN ngày 25/7/2018 về việc thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái dưới nước, dưới đất trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ

81

Trạm bơm dã chiến ấp 2

Tân Phú

Đắc Lua

DTL

0,20

0,20

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

82

Hệ thống cấp nước tập trung

Tân Phú

Nam Cát Tiên

DTL

0,30

0,30

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 duyệt điều chỉnh một số điều của Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ch trương đầu tư;

83

Đường ĐT774 (đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên)

Tân Phú

Nam Cát Tiên, Núi Tượng

DGT

14,07

11,47

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

84

Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An

Tân Phú

Phú An

DTL

0,20

0,20

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016- 2020

85

Đường Lá (mở rộng)

Tân Phú

Phú Bình

DGT

1,66

0,40

Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Lá , xã Phú Bình; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế

86

Đường ĐT 774 (đoạn từ km 1+600 đến km 7+300) (đường Tà Lài - Trà Cổ)

Tân Phú

Phú Điền

DGT

4,48

3,46

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

87

Đường Phú Lâm - Trà C

Tân Phú

Phú Lâm, Phú Thanh, Trà C

DGT

8,82

8,82

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

88

Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào CX6 KCN Dầu Giây

Thống Nhất

Bàu Hàm 2

DTL

1,30

1,30

Văn bản số 3890/UBND-TNMT ngày 14/9/2018 của UBND huyện Thống Nhất về việc cho phép chuyển chỉ tiêu quy hoạch và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện

89

Giếng khoan quan trắc

Thống Nhất

Hưng Lộc; Quang Trung

DKH

0,02

0,02

Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt đề cương dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 7811/UBND-CNN ngày 25/7/2018 về việc thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái dưới nước, dưới đất trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ

90

Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo

Trảng Bom

Các xã

DGT

3,85

3,85

Tờ trình số 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc báo tình hình kế hoạch đầu tư công 2018, kế hoạch thực hiện đầu tư công 2019

91

Đường U1 Tân Thành đi xã Sông Thao

Trảng Bom

Thanh Bình

DGT

5,70

4,50

Quyết định 3406/QĐ-UBND ngày 24/07/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 1 năm 2018

92

Đường Hà Huy Tập

Trảng Bom

TT.Trảng Bom

DGT

0,45

0,45

Quyết định 3406/QĐ-UBND ngày 24/07/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 1 năm 2018

93

Đường Cách mạng tháng 8 (Đoạn từ Trương Văn Bang đến Lê Hồng Phong)

Trảng Bom

TT.Trảng Bom

DGT

1,84

1,84

Thông báo Kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Cu năm 2018: trong đó chấp thuận chủ trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; văn bản s 3843/UBND-KT ngày 8/8/2018 của UBND huyện về việc xin Trường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư Văn bản s 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các khu đất

94

Đường dây 100 kV 1 mạch Vĩnh An - Định Quán 2

Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán

Các xã

DNL

3,43

3,43

Quyết định số 2778/QĐ-EVN SPC ngày 24/08/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và kế hoạch vốn ĐTXD năm 2018 cho BQLDA lưới điện miền Nam

95

Đường nội đồng Cây Cóc

Vĩnh Cửu

Bình Lợi

DGT

0,18

0,18

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

96

Đường Đất Cát

Vĩnh Cửu

Bình Lợi

DGT

0,25

0,25

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

97

Nạo vét Rạch Mọi

Vĩnh Cửu

Các xã

SON

4,68

4,68

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

98

Trạm cấp nước sạch

Vĩnh Cửu

Hiếu Liêm

DTL

0,10

0,10

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi tại Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 nhưng hiện nay có điều chỉnh vị trí thực hiện

99

Hệ thống cấp nước sạch nông thôn

Vĩnh Cửu

Phú Lý

DTL

0,18

0,18

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi tại Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 nhưng hiện nay có điều chỉnh vị trí thực hiện

100

Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Thạnh Phú

SON

7,00

7,00

Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung ch tiêu kế hoạch đầu tư công 2018.

101

Hệ thống thoát nước chống ngập trên đường ĐT 768 (đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến ngã 3 đường D4)

Vĩnh Cửu

Thạnh Phú

DTL

1,00

1,00

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

102

Đường Vĩnh Tân - Tân An

Vĩnh Cửu

Vĩnh Tân và Tân An

DGT

3,00

3,00

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết s 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện qun lý.

103

Đường Vĩnh Tân - Trị An (đoạn còn lại)

Vĩnh Cửu

Vĩnh Tân và Trị An

DGT

1,50

1,50

Quyết định 2697/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND huyện về việc chấp thuận ch trương đầu tư xây dựng đường Vĩnh Tân - Trị An (đoạn còn lại); Quyết đnh 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý

104

Hương lộ 15

Vĩnh Cửu

Thạnh Phú và Bình Lợi

DGT

5,30

5,30

Thông báo Kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2018: trong đó chấp thuận chủ trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; văn bản số 3843/UBND-KT ngày 8/8/2018 của UBND huyện về việc xin Trường trực Tnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc ch trương đầu tư các khu đất

105

Trạm biến áp 110 kv Xuân Đông và đường dây đấu ni

Xuân Lộc

Các xã

DNL

2,44

2,44

Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110kV Xuân Đông và hướng tuyến đường dây đấu nối

106

Nút giao thông giữa đường ĐT765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát)

Xuân Lộc

Suối Cát

DGT

2,60

1,50

Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt chủ trương đầu tư dự án Nút giao thông giữa đường ĐT765 với Quốc lộ 1 (Ngã ba Suối Cát); đã dự kiến bố trí vốn đầu tư năm 2019

107

Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn Km0+000 đến Km29+500

Xuân Lộc

Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Thọ

DGT

48,79

21,64

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

108

Hồ Gia Ui 2

Xuân Lộc

Xuân Hưng, Xuân Hòa

Mầm non

230,00

230,00

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

109

Khu xử lý chất thải - Công ty TNHH Cù Lao Xanh

Xuân Lộc

Xuân Tâm

DRA

1,88

1,88

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh về việc cho công ty TNHH Cù Lao Xanh thuê đất để thực hiện dự án khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại và nguy hại tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Văn bản s 8015/UBND-ĐT ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh ranh giới, vị trí dự án khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại và nguy hại tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình ca sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

 

 

13

49,81

45,05

 

110

Khu dân cư phục vụ tái định cư

Biên Hòa

Bình Đa, Tam Hiệp, An Bình

ODT

2,33

2,33

Văn bản số 8148/UBND-XDCB ngày 25/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thông báo đơn vị đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

111

Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hiệp Hòa)

Biên Hòa

Hiệp Hòa

ONT

28,60

25,20

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận ch trương đầu tư

112

Khu tái định cư Hiệp Hòa (ấp Nhị Hòa)

Biên Hòa

Hiệp Hòa

ONT

0,56

0,07

Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 2018 (lần 2)

113

Dự án cải tạo cnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa

Biên Hòa

Quang Vinh

DKV

1,30

0,43

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ điều hòa

114

Khu dân cư phục vụ tái định cư

Biên Hòa

Tam Hiệp

ODT

9,40

9,40

Văn bản số 8148/UBND-XDCB ngày 25/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thông báo đơn vị đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

115

Khu dân cư cho người có thu nhập thấp (Khu đô thị du lịch sinh thái của Công ty Tràng An)

Biên Hòa

Tam Phước

ONT

6,40

6,40

Công văn số 7820/UBND-CNN ngày 25/07/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện các dự án tại xã Tam phước của công ty CP Tràng An; Quyết định thu hồi đất số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tnh và Quyết định 1500/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh điều chỉnh diện tích thu hồi trong Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008.

116

Nhà văn hóa ấp 2

Cẩm Mỹ

Sông Nhạn

DSH

0,08

0,08

Nghị Quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

117

Nhà văn hóa ấp 61

Cẩm Mỹ

Sông Nhạn

DSH

0,08

0,08

Nghị Quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

118

Công viên dọc đường Huỳnh Văn Nghệ

Long Khánh

Xuân Trung

DKV

0,65

0,65

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020

119

Nhà văn hóa kết hợp khu th thao ấp Suối Đá

Tân Phú

Thanh Sơn

DSH

0,07

0,07

Văn bản số 820/UBND-KT ngày 03/5/2018 về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú; Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

120

Nhà văn hóa kết hợp khu th thao ấp Thanh Lâm

Tân Phú

Thanh Sơn

DSH

0,03

0,03

Công văn số 507/UBND-KT ngày 03/5/2018 về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú; Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

121

Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thanh Trung

Tân Phú

Thanh Sơn

DSH

0,10

0,10

Công văn số 508/UBND-KT ngày 27/3/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú; Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

122

Chùa Tịnh Quang

Thống Nhất

Bàu Hàm 2

TON

0,21

0,21

Thông báo thu hồi đất số 2711/TB-UBND ngày 13/4/2014 của UBND tnh Đồng Nai

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô th, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sn, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

 

 

42

1.578,31

1.481,88

 

123

Mở rộng khu dân cư tại phường An Bình

Biên Hòa

An Bình

ODT

3,24

1,72

Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất; còn 1,72 ha đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

124

Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đng Nai)

Biên Hòa

Bửu Long

ODT

0,13

0,13

Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/06/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án

125

Khu đất tạo vốn cho dự án đường Nguyễn Du

Biên Hòa

Bửu Long

ODT

9,53

9,53

Công văn s 12286/UBND-CNN ngày 27/11/2017 ghi nhận công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Lộc là nhà đầu tư đề xuất dự án đường Nguyễn Du theo hình thức BT.

126

Khu dân cư Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân (Cty Toàn Thịnh Phát)

Biên Hòa

Long Bình Tân

ODT

5,51

0,05

Văn bản số 3143/UBND-ĐT ngày 8/9/2011 của UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận chủ trương Văn bản số 247/VBTĐ-STNMT ngày 23/08/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đ thực hiện dự án

127

Khu dân cư Long Hưng

Biên Hòa

Long Hưng

ONT

40,00

40,00

Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh; Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng; còn 40 ha chưa hoàn thành công tác thu hi đất nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

128

Khu tái định cư số 53 (Khu đất Lâm trường Biên Hòa)

Biên Hòa

Tân Biên

ODT

6,20

6,20

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

129

Khu nhà ở số 63 (Cty Kinh doanh Nhà)

Biên Hòa

Tân Phong

ODT

1,00

1,00

Quyết định điều chỉnh cục bộ số 1580/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 từ chức năng đất giáo dục sang đất ở, diện tích 0,31 ha; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư và Điều 1, QĐ 3495/QĐ.CT.UBT ngày 29/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh; đã giao đất 9,4 ha, còn 1 ha đang tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất

130

Khu gia đình B, sân bay Biên Hòa

Biên Hòa

Tân Phong, Bửu Long

ODT

3,95

3,95

Công văn số 2844/BQP ngày 02/04/2016 của Bộ Quốc phòng về việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng để quy hoạch xây dựng khu gia đình quân đội

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư tại các khu đất

131

Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch

Biên Hòa

Thống Nhất

ODT

2,12

2,12

Văn bản số 5161/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận ch trương đầu tư tại, đang thực hiện thủ tục thu hồi đất; Công văn số 7807/UBND-ĐT ngày 18/06/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh nội dung các văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư một số dự án do Công ty Đông Á Phát làm chủ đầu tư

132

Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát)

Biên Hòa

Thống Nhất

ODT

4,02

4,02

Văn bản số 5162/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương dự án

133

Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát)

Biên Hòa

Thống Nht

ODT

0,98

0,98

Văn bản số 892/UBND-ĐT ngày 20/1/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

134

Khu dân cư phường Thống Nhất (Công ty D2D)

Biên Hòa

Thống Nhất

ODT

30,62

8,22

Thông báo số 3949/TB-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để lập thủ tục đu tư khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thng Nhất; n bản số 132/UBND-CNN ngày 05/1/2018 của UBND tỉnh về việc ch trương điều chỉnh ranh quy hoạch dự án khu dân cư phường Thống Nhất (giai đoạn 2); Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phường Thống Nhất (giai đoạn 2); còn 8,22 ha chưa hoàn thành thu hồi đất nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

135

Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78

Biên Hòa

Thống Nhất

ODT

3,71

3,71

Thông báo kết luận số 4532/TB-UBND ngày 16/05/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại cuộc họp xử lý đề xuất và quy hoạch của một số dự án

Báo cáo số 806/BC-SKHĐT ngày 22/11/2018 của S Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ cấp quyết định ch trương đầu tư dự án khu dân cư phức hợp Felicity của Công ty Thương mại Blue Diamond Đồng Nai tại phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa Văn bản s 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư tại khác khu đất

136

Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)

Biên Hòa

Thng Nhất

ODT

0,15

0,15

Văn bản số 16726/UBND-ĐT ngày 01/8/2017 của UBND TP. Biên hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng kết hợp TMDV theo quy hoạch; Quyết định chủ trương đầu tư số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh

137

Khu dân cư số 88 (giai đoạn 2 - Công ty CP XD Dân dụng CN số 1 ĐN)

Biên Hòa

Trảng Dài

ODT

1,10

0,55

Văn bản số 3799/UBND-ĐT ngày 7/10/2013 của UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở Khu dân cư giai đoạn 2

138

Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia Canh

Định Quán

TT.Định Quán

ODT

19,68

19,68

Văn bản số 2071/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyết định chủ trương đầu tư khu dân cư thương mại và chợ ngã ba Gia Canh. Điều chỉnh ranh giới dự án

139

Khu dân cư An Phước

Long Thành

An Phước

ONT

1,13

1,13

Quyết định chủ trương đầu tư số 3130/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

140

Khu dân cư tại An Phước (Cty Vi Như)

Long Thành

An Phước

ONT

3,08

3,08

Quyết định ch trương đầu tư số 3526/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh

141

Khu dân cư tại An Phước (Cty Đại Thành Công Bình Thuận)

Long Thành

An Phước

ONT

1,17

1,17

Quyết định chủ trương đầu tư số 3130/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh

142

Khu đô thị dịch vụ AMATA

Long Thành

An Phước, Tam An

ONT

122,00

122,00

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3275162351 ngày 28/3/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp diện tích 55,4 ha; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2106114566 ngày 8/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp diện tích 51,9 ha

143

Khu đất để đấu giá

Long Thành

Bình Sơn

ONT

49,80

49,80

Văn bản số 12817/UBND-CNN ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Thành

144

Khu dân cư Lộc An Mới

Long Thành

Lộc An

ONT

1,12

1,12

Quyết định chủ trương đầu tư số 3116/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

145

Khu dân cư Lộc An

Long Thành

Lộc An

ONT

1,00

1,00

Quyết định chủ trương đầu tư số 3129/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

146

Khu đất để đấu giá

Long Thành

Long Đức

ONT

22,22

22,22

Văn bn số 12817/UBND-CNN ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Thành

147

Khu đất để đấu giá

Long Thành

Long Đức, An Phước

ONT

190,00

190,00

Văn bản số 12817/UBND-CNN ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Thành

148

Khu dân cư tại Phước Bình (Cty Ngân Hà)

Long Thành

Phước Bình

ONT

1,73

1,73

Quyết định chủ trương đầu tư số 3560/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh

Công văn số 5617/SXD-QLN-TTBĐS ngày 19/11/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh diện tích đất theo quy hoạch của dự án Khu dân cư Phước Bình mới, xã Phước Bình, huyện Long Thành.

149

Khu đô thị dịch vụ (công ty Amata VN Public Limited)

Long Thành

Tam An

ONT

753,10

753,10

Quyết định chủ trương đầu tư số 1965/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3220817410 ngày 4/7/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

150

Khu dân cư Tân Hiệp

Long Thành

Tân Hiệp

ONT

2,76

2,76

Quyết định ch trương đầu tư số 3117/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

151

Khu dân cư Tân Hiệp

Long Thành

Tân Hiệp

ONT

2,55

2,55

Quyết định chủ trương đầu tư số 3118/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

152

Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trn Long Thành (Cty TNHH MTV Nam Long Long Thành)

Long Thành

TT. Long Thành

ODT

4,91

0,31

Văn bn số 5396/UBND-NN ngày 23/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc thỏa thuận địa điểm cho công ty TNHH MTV Nam Long Long Thành lập dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

153

Khu dân cư biệt thự nhà vườn

Long Thành

TT. Long Thành

ODT

4,50

0,50

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1265/UBND-KT ngày 25/3/2013 của UBND huyện

Văn bản số 5242/UBND-NN ngày 19/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và ranh giới địa chính dự án của Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

154

Khu đô thị du lịch sinh thái six senses saigon river (Công ty Hai Dung)

Nhơn Trạch

Đại Phước

ONT

55,33

22,75

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đô thị Du lịch sinh thái Six Sences Sài Gòn River tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch; Công văn số 731/UBND-CNN ngày 26/1/2007 của UBND tỉnh về việc ch trương đầu tư dự án Văn bn số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư tại khác khu đất

155

Khu dân cư đô thị The Lake (Cty ĐTTMXK 3L Sài Gòn)

Nhơn Trạch

Long Tân

ONT

35,30

35,30

Văn bản số 9298/UBND-CNN ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Ban thường vụ tỉnh ủy chấp thuận chủ trương; Văn bản 5552-CV/TU ngày 27/9/2018 của Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 25/9/2018 Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

156

Dự án khu dân cư Công ty cổ phần KCN Miền Nam

Nhơn Trạch

Long Tân, Phước An

ONT

40,95

29,45

Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất. Đã ban hành quyết định thu hồi đất cá nhân, đang tiến hành lập lại phương án bồi thường. Đã thỏa thuận được 11,5 ha. Bổ sung đ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

157

Khu dân cư dự án (Cty Vạn Khởi Thành- Sông Hồng cũ)

Nhơn Trạch

Phú Hội

ONT

7,06

7,06

Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư; Văn bản số 687/UBND-CN ngày 13/2/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư PVSH Garden tại xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch

158

Dự án khu dân cư Công ty Nhơn Thành

Nhơn Trạch

Phước An

ONT

36,87

36,87

Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 về việc thu hồi đất đ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhơn Thành làm ch đầu tư; Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh

159

Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Phước Thiền

Nhơn Trạch

Phước Thiền

ONT

3,30

3,30

Văn bản số 5063/UBND-CN ngày 02/8/2017 ca UBND huyện Nhơn Trạch về việc thỏa thuận địa điểm cho công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch

160

Khu dân cư quy hoạch (DNTN Vạn Thịnh Phong)

Nhơn Trạch

Vĩnh Thanh

ONT

6,62

6,62

Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư dự án của DNTN Vạn Thịnh Phong

161

Cụm CN Đồi 61

Trảng Bom

Xa Đồi 61

SKN

50,00

50,00

Đã được thông qua Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/07/2016 nhưng vị trí tại xã An Viễn, Nay quy hoạch được phê duyệt đã điều chỉnh sang xã Đồi 61

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

162

Khu dân cư Tân Thịnh

Trảng Bom

Xã Đồi 61

ONT

18,22

18,22

Quyết định chủ trương đầu tư số 3982/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

163

Cụm công nghiệp VLXD Tân An

Vĩnh Cửu

Tân An

SKN

21,82

8,00

- QĐ thuê đất đợt 1 số 1192/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 (13,9); QĐ thuê đất đợt 2 số 3138/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 (19,64ha); QĐ thuê đất đợt 3 số 3648/QĐ ngày 16/10/2017 (8,54 ha). Còn lại 8 ha chưa hoàn thành thu hồi

164

Khu dân cư theo quy hoạch

Vĩnh Cửu

Tân An

ONT

9,83

9,83

Quyết định chủ trương đầu tư số 3071/QĐ-UBND ngày 30/8/2018

II. Dự án thu hồi đất theo khoản 60 Điều 2 - Nghị định 01/2017/NĐ-CP

 

 

6

212,06

11,99

 

165

Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3

Vĩnh Cửu

Thạnh Phú, Thiện Tân

SKX

25,07

4,28

Thông báo thu hồi đất số 2961/TB/UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh; đã kiểm kê hiện trạng

166

Khu đô thị du lịch sinh thái Sơn Tiên

Biên Hòa

An Hòa

TMD

179,50

5,00

Quyết định thu hồi đất số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh (373,62 ha); tuy nhiên đến nay còn 5 ha chưa thu hồi xong, do vậy đưa vào danh mục thu hồi để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004

167

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở của KCN AMATA

Biên Hòa

Long Bình

TMD

2,70

0,27

Quyết định thu hồi đất số 4425/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh; Đã phê duyệt phương án bồi thường thu hồi đất được 1,9 ha; còn 0,27 ha đăng ký để tiếp tục thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

168

Trạm dừng chân Tp.Biên Hòa

Biên Hòa

Tam Phước

TMD

0,53

0,53

Thông báo thu hồi đất số 3145/TB-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; tuy nhiên chưa thu hồi xong nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

169

Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (Cty Golf Long Thành)

Biên Hòa

Phước Tân

TMD

3,34

1,30

Quyết định thu hồi đất số 1972/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh; tuy nhiên chưa thu hồi xong nên đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

170

Trường PTTH và dạy nghề (mở rộng)

Biên Hòa

Tân Hòa

DGD

0,92

0,61

Quyết định thu hồi đất số 1238/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh; Đã phê duyệt phương án bồi thường, đang lập thủ tục bồi thường.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tên huyện

Địa điểm (xã, thị trấn)

Diện tích kế hoạch (ha)

Trong đó:

Cơ sở đề xuất

Sử dụng vào đất trồng lúa

Sử dụng vào đất rừng phòng hộ

Sử dụng vào đất rừng đặc dụng

 

I. Các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

 

 

1.351,00

101,31

21,21

7,66

 

1

KDC An nh mở rộng (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi Giang Điền)

Biên Hòa

An Bình

2,47

0,32

 

 

Có quyết định giao đất, còn 10 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường; Hiện nay đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường

2

Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi An Bình)

Biên Hòa

An Bình

2,40

1,10

 

 

Đã hoàn thành kiểm đếm; đang lập phương án bồi thường

3

Mở rộng khu dân cư tại phường An Bình

Biên Hòa

An Bình

3,24

0,71

 

 

Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất; còn 1,72 ha đăng ký để thu hồi theo Luật đất đai năm 2013

4

Khu dân cư số 10 (Công ty CP BĐS Phố Bình Minh)

Biên Hòa

An Hòa

7,89

4,90

 

 

Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hi đất

5

Khu đất đấu giá số 2, 3 (tờ 20 tha 46; tờ 45 thửa 3)

Biên Hòa

An Hòa

0,72

0,87

 

 

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đt quản lý; Đã phê duyệt giá khởi điểm tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND tnh

6

Khu dân cư tạo vn số 1 (Hương lộ 2 đoạn 1)

Biên Hòa

An Hòa; Hóa An

55,34

3,44

 

 

Thông báo kết luận số 1682/TB-UBND ngày 9/3/2016 của UBND tnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 ni dài.

Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 8/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa

7

Đường ni từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K

Biên Hòa

Bửu Hòa, Tân Vạn

9,00

1,26

 

 

Đã lựa chọn nhà đầu tư; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/5/2017

8

Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu)

Biên Hòa

Bửu Long

19,66

0,52

 

 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa (đoạn từ cầu Hóa An đến bến đò Trạm)

9

Ký túc xá trường ĐH lạc Hồng (cơ sở 6)

Biên Hòa

Bửu Long

0,34

0,34

 

 

Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Công văn số 5306/UBND-ĐT ngày 2/5/2018 của UBND thành phố Biên hòa về việc xác nhận hoàn thành bồi thường dự án KTX trường Đại học Lạc Hồng

10

Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai)

Biên Hòa

Bửu Long

0,13

0,13

 

 

Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/06/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án

11

Khu dân cư tạo vốn số 2 (đường ven sông Đồng Nai)

Biên Hòa

Bửu Long

12,00

3,70

 

 

Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 9/12/2016, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa; BQLDA đề xuất tại Công văn số 375/QLDA-KT ngày 15/7/2016. Đang kêu gọi đầu tư

12

Khu đất tạo vốn số 13 (Đường ven sông Cái)

Biên Hòa

Các phường

68,10

1,35

 

 

Công văn s 5086/UBND-CNN ngày 23/05/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất dự án đưng ven sông Cái theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Đã được thông qua các dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 8/12/2017, nay đăng ký để chuyển mục đích đất lúa

13

Đường ven sông Cái (Đường Trần Phú)

Biên Hòa

Các phường

29,30

2,18

 

 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa

14

Mở rộng trường TH Hiệp Hòa

Biên Hòa

Hiệp Hòa

0,26

0,05

 

 

Công văn số 7032/UBND-ĐT ngày 29/7/2016 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chấp thuận ch trương đầu tư; Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 trên địa bàn TP. Biên Hòa năm 2017 (lần 2)

15

Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa

Biên Hòa

Hóa An

2,21

0,01

 

 

Quyết định số 4664/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tuy nhiên, bổ sung diện tích sử dụng đất trồng lúa.

16

Cảng Đồng Nai (mở rộng)

Biên Hòa

Long Binh Tân

15,59

0,77

 

 

Tờ trình số 9291/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP. Biên Hòa về việc xin điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Long Bình Tân (vị trí đoạn đường giao thông nằm giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến tại khu vực đất của dự án mở rộng Cảng Đồng Nai do Cty CP Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư); thông báo thu hồi đất số 2638/TB-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh

17

Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà)

Biên Hòa

Long Bình Tân

0,99

0,10

 

 

Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 về thông qua danh mục thu hồi đất từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2014; còn 0,1 ha đất lúa đăng ký thực hiện công tác giao đất

18

Dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa và Suối Cầu Quan

Biên Hòa

Long Bình, Long Bình Tân, An Hòa, An Bình, Phước Tân

15,20

0,05

 

 

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

19

Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai)

Biên Hòa

Phước Tân

0,12

0,09

 

 

Quyết định giao đất số 846/QĐ-UBND ngày 07/04/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao đất cho Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp để xây dựng nhà máy gạch.

20

M đá xây dựng Tân Cang 6 - Phước Tân

Biên Hòa

Phước Tân

15,00

0,56

 

 

Đã có quyết định thu hồi đất

21

Trường TH Lê Văn Tám

Biên Hòa

Quang Vinh

1,00

0,47

 

 

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 4/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

22

Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa

Biên Hòa

Quang Vinh

1,30

0,63

 

 

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực hồ Điều Hòa

23

Trường TH - THCS Lê Quý Đôn (mở rộng)

Biên Hòa

Quyết Thắng

0,16

0,16

 

 

Đất do trường tự thỏa thuận, đang lập thủ tục về đất đai xây dựng

24

Khu công nghiệp Giang Điền

Biên Hòa

Tam Phước

73,42

1,95

 

 

Đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành công tác bồi thường được 145,78 ha, còn 3 hộ chưa thu hồi xong

25

Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân

Biên Hòa

Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài

2,80

 

1,47

 

Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768

26

Đường vào trưng THCS Tân Phong

Biên Hòa

Tân Phong

0,24

0,22

 

 

Quyết định số 3522/UBND-CNN ngày 2/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu KH vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

27

Trung tâm TMDV theo quy hoạch (Cty TNHH TMDV Khang Điền Thịnh)

Biên Hòa

Thống Nhất

0,94

0,07

 

 

Công văn số 9787/UBND-XD ngày 14/08/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm

28

Trường MN Tâm Đc (Cty TNHH MN Tâm Đức)

Biên Hòa

Thống Nhất

0,21

0,18

 

 

Đã được chấp thuận chủ trương tại văn bản số 713/UBND-ĐT ngày 17/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

29

Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát)

Biên Hòa

Thống Nhất

0,98

0,14

 

 

Văn bản số 892/UBND-ĐT ngày 20/1/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

30

Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch

Biên Hòa

Thống Nhất

2,12

0,02

 

 

Văn bản số 5161/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại, đang thực hiện thủ tục thu hồi đất

31

Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát)

Biên Hòa

Thống Nhất

4,02

0,35

 

 

Văn bản số 5162/UBND-ĐT ngày 8/5/2017 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương dự án

32

Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)

Biên Hòa

Thống Nhất

0,15

0,14

 

 

Văn bản số 16726/UBND-ĐT ngày 01/8/2017 của UBND TP. Biên hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng kết hợp TMDV theo quy hoạch Quyết định ch trương đầu tư số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh

33

Trung tâm hành chính công

Biên Hòa

Thống Nhất

1,70

0,99

 

 

Nghị quyết số 52/NQ-UBND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

34

Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78

Biên Hòa

Thống Nhất

3,71

2,64

 

 

Đã được thông qua tại Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích 1,85 ha đất lúa (nằm trong dự án khu đất tạo vốn đường ven sông Cái). Nay rà soát lại là 2,64 ha. Thông báo kết luận s 4532/TB-UBND ngày 16/05/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại cuộc họp xử lý đề xuất và quy hoạch của một số dự án;

Báo cáo số 806/BC-SKHĐT ngày 22/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phức hợp Felicity của Công ty Thương mại Blue Diamond Đồng Nai tại phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa

Văn bản số 12884/UBND-CNN ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư tại các khu đất

35

Đường Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Cẩm Mỹ

Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo

120,00

4,41

 

 

Thông báo số 5858/TB-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc thu hồi đất để thực hiện dự đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua các xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ

36

Trạm 110kv Xuân Đông và đường dây đấu ni

Cẩm Mỹ

Xuân Đông

1,63

0,73

 

 

Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí.

37

Đường Tỉnh lộ 764 đi Suối Lức

Cẩm Mỹ

Xuân Đông

3,84

0,50

 

 

Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư.

38

Cầu Xuân Tây

Cm Mỹ

Xuân Tây

0,28

0,09

 

 

Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Cm Mỹ về chủ trương đầu tư.

39

Đường dây điện 500kV Vĩnh Tân - rẽ nhánh Sông Mây - Tân Uyên

Định Quán

Các xã

0,44

0,1

 

 

Đã hoàn thành bồi thường, bổ sung lúa để thực hiện thủ tục đất đai. Văn bản số 359/UBND-NL ngày 07/02/2018 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường dây 500kV trung tâm điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, qua địa bàn huyện Đnh Quán.

40

Trường TH Kim Đồng

Định Quán

Gia Canh

1,25

1,00

 

 

Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về việc điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ phê duyệt tại quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Định Quán để thực hiện dự án trường TH Kim Đồng

41

H chứa nước Cà Ròn

Định Quán

Gia Canh

174,00

 

 

7,66

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về bổ sung đầu tư công năm 2018 tỉnh Đồng Nai (Phụ lục II mục IV phần b số thứ tự 8)

42

Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 8

Định Quán

Gia Canh

0,05

0,02

 

 

Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

43

Đường Cao Cang đoạn 1,2

Định Quán

Gia Canh, TT. Đnh Quán

19,26

0,65

 

 

Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định ch trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Thuộc dự thảo b trí vốn đầu tư công năm 2019 (Phụ lục 9- thứ tự 18)

44

Nhà văn hóa ấp Hòa Đồng

Định Quán

Ngọc Định

0,03

0,03

 

 

Thông báo kết luận số 197/TB-UBND ngày 12/8/2016 của UBND huyện Định Quán về thực hiện các dự án nông thôn mới xã Ngọc Định

45

Dự án Trang trại chăn nuôi gà tại huyện Định Quán của Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Hai

Định Quán

Phú Hòa

12,40

6,47

 

 

Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư

46

Đường Tà Lài - Trà Cổ (Đường ĐT-774)

Định Quán

Phú Hòa

5,74

1,15

 

 

Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Thuộc dự thảo bố trí vốn đầu tư công năm 2019 (Phụ lục 9- thứ tự 19)

47

Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 6

Định Quán

Phú Lợi

0,16

0,12

 

 

Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

48

Trường THCS Suối Nho

Định Quán

Suối Nho

2,00

0,42

 

 

Chuyển tiếp để hoàn thành các thủ tục đất đai. Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Định Quán về đề nghị giao đất cho Ban QLDA huyện thực hiện dự án Trưng THCS Suối Nho tại ấp 4

49

Trường MN và TH Thanh Sơn điểm Cây Sao

Định Quán

Thanh Sơn

1,10

0,54

 

 

Đưa vào kế hoạch để thực hiện các thủ tục đất đai. Văn bản số 315/TB-UBND ngày 31/8/2017 của UBND huyện kết luận chấp thuận bổ sung quy hoạch kế hoạch huyện Định Quán

50

Cầu Thanh Sơn

Định Quán

Thanh Sơn, Ngọc Định

4,75

1,00

 

 

Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT v việc báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

51

Mở rộng đường Lý Thái Tổ

Định Quán

TT. Định Quán

4,45

0,80

 

 

Thông báo Kết luận số 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Định Quán về các dự án trên địa bàn huyện, trong đó có dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ. Có kế hoạch bố trí vốn năm 2018 tại quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND huyện Định Quán về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

52

Nhà văn hóa khu phố Hiệp Đồng

Định Quán

TT.Định Quán

0,10

0,10

 

 

Đã xây dựng xong đưa vào kế hoạch để thực hiện thủ tục giao đất

53

Thu hồi đất của ông Trần Văn Chi

Định Quán

TT.Định Quán

0,02

0,01

 

 

Văn bản số 45/TTPTQĐ ngày 06/9/2018 của TTPTQĐ huyện Định Quán về rà soát và đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của TTPTQĐ huyện Định Quán

54

Mương thoát nước Làng dân tộc Chơro (Gđ1)

Long Khánh

Bảo Vinh

0,03

0,02

 

 

Quyết định 1952/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ ro. Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

55

Kiên cố hạ lưu Suối Cải (chống ngập úng khu vực Suối Cải)

Long Khánh

Các phường, xã

22,08

9,43

 

 

Nghị quyết số 83/2017/HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh v kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

56

Đường qua khu đô thị mới từ Nguyễn Trãi đến Lê Hồng Phong (Đường từ đường 908 nối dài đến đường Xuân Tân - Xuân Đnh)

Long Khánh

X.Hòa; P.Bình; Xuân Tân

6,11

0,26

 

 

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

57

Khu dân cư biệt thự nhà vườn

Long Thành

TT. Long Thành

4,50

1,00

 

 

Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 tuy nhiên do điều chỉnh ranh giới dự án nên tăng thêm 1 ha đất trồng lúa;

Văn bản số 5242/UBND-NN ngày 19/6/2017 của UBND huyện Long Thành về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và ranh giới địa chính dự án của Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

58

Khu dân cư theo quy hoạch tại TTLT

(Cty TNHH MTV Nam Long Thành)

Long Thành

TT. Long Thành

4,90

0,30

 

 

VB số 5396/UBND-NN ngày 23/6/2017 của UBND huyện Long Thành v/v thỏa thuận địa điểm cho công ty TNHH MTV Nam Long Thành lập dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

59

Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Phước Thiền

Nhơn Trạch

Phước Thiền

3,30

3,25

 

 

Văn bản số 5063/UBND-CN ngày 02/8/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thỏa thuận địa điểm cho công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch.

60

Đường ĐT774 (đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên)

Nhơn Trạch

Phước Thiền

14,07

3,33

1,02

 

Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

61

Đường ĐT 774 (đoạn từ km 1+600 đến km 7+300) (đường Tà Lài-Trà Cổ)

Tân Phú

Phú Điền

4,48

1,85

 

 

Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 24/07/2018 của Sở KHĐT về việc báo cáo kết qu họp hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C của Thường trực HĐND tỉnh

Tờ trình 12255/TTr-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

62

Đường Phú Lâm - Trà C

Tân Phú

Phú Lâm, Phú Thanh, Trà C

8,82

3,78

 

 

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc Giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

63

Trụ sở công an xã Phú Thanh

Tân Phú

Phú Thanh

0,18

0,13

 

 

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tân Phú về việc Giao chỉ tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

64

Đường Lá (mở rộng)

Tân Phú

Phú Bình

1,66

0,02

 

 

Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Lá , xã Phú Bình; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế

65

Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo

Trảng Bom

Các xã

3,85

0,99

 

 

Tở trinh số 12255/TT-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 (PL9, STT20)

66

Khu dân cư Tân Thịnh

Trảng Bom

Xã Đồi 61

18,22

6,34

 

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 3982/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

67

Đường dây 110 kV 1 mạch Vĩnh An - Định Quán 2

Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán

Các xã

3,43

0,85

 

 

Quyết định số 2778/QĐ-EVN SPC ngày 24/08/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 cho Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Nam

68

Đường nội đồng Cây Cóc

Vĩnh Cửu

Bình Lợi

0,18

0,12

 

 

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và ngun ngân vốn khác do huyện quản lý.

69

Nạo vét Rạch Mọi

Vĩnh Cửu

Các xã

4,68

2,07

 

 

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018

70

Trạm biến áp 110 kv Tân An và đấu nối

Vĩnh Cửu

Tân An

0,37

0,37

 

 

Công văn số 5647/UBND-CNN ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí

71

Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Thạnh Phú

7,00

6,55

 

 

Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công 2018.

72

Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3

Vĩnh Cửu

Thạnh Phú, Thiện Tân

25,07

1,20

 

 

Thông báo thu hồi đất số 2961/TB-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh; đã kiểm kê hiện hạng

73

Đường Vĩnh Tân - Tân An

Vĩnh Cửu

Vĩnh Tân và Tân An

3,00

0,5

 

 

Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thực hiện Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân vốn khác do huyện quản lý.

74

Hương lộ 15

Vĩnh Cu

Thạnh Phú và Bình Lợi

5,3

0,7

 

 

Thông báo Kết luận của thường trực Tỉnh ủy số 578-TB/TW ngày 30/7/2018 về việc buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2018: trong đó chấp thuận ch trương BT dự án Hương lộ 15 với quỹ đất khu vực Đảo Ó - Đồng Trường; văn bản số 3843/UBND-KT ngày 8/8/2018 của UBND huyện về việc xin Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trương đầu tư

75

Trạm biến áp 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu nối

Xuân Lộc

Các xã

2,44

1,16

 

 

Văn bản số 9760/UBND-CNN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 kV Xuân Đông và hướng tuyến đường dây đấu nối

76

Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và đấu nối

Xuân Lộc

Các xã

1,01

0,66

 

 

Văn bản số 10840/UBND-CNN ngày 11/10/2018 của UBND tnh V/v thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và hướng tuyến đường dây đấu nối

77

Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn Km 0+000 đến Km 29+500

Xuân Lộc

Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Thọ

48,79

2,27

 

 

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

78

Hồ Gia Ui 2

Xuân Lộc

Xuân Hưng, Xuân Hòa

230,00

1,95

 

 

Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

79

Điểm trung chuyển rác

Xuân Lộc

Xuân Phú

0,40

0,16

 

 

Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 27/06/2017 của UBND huyện Xuân Lộc V/v Xác định địa điểm trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Đất công do UBND xã Xuân Phú quản lý

80

Trang trại gà đẻ - Công ty TNHH TMDVSX và chăn nuôi Thanh Đức

Xuân Lộc

Xuân Phú

0,30

0,30

 

 

Văn bản số 4571/UBND-KT ngày 24/09/2018 của UBND huyện Xuân Lộc V/v đóng góp ý kiến đối với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng trang trại chăn nuôi gà đẻ và các khu vực phụ trợ tại huyện Xuân Lộc do Công ty TNHH TM-DV-SX và Chăn nuôi Thanh Đức làm chủ đầu tư

81

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Xuân Lộc

Xuân Tâm

1,58

0,38

 

 

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020

82

Khu dân cư (ấp Trảng Táo)

Xuân Lộc

Xuân Thành, Xuân Tâm, Xuân Trường

221,04

2,82

18,72

 

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh V/v thu hồi đất của BQL RPH Xuân Lộc giao cho các xã Xuân Tâm, Xuân Thành và Xuân Trường quản lý.

Văn bản số 4957/UBND-CNN ngày 18/05/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v lập, thẩm định, phê duyệt đối phương án sử dụng đối với diện tích bàn giao địa phương quản lý.

Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để giao đất theo phương án sử dụng đất.

 

II. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

1

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Biên Hòa

Các phường

 

3,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

2

Chuyn từ đất trng lúa sang đất nuôi trng thủy sản

Biên Hòa

Các phường

 

2,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

3

Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Biên Hòa

Các phường, xã

 

5,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

4

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Biên Hòa

Các phường, xã

 

7,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

5

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Biên Hòa

Các xã

 

5,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

6

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Cẩm Mỹ

Các xã

 

1,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

7

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Cẩm Mỹ

Các xã

 

15,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

8

Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Cẩm Mỹ

Các xã

 

2,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

9

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác

Cẩm Mỹ

Các xã

 

12,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

10

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Cẩm Mỹ

Các xã

 

1,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

11

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác

Định Quán

Các xã

 

15,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

12

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất

Định Quán

Các xã, thị trấn

 

3,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

13

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Định Quán

Các xã, thị trấn

 

10,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

14

Chuyn từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Định Quán

Các xã, thị trấn

 

1,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

15

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Định Quán

Các xã, thị trấn

 

1,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

16

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác

Long Khánh

Các xã

 

5,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

17

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Long Khánh

Các xã, phường

 

4,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

18

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Long Khánh

Các xã, phường

 

16,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

19

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Long Khánh

Các xã, phường

 

3,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

20

Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Long Khánh

Các xã, thị trấn

 

2,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

21

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Long Thành

Các xã, thị trấn

 

15,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

22

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Long Thành

Các xã, thị trấn

 

5,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

23

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác

Long Thành

Các xã, thị trấn

 

3,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

24

Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Long Thành

Các xã, thị trấn

 

2,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

25

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Nhơn Trạch

Các xã

 

13,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

26

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Nhơn Trạch

Các xã

 

5,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

27

Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Nhơn Trạch

Các xã

 

2,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

28

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Tân Phú

Các xã, thị trấn

 

1,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

29

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác

Tân Phú

Các xã, thị trấn

 

10,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

30

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Tân Phú

Các xã, thị trấn

 

7,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

31

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Tân Phú

Các xã, thị trấn

 

9,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

32

Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất

Tân Phú

Các xã, thị trấn

 

1,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

33

Chuyển từ đất trồng lúa chuyển sang đất ở

Thống Nhất

Các xã

 

1,00

 

 

Theo nhu cầu chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân của địa phương

34

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Thống Nhất

Các xã