Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 04/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT VÀ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XII KỲ HỌP THỨ 24

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 11 công trình, dự án (Chi tiết tại Biểu 01 và các Biểu từ 1.1 đến 1.4 kèm theo Nghị quyết này).

2. Danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai là 06 công trình, dự án (Chi tiết tại Biểu 2 và các Biểu từ 2.1 đến 2.3 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tiếp tục triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2021 đối với các công trình theo Biểu 3 kèm theo Nghị quyết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII Kỳ họp thứ 24 thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng: UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BKTNS (01).đta.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Biểu 1:

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CÁC HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh)

TT

Tên huyện, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
(triệu đồng)

Ghi chú

1

Huyện Sơn Hà

2

4,00

5.859,80

Biểu số 1.1

2

Huyện Mộ Đức

3

7,66

65.000,0

Biểu số 1.2

3

Huyện Sơn Tây

5

14,10

16.500,0

Biểu số 1.3

4

Huyện Minh Long

1

3,50

3,500

Biểu số 1.4

 

Tổng

11

 29,26

87.363,3

 

 

Biểu 1.1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN SƠN HÀ
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch
(ha)

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng
(triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

1

Kè từ Cầu Sông Rin đến trường phổ thông DTNT THCS Sơn Hà

3,00

TT. Di Lăng

TT. Di Lăng

5980/UBND-TH ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 và kế hoạch 2021-2025 từ nguồn vốn đầu tư công

3.505,8

 

3.505,8

 

 

 

 

2

Khu dân cư Gò Dép, thị trấn Di Lăng

1,00

TT. Di Lăng

TT. Di Lăng

1440/UBND-TCKH ngày 09/12/2020 của UBND huyện Sơn Hà về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 và kế hoạch 2021-2025 từ nguồn vốn đầu tư công

2.354

 

 

2.354

 

 

 

TỔNG CỘNG

4,00

 

 

 

5.859,8

0

3.505,8

2.354

0

0

 

 

Biểu 1.2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN MỘ ĐỨC

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch
(ha)

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng
(triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

1

Mở rộng cơ sở đạo Cao Đài

0,14

xã Đức Thắng

Tờ bản đồ số 14

Công văn số 6579/UBND-NNTN ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc thống nhất địa điểm mở rộng cơ sở Đạo Cao Đài, xã Đức Thắng

0

 

 

 

 

 

 

2

Kè chống sạt lở bờ Nam Sông Vệ, thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp

1,90

xã Đức Hiệp

Tờ bản đồ số 4, 5, 8

Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện công trình Kè chống sạt lở bờ Nam Sông Vệ, thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp

30.000

 

30.000

 

 

 

 

3

Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Lỗ Thùng xã Đức Phú

5,62

xã Đức Phú

Tờ bản đồ số 25, 32, 33

Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện công trình Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Lỗ Thùng xã Đức Phú

35.000

 

35.000

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

7,66

 

 

 

65.000

0

65.000

0

0

0

 

 

Biểu 1.3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN SƠN TÂY

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích
quy hoạch
 
(ha)

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

 Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

 

 

 Tổng (triệu đồng)

 Trong đó

 

 Ngân sách Trung ương

 Ngân sách tỉnh

 Ngân sách cấp huyện

 Ngân sách cấp xã

 Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 (7)=(8)+(9)+ (10)+(11)+(12)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

(13)

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây

5,0

xã Sơn Bua

Tờ bản đồ địa chính số 5 xã Sơn Bua

Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 5.000

 

 

 5.000

 

 

 

 

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây

5,0

xã Sơn Long

Tờ bản đồ địa chính số 7, xã Sơn Long

Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 5.000

 

 

 5.000

 

 

 

 

3

Trường Mầm non Bãi Màu; hạng mục: nâng cấp mở rộng và xây dựng mới khối phòng hành chính, phòng phục vụ học tập

0,70

xã Sơn Màu

Tờ bản đồ địa chính số 11, xã Sơn Màu

Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 5.000

 

 

 5.000

 

 

 

 

4

Cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu

3,00

xã Sơn Mùa

Tờ bản đồ địa chính số 7, xã Sơn Mùa

Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

1.500,0

 

1.500,0

 

 

 

 

 

5

Kho bạc Nhà nước Sơn Tây

0,4

xã Sơn Mùa

Tờ bản đồ địa chính số 7, xã Sơn Mùa

Quyết định số 5187/QĐ-KBNN ngày 30/10/2017 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Sơn Tây

400,0

 

 

 

 

400,0

 

 

 

Tổng cộng

14,10

 

 

 

 16.900

 -

 1.500

 15.000

 -

 400

 

 

 

Biểu số 1.4

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN MINH LONG

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng
(triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh Giữa

3,5

xã Long Sơn, huyện Minh Long

Tờ bản đồ số 4

Quyết định số 929/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

3,500

 

3,500

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

3,50

 

 

 

3,500

0

3,500

0

0

0

 

 

Biểu 2:

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2021 CÁC HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên huyện, thành phố

Số lượng công trình,
dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó

Ghi chú

Diện tích đất LUA
(ha)

Diện tích đất RPH
(ha)

1

Huyện Sơn Hà

2

4,00

0,04

 

Biểu số 2.1

2

Huyện Trà Bồng

2

1,30

0,30

0,02

Biểu số 2.2

3

Huyện Bình Sơn

2

21,71

7,80

0,01

Biểu số 2.3

 

Tổng

6

27

8

 0,03

 

 

Biểu 2.1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2021 HUYỆN SƠN HÀ

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích
quy hoạch
 (ha)

Trong đó

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (số tờ, số thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú

 

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1

Kè từ Cầu Sông Rin đến trường phổ thông DTNT THCS Sơn Hà

3,00

0,04

 

TT. Di Lăng

TT. Di Lăng

 

 

2

Khu dân cư Gò Dép, thị trấn Di Lăng

1,00

0,40

 

TT. Di Lăng

TT. Di Lăng

 

 

Tổng

4,00

0,44

 

 

 

 

 

 

Biểu 2.2:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2021 HUYỆN TRÀ BỒNG

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích
quy hoạch
 (ha)

Trong đó

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú

 

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1

Chi cục thuế huyện Trà Bồng

0,30

0,30

 

Thị trấn Trà Xuân

Tờ bản đồ số 18

 

 

2

Đường UBND xã Trà Giang đi nóc Ông Bình (Hạng mục Cầu Treo)

1,00

 

0,02

Xã Trà Giang

Tờ bản đồ số 6

 

 

Tổng

1,30

0,30

0,02

 

 

 

 

 

Biểu 2.3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2021 HUYỆN BÌNH SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích
quy hoạch
(ha)

Trong đó

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú

 

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Kho 182/Cục Xăng dầu tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

21,70

7,80

 

xã Bình Thuận

Tờ bản đồ số 34, 35, 41 và 42

 

 

2

Xây dựng công trình Trạm lắp đặt các trang thiết bị kỹ thuật (trạm radar) tại KCN phía đông Dung Quất

0,01

 

0,01

xã Bình Thuận

Tờ bản đồ số 3,4

 

 

Tổng

21,71

7,80

0,01

 

 

 

 

 

Biểu 3:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên Công trình, dự án

Địa điểm (đến cấp xã)

Diện tích quy hoạch
 (ha)

Trong đó

Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2021

Ghi chú

Đã thu hồi
(ha)

Chưa thu hồi
 (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Huyện Mộ Đức

 

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư Quảng Trường

Thị trấn Mộ Đức

1,84

1,80

 

Chủ đầu tư đã trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 1,80 ha. Còn vướng 02 hộ dân chưa thống nhất vị trí tái định cư. Dự kiến dự án sẽ hoàn thiện trong năm 2021

 

2

Khu dân cư Soi La

Xã Đức Thắng

1,14

0,00

 

Công trình được phê duyệt KH SDĐ năm 2018. Hiện tại Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức là chủ đầu tư triển khai lập xong các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. Sẽ thực hiện hoàn thiện và đấu giá QSD đất trong năm 2021

 

II

Huyện Tư Nghĩa

 

 

 

 

 

 

3

Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

13,90

 

 

Dự án này không thuộc trường hợp được thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, 62, Luật Đất đai năm 2013. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án phải thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất,... theo quy định tại Điều 73, Luật Đất đai. Do Vướng mắc trong việc giải quyết lập hồ sơ thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài. Hiện nay đã thống nhất giải quyết.

 

4

Khu dân cư Cầu Ông tổng

xã Nghĩa Mỹ

0,21

 

0,21

Vướng mắc trong việc thực hiện thu hồi đất với các hộ dân, nay đã giải quyết các tồn tại nên xin tiếp tục thực hiện để hoàn thành trong năm 2021

 

5

Nhà văn hóa thôn Vạn An 3

Xã Nghĩa Thương

0,08

 

0,08

Hiện nay vị trí này UBND xã Nghĩa Thương đã thực hiện hoán đổi đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Dự án xin tiếp tục thực hiện qua năm 2021 để đủ điều kiện lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất theo quy định.

 

6

Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận

Nghĩa Thuận

7,23

 

7,23

Dự án này còn 0,12 ha các hộ dân chưa đồng ý kê khai, nhận tiền bồi thường và 0,43 ha đất đã bồi thường, GPMB để thực hiện hạng mục taluy đường thuộc giai đoạn 2 dự án tuyến đường nối từ ĐT 623B vào khu du lịch suối nước nóng Nghĩa Thuận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đang điều chỉnh phương án bồi thường, quyết định thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 269/TB-UBND ngày 11/11/2020. Vì vậy, Dự án xin tiếp tục thực hiện qua năm 2021 để tiếp tục vận động người dân nhận tiền, lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất trong năm 2021

 

III

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

 

 

 

 

 

 

7

Khu dân cư phía Đông đường Phạm Văn Đồng

phường Nghĩa Chánh

0,15

0,08

0,07

Hiện nay còn khoảng 563,6 m2 đất chưa lập phương án bồi thường và chưa thực hiện thu hồi (đất nghĩa địa, đất thủy lợi và đất hộ dân). Ban Quản lý dự án đang tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân. Sau khi có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý dự án sẽ lập phương án bồi thường và thu hồi đất theo quy định

 

8

Dự án Đường Chu An và Khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng)

Phường Trần Phú, Phường Lê Hồng Phong

8,22

 

8,22

Nhận bàn giao từ QISC, tiếp tục thực hiện bồi thường GPMB

 

9

Dự án Đường Chu An và Khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng)

Phường Trần Phú, Phường Lê Hồng Phong

2,44

 

2,44

Nhận bàn giao từ QISC, tiếp tục thực hiện bồi thường GPMB

 

10

Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1)

Phường Trần Phú, Phường Lê Hồng Phong

11,42

6,39

5,03

Diện tích còn lại thuộc 236 thửa đất, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục để thu hồi đất đối với phần còn lại

 

11

Công viên tình yêu

Phường Trần Phú

1,46

0,76

0,70

Đang vướng mắc về công tác GPMB đối với một phần diện tích đất ở của hộ gia đình cá nhân. Thành phố đang xử lý giải quyết
Chưa có vị trí tái định cư tương đương, nên các hộ dân chưa thống nhất

 

12

Khu dân cư phía Bắc trường ĐH Phạm Văn Đồng

phường Chánh Lộ

1,66

1,35

0,306

Diện tích còn lại đang xử lý về đất công, tài sản công (Trường ĐH Phạm Văn Đồng và Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ, cục quản lý đường bộ III) và một số hộ gia đình đất ở

 

13

Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Đông đường Võ Thị Sáu

phường Chánh Lộ

5,60

3,60

2,00

Đã thực hiện xong công tác kiểm kê
Đã ban hành TBTHĐ
Đã phê duyệt phương án bồi thường

 

14

Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi

phường Nghĩa Lộ, phường Quảng Phú

4,53

 

4,53

Đang thực hiện vận động nhận tiền bồi thường

 

15

Công viên cây xanh kết hợp Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi, thành phố Quảng Ngãi

phường Nghĩa Lộ, phường Quảng Phú

4,95

3,50

1,45

Đang thực hiện vận động nhận tiền bồi thường

 

16

Khu dân cư An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

xã Tịnh Kỳ

7,87

6,30

1,57

Đã thu hồi đất được 80%

 

17

San nền, lát vỉa hè và trồng cây xanh trước Phòng khám Đa khoa khu vực Mỹ Lai, xã Tịnh Khê

xã Tịnh Khê

0,2

 

0,20

Đã thực hiện xong, đang thực hiện các thủ tục về đất

 

18

Nhà văn hóa thôn Tăng Long

xã Tịnh Long

0,08

 

0,08

Đã thực hiện xong, đang thực hiện các thủ tục về đất

 

19

Khu đô thị mới Nghĩa Hà

xã Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Hà

38,92

 

38,92

Vướng trong công tác bồi thường, GPMB

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102