Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 07/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 07/2009/CT-UBND

Tân An, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

 CHỈ THỊ

 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng; Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày 4/12/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên công tác tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập và chưa được quan tâm đúng mức. Số dự án chưa được thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng còn nhiều; tình trạng các dự án vi phạm thủ tục đầu tư, chậm tiến độ còn khá phổ biến. Công tác kiểm tra về tình hình đấu thầu chưa được tổ chức, triển khai thực hiện tốt.

Để quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước có hiệu quả, ngăn ngừa các biểu hiện đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãng phí, UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm túc một số công việc sau đây:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các ngành, huyện, thị, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, nhà thầu thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

- Tổng hợp, theo dõi tình hình, lập báo cáo giám sát tổng thể đầu tư và báo cáo đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư.

b. Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm:

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, tổng hợp và tiến hành giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, giám sát, đánh giá các dự án thuộc sở, ban, ngành mình quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng, năm gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

c. UBND các huyện, thị có trách nhiệm:

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tổ chức công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của mình trên địa bàn (bao gồm giám sát đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn), báo cáo 6 tháng, năm gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng giúp việc triển khai giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn (phòng Tài chính -Kế hoạch là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai thực hiện).

d. Các doanh nghiệp, các Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án các huyện, thị chủ động tự tổ chức, thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư do mình quyết định đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của mình. Lập báo cáo hàng quí, 6 tháng, năm gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án do tỉnh quản lý) và UBND huyện, thị, phòng Tài chính -Kế hoạch huyện, thị (nếu là dự án do huyện, thị quản lý).

e. UBND tỉnh, UBND các huyện, thị không bố trí kế hoạch vốn năm sau nếu không có đầy đủ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm trước và không điều chỉnh đầu tư đối với các dự án không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày 4/12/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng .

Cộng đồng dân cư được giám sát đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn của nhà nước (trừ các công trình thuộc diện bí mật Quốc gia, các công trình thuộc diện an ninh, quốc phòng); các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của cộng đồng hoặc bằng nguồn vốn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho xã; các dự án bằng nguồn vốn khác.

Việc tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng cần thực hiện theo yêu cầu sau:

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tập huấn, tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b. Sở Tài chính: hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo chế độ qui định hiện hành.

c. UBND các cấp: phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch triển khai giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn; thực hiện công khai hóa các thông tin có liên quan đến hoạt động giám sát, xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác giám sát đầu tư cộng đồng, báo cáo cơ quan cấp trên xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

d. Chủ thể tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng: Ban Thanh tra nhân dân tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng nếu có đủ thành viên cần thiết để tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng và có văn bản chính thức gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khẳng định việc tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng. Trường hợp Ban Thanh tra nhân dân không đảm nhận được công tác trên thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chỉ đạo việc thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có quyền yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin về qui hoạch, kế hoạch đầu tư, trả lời các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo qui định của pháp luật; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo, cung cấp thông tin và giải trình làm rõ những vấn đề mà cộng đồng có ý kiến. Có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng, báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của cộng đồng. Định kỳ 6 tháng, một năm Ban Giám sát đầu tư cộng đồng lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xác nhận trước khi gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

e. Các chủ đầu tư: có trách nhiệm công khai hóa thông tin về quản lý đầu tư theo qui định của pháp luật như: quyết định đầu tư, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tiến độ và kế hoạch đầu tư, diện tích sử dụng đất, qui hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư, phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Ngoài ra đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước và không thuộc diện bí mật quốc gia, chủ đầu tư còn có trách nhiệm công khai hóa về nguồn vốn đầu tư và điều kiện tài chính của các nguồn vốn đầu tư, các nhà thầu; đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của cộng đồng hoặc bằng nguồn vốn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho xã thì chủ đầu tư còn công khai hóa về các qui trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại và định mức vật tư, kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình; đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác thì chủ đầu tư còn công khai hóa về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh nếu có. Trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo qui định về quản lý đầu tư như đã nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp.

g. Các nhà thầu: có trách nhiệm trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin về dự án thuộc phạm vi trách nhiệm theo qui định của pháp luật khi cộng đồng yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng.

3. Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra về tình hình đấu thầu theo qui định của Luật Đấu thầu và Nghị định của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh. Tuy nhiên để nâng cao tính hiệu quả của công tác đấu thầu, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực lựa chọn nhà thầu, tăng cường hậu kiểm (kiểm tra) là một trong những biện pháp hữu hiệu để đánh giá việc thực thi pháp luật về đấu thầu của các đơn vị thực hiện đấu thầu (chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu...và cả nhà thầu), trong thời gian tới cần thực hiện như sau:

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối quản lý về đấu thầu, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra về đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển và các dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu thập, tổng hợp, theo dõi thông tin liên quan, xem xét, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án các huyện, thị. Đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền cần đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Tiến hành kiểm tra về đấu thầu thường xuyên theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu).

b. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án các huyện, thị có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu về cơ quan đầu mối quản lý về đấu thầu (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đảm bảo nội dung báo cáo, số liệu đầy đủ, trung thực và kịp thời. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra khi có thông báo của cơ quan kiểm tra.

4. Hủy bỏ các văn bản của UBND tỉnh như sau:

a/ Công văn số 3591/CV-UB ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

b/ Quyết định số 661/2004/QĐ-UB ngày 11/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành qui chế giám sát nhân dân đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động tích cực thực hiện quyền giám sát đầu tư của cộng đồng theo qui định của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ qui định và hiệu quả. Lập báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các chủ đầu tư dự án; Giám đốc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án các huyện, thị xã; các nhà thầu nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh xem xét, giải quyết ./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Ban QLDA chuyên ngành;
- Ban QLDA các huyện, thị;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, So KHĐT, T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249