Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2020/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 7377/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Danh mục 27 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là 238,56 ha.

(Chi tiết Phụ lục I kèm theo).

2. Danh mục 04 dự án thu hồi đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng diện tích 226,25 ha.

(Chi tiết Phụ lục II kèm theo).

3. Danh mục 11 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa với diện tích 27,76 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo).

4. Danh mục 09 dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện với diện tích là 51,15 ha

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đề nghị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai và có sự giám sát chặt chẽ; thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, tránh tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên dự án

Vị trí

Diện tích (ha)

Trong đó, diện tích thu hồi (ha)

Căn cứ pháp lý

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

 

Công trình sự nghiệp công cấp địa phương

 

 

1,10

1,10

 

1

Trường mầm non Phước Bình

Phước Bình

Long Thành

1,10

1,10

Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 huyện Long Thành.

 

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

 

 

22,87

22,87

 

2

Đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng Đạo Vương

Quyết Thắng

Biên Hòa

0,84

0,84

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc Sửa đổi, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Văn bản số 7456/UBND-XDCB ngày 11/6/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn năm 2020 để bổ sung kế hoạch sử dụng đất.

3

Cảng cạn Long Thành (Công ty cổ phần kho bãi và Logistic Long Thành)

Long An

Long Thành

21,87

21,87

Quyết định chủ trương đầu tư số 2084/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

4

Phân pha dây dẫn đường dây 110KV Trị An - Phú Giáo

Hiếu Liêm

Vĩnh Cửu

0,06

0,06

Văn bản số 1174/ALĐMN-QLĐT ngày 09/4/2020 của Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam về đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất công trình lưới điện 110KV trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Quyết định số 3587/QĐ-EVN SPC ngày 29/10/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Trị An - Phú Giáo.

5

Đầu tư xây dựng tuyến đường số 7 KCN Thạnh Phú đoạn đấu ra trục số 16 xã Thạnh Phú theo quy hoạch

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

0,10

0,10

Quyết định chủ trương đầu tư số 452/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

 

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

 

 

3,18

3,18

 

6

Công viên B5

Tân Tiến

Biên Hòa

3,18

3,18

Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên B5.

Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020.

 

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

 

 

48,82

48,82

 

7

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An (Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO)

Tân An

Vĩnh Cửu

48,82

48,82

Quyết định chủ trương đầu tư số 472/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh

 

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

 

 

162,59

162,59

 

8

Khu nhà ở Hoàng Long (Công ty TNHH Nhà Hoàng Long)

Thống Nhất

Biên Hòa

0,28

0,28

Quyết định chủ trương đầu tư số 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

9

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư theo quy hoạch (Công ty TNHH SX-DVTM Đại Hoàng Hảo)

Bình Sơn

Long Thành

4,06

4,06

Quyết định chủ trương đầu tư số 236/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

10

Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 (Công ty Cổ phần BĐS Tâm Khải Hoàn)

Lộc An

Long Thành

0,83

0,83

Quyết định chủ trương đầu tư số 1172/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

11

Khu dân cư Aten (Công ty TNHH Bất động sản Aten Land)

Long An

Long Thành

3,93

3,93

Quyết định chủ trương đầu tư số 1210/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

12

Khu dân cư Long Việt An (Công ty Cổ phần Đầu tư Long Việt An)

Long Đức

Long Thành

4,78

4,78

Quyết định chủ trương đầu tư số 3579/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

13

Khu dân cư Phúc An Bình (Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc An Bình)

Long Đức

Long Thành

1,05

1,05

Quyết định chủ trương đầu tư số 722/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

14

Khu dân cư Long Phước (Công ty TNHH Trí Thuận Tiến)

Long Phước

Long Thành

6,30

6,30

Quyết định chủ trương đầu tư số 1219/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh

15

Khu dân cư Long Phước (Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát)

Long Phước

Long Thành

50,20

50,20

Quyết định chủ trương đầu tư số 1209/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh

16

Khu dân cư Long Phát (Công ty TNHH SX TM DV Linh Long Phát)

Long Phước

Long Thành

4,02

4,02

Quyết định chủ trương đầu tư số 237/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh

17

Khu dân cư Khiết An Phước Bình (Công ty Cổ phần BĐS Khiết An Phước Bình)

Phước Bình

Long Thành

0,88

0,88

Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

18

Khu dân cư Newland (Công ty Cổ phần Bất động sản BĐS Hạnh Phúc Long Thành)

Phước Bình

Long Thành

2,12

2,12

Quyết định chủ trương đầu tư số 302/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

19

Khu dân cư Phước Bình Land (Công ty Cổ phần bất động sản Tâm Gia)

Phước Bình

Long Thành

2,16

2,16

Quyết định chủ trương đầu tư số 411/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

20

Chung cư Thiên Tâm An (Công ty Cổ phần Bất động sản Điền Tâm)

Thị trấn Long Thành

Long Thành

0,62

0,62

Quyết định chủ trương đầu tư số 791/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

21

Khu dân cư theo quy hoạch (Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới, Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam)

Long Tân

Nhơn Trạch

7,77

7,77

Quyết định chủ trương đầu tư số 240/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

22

Khu dân cư theo quy hoạch (Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới, Công ty Cổ phần Đầu tư PMT Land Việt Nam)

Phú Hội

Nhơn Trạch

12,97

12,97

Quyết định chủ trương đầu tư số 241/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

23

Khu dân cư tại xã Phước Thiền (Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến)

Phước Thiền

Nhơn Trạch

39,15

39,15

Quyết định chủ trương đầu tư số 1211/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

24

Khu dân cư phố chợ (DNTN Thiên Nhiên)

Tân Bình

Vĩnh Cửu

2,70

2,70

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về quyết định cấp chủ trương đầu tư cho dự án khu dân cư phố chợ tại xã Tân Bình

25

Khu dân cư theo quy hoạch (Công ty TNHH Đất Phú Quý)

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

6,76

6,76

Quyết định chủ trương đầu tư số 2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

26

Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp (Công ty TNHH bất động sản Trịnh Vũ Giáp)

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

5,62

5,62

Quyết định chủ trương đầu tư số 3328/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 544/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh

27

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn (Công ty TNHH Ninh Thịnh)

Suối Cao

Xuân Lộc

6,39

6,39

Quyết định chủ trương đầu tư số 1208/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tổng Cộng

 

 

238,56

238,56

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên dự án

Mục tiêu đầu tư

Quy mô đầu tư của dự án (ha)

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (tỷ đồng)

Vốn đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án

Tiến độ đầu tư

Đơn vị đề xuất

1

Khu dân cư thị trấn Gia Ray

Khu dân cư đô thị theo quy hoạch

47,50

1.117

Vốn huy động từ doanh nghiệp

Thị trấn Gia ray, huyện Xuân Lộc

2020-2026

Công ty CP Sonadezi Giang Điền

2

Khu dân cư theo quy hoạch

Khu dân cư đô thị theo quy hoạch

18,50

2.398

Vốn huy động từ doanh nghiệp

Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch

2020-2025

Liên danh Công ty CP TNHH Ngôi nhà mới, Công ty TNHH Đầu tư Louis Land và Công ty CP Đầu tư PMT Land Việt Nam

3

Khu nhà ở tại phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh

Khu dân cư đô thị theo quy hoạch

39,35

2.262

Vốn huy động từ doanh nghiệp

Phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh

2020-2025

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đại Việt, CTY CP TM Ngôi nhà mới, Cty TNHH Đầu tư Địa ốc xanh

4

Khu đô thị Lake View City

Khu dân cư đô thị theo quy hoạch

120,90

4.443

Vốn huy động từ doanh nghiệp

Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2020-2025

Liên danh Công ty CP TNHH Ngôi nhà mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quốc tế DHR

Tổng

226,25

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên dự án

Diện tích (ha)

Trong đó, sử dụng diện tích đất trồng lúa

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

1

Đường dây 220KV Sông Mây - Tam Phước

23,90

0,08

Tam Phước, Phước Tân

Biên Hòa

Đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; nay đề nghị thông qua danh mục sử dụng đất trồng lúa

2

Khu nhà ở Hoàng Long

0,28

0,03

Thống Nhất

Biên Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

3

Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đấu nối

16,11

0,65

Bửu Hòa, Hóa An, Tân Hạnh

Biên Hòa

Văn bản số 9388/UBND-CNN ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây điện 110, 220kV đấu nối Trạm biến áp Thủ Đức Bắc; Quyết định số 9852/QĐ-BCT ngày 23/12/2013 của Bộ Công thương về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối;

Kế hoạch 11114/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối đoạn qua thành phố Biên Hòa.

Văn bản số 4114/UBND-ĐT ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh cục bộ vị trí móng trụ T38 và T39 thuộc dự án đường dây 220KV đấu nối trạm biến áp 500Kv Tân Uyên ra khỏi lộ giới Đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa ra QL.1k

4

Cửa hàng trưng bày, kinh doanh kết hợp đăng kiểm, kiểm định các loại xe ô tô, xe cơ giới, xe có động cơ Đông Nam Bộ

0,60

0,37

Long An

Long Thành

Quyết định chủ trương đầu tư số 4070/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

5

Khu dân cư Long Phước (Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát)

50,20

8,80

Long Phước

Long Thành

Quyết định chủ trương đầu tư số 1209/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

6

Khu dân cư Phước Bình Land

2,16

0,10

Phước Bình

Long Thành

Quyết định chủ trương đầu tư số 411/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

7

Khu dân cư theo quy hoạch (Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành)

4,43

2,34

thị trấn Long Thành

Long Thành

Quyết định chủ trương đầu tư số 2439/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

8

Khu dân cư theo quy hoạch (Công ty TNHH Đất Phú Quý)

6,76

5,40

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Quyết định chủ trương đầu tư số 2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

9

Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp (Công ty TNHH bất động sản Trịnh Vũ Giáp)

5,62

4,00

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Quyết định chủ trương đầu tư số 3328/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 544/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh

10

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDCO)

48,82

5,70

Tân An

Vĩnh Cửu

Quyết định chủ trương đầu tư số 472/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

11

Trang trại nuôi chim trĩ đỏ khoang cổ 10.000 con

0,29

0,29

Xuân Phú

Xuân Lộc

Quyết định chủ trương đầu tư số 1127/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tổng cộng

159,17

27,76

 

 

 

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên dự án

Diện tích, trong đó:

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Diện tích dự án (ha)

Diện tích điều chỉnh địa điểm

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố, thị xã

1

Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu)

30,59

10,08

Thống Nhất, Hiệp Hoà

Biên Hòa

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A

2

Khu dân cư theo quy hoạch (Công ty TNHH Đầu tư bất động sản An Trường Đạt)

18,43

18,43

Phước Thái

Long Thành

Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Phước Thái, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo số 6369/UBND-NN ngày 24/6/2020 của UBND Long Thành về việc giải trình các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện các dự án

Văn bản số 3843/UBND-CNN ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công ty TNHH đầu tư BĐS An Trường Đạt đề nghị quy hoạch, đầu tư dự án khu dân cư.

3

Đường Khư dân cư Long Đức (phía Nam)

1,60

1,60

Long Đức

Long Thành

Thông báo số 13619/TB-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại làm việc nghe Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An báo cáo một số nội dung liên quan đến khu đất đất trùng đấu giá 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành.

Văn bản số 27/2020/CVHA ngày 19/3/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An đề xuất được đầu tư tuyến đường kết nối vào dự án

Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đường khu dân cư Long Đức (phía Nam)

Văn bản số 3887/UBND-KTN ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Khu dân cư Long Đức (phía Nam) do Công ty Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An đề nghị đầu tư.

Văn bản số 2851/STNMT-QH ngày 16/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cập nhật tuyến đường khu dân cư Long Đức (phía Nam) vào hồ sơ quy hoạch sử dụng đất huyện Long Thành đến năm 2020.

4

05 điểm trung chuyển rác (xã Long Đức 02 điểm, xã Bình An 01 điểm, xã Bàu Cạn 01 điểm, xã Tân Hiệp 01 điểm)

2,50

2,50

Long Đức, Bình An, Bàu Cạn, Tân Hiệp

Long Thành

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 23/12/2019 của HĐND huyện Long Thành về chất vấn tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Long Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Báo cáo số 6369/UBND-NN ngày 24/6/2020 của UBND huyện Long Thành về việc giải trình các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện các dự án,

Thông báo số 163/TB-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện Long Thành kết luận buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai thống nhất vị trí xây dựng, điểm trung chuyển rác theo từng cụm trên địa bàn huyện Long Thành

5

Bệnh viện dã chiến

9,06

9,06

Suối Cao

Xuân Lộc

Thông báo số 3416/TB-UBND ngày 30/3/2020 Kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo về khu cách ly tại huyện Xuân Lộc.

Văn bản số 1693/SKHĐT-TĐ ngày 14/5/2020 về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện dã chiến đáp ứng cách ly, điều trị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19).

Văn bản số 5891/UBND-KTNS ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc dự án xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện Xuân Lộc.

Văn bản số 1456/UBND-KT ngày 06/3/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc rà soát, đề xuất vị trí, diện tích khu đất đầu tư xây dựng Bệnh viện dã chiến

6

Khu dân cư theo quy hoạch (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Mai-Archi)

19,67

9,20

Long Tân

Nhơn Trạch

Văn bản số 4378/UBND-KTN ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đối với khu vực 3.2 theo quy hoạch chung đô thị Nhơn Trạch.

Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 18/5/2020 của UBND huyện Nhơn Trạch.

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 3,2 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

7

Văn phòng khu phố 7

0,02

0,02

Tân Phong

Biên Hòa

Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Tân Phong.

Vãn bản số 10445/UBND-XDCB ngày 03/8/2018; Văn bản số 10525 ngày 07/8/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn phường Tân Phong

8

Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An

0,15

0,15

Hóa An

Biên Hòa

Thông báo số 970/TB-SKHĐT ngày 10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo bố trí nguồn vốn thực hiện dự án

9

Đường Nguyễn Văn Hoa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến hết ranh trường tiểu học Thống Nhất C

1,61

0,11

Thống Nhất

Biên Hòa

Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tổng

83,63

51,15

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND công bố bổ sung danh mục dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa và dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện ngày 10/07/2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.507

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251