Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 06/2016/TT-BKHCN Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Số hiệu: 06/2016/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 06/2016/TT-BKHCN quy định về cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, theo đó, Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và yêu cầu về: Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

 

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi và cấp lại giấy đăng ký hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

- Thông tư số 06 quy định tổ chức phải làm thủ tục gia hạn Giấy đăng ký hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử chậm nhất 60 ngày trước khi Giấy đăng ký hết hạn. Sau thời hạn này, tổ chức phải làm thủ tục và nộp phí thẩm định, lệ phí như đề nghị cấp Giấy đăng ký mới.

- Theo quy định tại Thông tư 06/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức được cấp Giấy đăng ký phải khai báo bổ sung thông tin đối với mọi sự thay đổi về nhân viên thực hiện dịch vụ, trang thiết bị và phương tiện thực hiện dịch vụ so với hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trong thời gian hiệu lực của Giấy đăng ký.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi trên, tổ chức được cấp giấy Giấy đăng ký phải khai báo thông tin và gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

2. Cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

- Thời hạn xử lý hồ sơ Cấp Chứng chỉ hành nghề được Thông tư số 06/2016/BKHCN quy định như sau:

+ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp không hợp lệ phải thông báo đề nghị bổ sung.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải cấp Chứng chỉ hành nghề hoặc từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và nêu rõ lý do.

- Cá nhân phải đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề bị rách, nát, mất.

3. Yêu cầu đối với hồ sơ, thời hạn của giấy đăng ký và thu hồi giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

- Thông tư 06 năm 2016 của Bộ KHCN quy định Giấy đăng ký có thời hạn 03 năm.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có quyền thu hồi Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề đã cấp trong trường hợp:

- Phát hiện có hành vi gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề.

- Không duy trì đủ các Điều kiện theo Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN.

- Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức được Cấp giấy đăng ký, cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có hành vi vi phạm pháp luật.

- Không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, nội dung, quy trình cần thiết khi tiến hành công việc dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

 

Thông tư 06 có hiệu lực từ ngày 20/06/2016.

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ.

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và yêu cầu về:

1. Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là Giấy đăng ký), bao gồm:

a) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với: nhân viên bức xạ; nhân viên thực hiện dịch vụ đánh giá an toàn bức xạ, tư vấn kỹ thuật để lập kế hoạch Điều trị, chuẩn liều Điều trị (sau đây gọi tắt là vật lý y học) trong các cơ sở xạ trị, y học hạt nhân và cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (điện quang); nhân viên thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác.

b) Kiểm xạ, tẩy xạ.

c) Đánh giá hoạt độ phóng xạ.

d) Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ.

đ) Đo liều chiếu xạ cá nhân.

e) Kiểm định thiết bị bức xạ.

g) Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

h) Lắp đặt nguồn phóng xạ.

2. Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là Chứng chỉ hành nghề) cho cá nhân thực hiện các công việc sau:

a) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ liên quan đến vật lý y học.

3. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ, việc cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động dịch vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 của Thông tư này.

Điều 3. Yêu cầu đối với việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư này đủ Điều kiện sau đây được cấp Giấy đăng ký:

a) Được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Có ít nhất hai nhân viên có Chứng chỉ hành nghề về loại hình dịch vụ theo nội dung đề nghị cấp giấy đăng ký.

c) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật, bao gồm, trang thiết bị, phương tiện và các quy trình kiểm soát, thực hiện dịch vụ bảo đảm an toàn bức xạ.

2. Cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư này đủ Điều kiện sau đây được cấp Chứng chỉ hành nghề:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

b) Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc phù hợp, cụ thể như sau:

- Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình dịch vụ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Thông tư này phải:

Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành liên quan đến chuyên môn dự kiến đào tạo, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và có kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên bức xạ và nhân viên thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng khác.

Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành vật lý y học hoặc tương đương, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về vật lý y học trong các cơ sở xạ trị hoặc y học hạt nhân hoặc cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và có kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên thực hiện công việc liên quan đến vật lý y học.

- Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình dịch vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 1 Thông tư này phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên về chuyên ngành kỹ thuật.

- Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình dịch vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư này phải có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành vật lý y học hoặc tương đương, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về vật lý y học trong các cơ sở xạ trị hoặc y học hạt nhân hoặc cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

c) Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy đăng ký hành nghề dịch vụ đào tạo phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.

Điều 4. Thẩm quyền cấp Giấy đăng ký, Chứng chỉ hành nghề

1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký, Chứng chỉ hành nghề.

2. Giấy đăng ký, Chứng chỉ hành nghề được cấp theo Mẫu số 01/PLIIIMẫu số 02/PLIII quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Quy trình thực hiện

1. Tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký, cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề phải lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư này.

2. Hồ sơ được nộp (01 bộ hồ sơ) trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc gửi qua bưu điện. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ ngày Cục An toàn bức xạ và hạt nhân nhận được trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện nơi đến.

3. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy đăng ký, cấp Chứng chỉ hành nghề phải xem xét cấp hoặc không cấp Giấy đăng ký, Chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không cấp thì trong thời hạn quy định tại Thông tư này phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương II

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Mục 1. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI VÀ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ

Điều 6. Cấp Giấy đăng ký

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký theo Mẫu số 01/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ theo Mẫu số 09/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề dịch vụ tương ứng với loại hình dịch vụ của các nhân viên thực hiện dịch vụ.

d) Bản sao quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

đ) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký đối với nhân viên thực hiện dịch vụ.

e) Bản sao giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đối với trường hợp cơ sở sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ trong quy trình thực hiện dịch vụ.

g) Bản sao hợp đồng dịch vụ đọc liều cá nhân của nhân viên thực hiện dịch vụ (áp dụng đối với trường hợp thực hiện dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp với nguồn bức xạ). Hợp đồng phải được ký kết với tổ chức, cá nhân được cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân.

h) Tài liệu chứng minh việc bảo đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ theo nội dung đăng ký, bao gồm:

- Phiếu khai báo thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ và trang thiết bị bảo hộ lao động theo Mẫu số 11/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

- Báo cáo phân tích an toàn bức xạ quá trình thực hiện dịch vụ theo Mẫu số 01/PLII quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên bức xạ phải có quy chế quản lý hoạt động đào tạo theo Mẫu số 02/PLII quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

- Mẫu trả kết quả thực hiện dịch vụ.

2. Thời hạn xử lý hồ sơ cấp Giấy đăng ký

a) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định tới tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký.

b) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy đăng ký phải xem xét cấp hoặc không cấp Giấy đăng ký; trường hợp không cấp Giấy đăng ký thì trong thời hạn nêu trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 7. Gia hạn Giấy đăng ký

1. Tổ chức phải làm thủ tục gia hạn Giấy đăng ký chậm nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi Giấy đăng ký hết hạn. Sau thời hạn này, tổ chức phải làm thủ tục và nộp phí thẩm định, lệ phí như đề nghị cấp Giấy đăng ký mới.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký theo Mẫu số 02/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Khai báo bổ sung, cập nhật nếu có thay đổi các nội dung nêu tại các điểm b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

c) Bản sao Giấy đăng ký đã được cấp và sắp hết hạn.

d) Kết quả đọc liều kế cá nhân của nhân viên thực hiện dịch vụ (áp dụng đối với trường hợp thực hiện dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp với nguồn bức xạ).

3. Thời hạn xử lý hồ sơ gia hạn Giấy đăng ký

a) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đăng ký phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định tới tổ chức đề nghị gia hạn Giấy đăng ký.

b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phí thẩm định và lệ phí cấp gia hạn Giấy đăng ký theo quy định, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy đăng ký hoặc từ chối gia hạn bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Điều 8. Sửa đổi Giấy đăng ký

1. Tổ chức phải đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký trong trường hợp thay đổi các thông tin về tổ chức được ghi trong Giấy đăng ký bao gồm tên và địa chỉ làm việc của tổ chức;

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký theo Mẫu số 03/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản gốc Giấy đăng ký đề nghị sửa đổi.

c) Các giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận thông tin sửa đổi.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ

a) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định tới tổ chức đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký.

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí sửa đổi Giấy đăng ký theo quy định, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải cấp Giấy đăng ký sửa đổi.

Điều 9. Cấp lại Giấy đăng ký

1. Tổ chức phải đề nghị cấp lại Giấy đăng ký trong trường hợp giấy đăng ký bị rách, nát, mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký theo Mẫu số 04/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản gốc Giấy đăng ký khi đề nghị cấp lại do bị rách, nát (nếu có).

3. Thời hạn xử lý hồ sơ

a) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định tới tổ chức đề nghị cấp lại Giấy đăng ký.

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí cấp lại Giấy đăng ký, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải cấp lại Giấy đăng ký.

Điều 10. Khai báo bổ sung thông tin sau khi cấp Giấy đăng ký

1. Tổ chức được cấp Giấy đăng ký phải thực hiện khai báo bổ sung thông tin đối với mọi sự thay đổi về nhân viên thực hiện dịch vụ, trang thiết bị và phương tiện thực hiện dịch vụ so với hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký trong thời gian hiệu lực của Giấy đăng ký.

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức được cấp giấy Giấy đăng ký phải khai báo thông tin và gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

3. Hồ sơ khai báo bổ sung thông tin bao gồm:

a) Đơn đề nghị khai báo bổ sung thông tin theo Mẫu số 05/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Các văn bản xác nhận thông tin thay đổi, bổ sung.

4. Thời hạn xử lý hồ sơ khai báo bổ sung thông tin

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ khai báo bổ sung không lợp lệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức đề nghị khai báo bổ sung.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải trả lời bằng văn bản xác nhận về việc bổ sung thông tin tới tổ chức đề nghị.

Mục 2. CẤP VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điều 11. Cấp Chứng chỉ hành nghề

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 06/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Lý lịch cá nhân theo Mẫu số 10/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận phù hợp với loại hình dịch vụ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

d) Giấy xác nhận kinh nghiệm giảng dạy của các tổ chức đào tạo và xác nhận kinh nghiệm làm việc đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho: nhân viên bức xạ; nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ liên quan đến vật lý y học; nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác.

đ) 03 ảnh chân dung có kích thước 3 cm x 4 cm.

2. Thời hạn xử lý hồ sơ

a) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định tới cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.

b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải cấp Chứng chỉ hành nghề hoặc từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Điều 12. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề

1. Cá nhân phải đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề bị rách, nát, mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 07/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản gốc Chứng chỉ hành nghề khi đề nghị cấp lại do bị rách, nát (nếu còn).

3. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ , trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định tới cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoặc từ chối cấp lại bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Điều 13. Công nhận chứng chỉ hoặc văn bằng tương đương để hành nghề dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

1. Cá nhân đã có chứng chỉ hoặc văn bằng tương tương do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu còn thời hạn sử dụng thì được xem xét công nhận để hành nghề hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ hoặc văn bằng tương đương theo Mẫu số 08/PLI quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản dịch chứng chỉ hoặc văn bằng tương đương bằng tiếng Việt.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ

a) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định tới cá nhân đề nghị công nhận.

b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải ban hành văn bản công nhận hoặc từ chối công nhận bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mục 3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỒ SƠ, THỜI HẠN CỦA GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điều 14. Yêu cầu chung đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề

1. Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt.

Bản sao phải kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp pháp hoặc xác nhận bởi tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký; bản dịch phải được chứng thực hợp pháp hoặc xác nhận bởi tổ chức đề nghị cấp đăng ký.

2. Hồ sơ phải đầy đủ và thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục được quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Thời hạn của Giấy đăng ký

1. Giấy đăng ký có thời hạn 03 (ba) năm.

2. Thời hạn của Giấy đăng ký gia hạn được tính từ ngày hết hạn của Giấy đăng ký cũ và có thời hạn bằng thời hạn của Giấy đăng ký cấp mới.

3. Thời hạn của Giấy đăng ký sửa đổi và cấp lại có thời hạn hiệu lực giống Giấy đăng ký đề nghị sửa đổi và Giấy đăng ký đề nghị cấp lại.

Điều 16. Thu hồi Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có quyền thu hồi Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề đã cấp trong các trường hợp sau:

1. Phát hiện có hành vi gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề.

2. Không duy trì đủ các Điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

3. Theo đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức được Cấp giấy đăng ký, cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật.

4. Không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, nội dung, quy trình cần thiết khi tiến hành công việc dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề

Tổ chức được cấp Giấy đăng ký và cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Năng lượng nguyên tử.

2. Thực hiện dịch vụ theo đúng quy trình thực hiện dịch vụ, quy trình đảm bảo chất lượng hoặc quy chế quản lý hoạt động đào tạo đối với tổ chức hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với: nhân viên bức xạ; nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ liên quan đến vật lý y học; nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác.

3. Trả kết quả thực hiện dịch vụ theo mẫu đã nộp trong hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ.

4. Bảo đảm an toàn bức xạ cho các nhân viên thực hiện dịch vụ theo các quy định hiện hành đối với nhân viên bức xạ

5. Lập và lưu giữ hồ sơ thực hiện dịch vụ trong thời hạn 5 năm.

6. Báo cáo thực trạng hoạt động dịch vụ gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 18. Trách nhiệm của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện của từng loại hình dịch vụ theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức thẩm định và cấp Giấy đăng ký, Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Thông tư này.

3. Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong việc thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn.

Điều 20. Điều Khoản chuyển tiếp

1. Tổ chức đã được cấp Giấy đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện Giấy đăng ký theo thời hạn của Giấy đăng ký nhưng phải rà soát Điều kiện hoạt động dịch vụ theo quy định tại Thông tư này và hoàn thiện các Điều kiện theo quy định, nộp bổ sung về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Tổ chức đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký nhưng chưa được cấp Giấy đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải nộp bổ sung hồ sơ theo quy định tại Thông tư này.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016 và bãi bỏ nội dung quy định liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ quy định tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, ATBXHN.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ng
ọc Anh

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN, PHIẾU KHAI BÁO, LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Mẫu số 01/PLI. Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 02/PLI. Đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 03/PLI. Đơn đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 04/PLI. Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 05/PLI. Đơn đề nghị khai báo bổ sung thông tin sau khi cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 06/PLI. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 07/PLI. Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 08/PLI. Đơn đề nghị Công nhận chứng chỉ, văn bằng tương đương để hành nghề hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 09/PLI. Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 10/PLI. Lý lịch cá nhân

Mẫu số 11/PLI. Phiếu khai báo thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và các trang thiết bị bảo hộ lao động

Mẫu số 01/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử:

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với: nhân viên bức xạ; nhân viên hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và nhân viên thực hiện công việc liên quan đến vật lý y học; nhân viên thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác;

Kiểm xạ, tẩy xạ;

Đánh giá hoạt độ phóng xạ;

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ;

Đo liều chiếu xạ cá nhân;

Kiểm định thiết bị bức xạ;

Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ;

Lắp đặt nguồn phóng xạ.

8. Các hồ sơ kèm theo

(1) ………………

(2) ………………

(Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký) cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 02/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị gia hạn Giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. E-mail:

6. Đề nghị gia hạn Giấy đăng ký sau:

- Số Giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

7. Các tài liệu kèm theo:

(1)………..

(2)………..

(Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký) cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 03/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. E-mail:

6. Đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký sau:

- Số Giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

7. Nội dung đề nghị sửa đổi:

Tên của tổ chức được cấp giấy đăng ký

- Tên cũ của tổ chức:

- Tên mới của tổ chức :

Địa chỉ của tổ chức được cấp giấy đăng ký

- Địa chỉ cũ:

- Địa chỉ mới:

8. Các tài liệu kèm theo:

(1) …………

(2) …………

(Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký) cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 04/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị cấp lại Giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. E-mail:

6. Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký sau:

- Số Giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

7. Lý do đề nghị cấp lại:

Giấy đăng ký bị rách, nát;

Giấy đăng ký bị mất.

8. Các tài liệu kèm theo: (*)

(1)………..

(2)………..

(Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy đăng ký) cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trường hợp cấp lại do bị rách, nát: Bản gốc giấy đăng ký đề nghị cấp lại

Mẫu số 05/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC KHAI BÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

KHAI BÁO BỔ SUNG THÔNG TIN SAU KHI CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị khai báo bổ sung thông tin sau khi cấp Giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. E-mail:

6. Đề nghị khai báo, bổ sung thông tin đối với Giấy đăng ký sau:

- Số Giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

7. Nội dung bổ sung:

Thay đổi nhân viên thực hiện dịch vụ

Thông tin về nhân viên thực hiện dịch vụ cũ

Thông tin về nhân viên thực hiện dịch vụ mới

Họ và tên:

Họ và tên:

Ngày/tháng/năm sinh:………………..

Ngày/tháng/năm sinh:………………..

Số chứng chỉ hành nghề dịch vụ:…………

Ngày cấp:…………………….

Số chứng chỉ hành nghề dịch vụ:…………

Ngày cấp:…………………….

Thay đổi trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ

Thông tin về thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ cũ

Thông tin về thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ cũ

Tên thiết bị, phương tiện:

Tên thiết bị, phương tiện:

Mã hiệu (model), số hiệu (sêri), hãng, nước sản xuất :………………………

Mã hiệu (model), số hiệu (sêri), hãng, nước sản xuất :………………………

Đặc trưng kỹ thuật:……………………

Đặc trưng kỹ thuật:……………………

Thời hạn kiểm chuẩn:……../……../….

Tổ chức thực hiện kiểm chuẩn:……….

Thời hạn kiểm chuẩn:……../……../….

Tổ chức thực hiện kiểm chuẩn:……….

Lý do thay đổi:

Bổ sung nhân viên thực hiện dịch vụ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chứng chỉ
hành nghề dịch vụ ()

1

Số chứng chỉ:

Ngày cấp:

Bổ sung trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ

TT

Tên các thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ

Mã hiệu (model), số hiệu (sêri), hãng, nước sản xuất

Đặc trưng kỹ thuật

Thời hạn kiểm chuẩn, đơn vị thực hiện kiểm chuẩn

1

8. Các tài liệu kèm theo:

(1) Bản sao giấy đăng ký được cấp;

(2) Bản sao chứng chỉ kiểm chuẩn của thiết bị đo (trong trường hợp khai báo thay đổi, bổ sung thiết bị thực hiện dịch vụ);

(3) Bản sao chứng chỉ hành nghề dịch vụ của nhân viên thực hiện dịch vụ mới (trong trường hợp khai báo thay đổi, bổ sung nhân viên thực hiện dịch vụ) kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động đối với nhân viên này.

(Tên tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký) cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 06/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh 3 x 4

....,ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề:

2. Ngày/tháng/năm sinh:

3. Số giấy CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:…

4. Địa chỉ:

5. Điện thoại: Email:

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ về:

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với: nhân viên bức xạ; nhân viên hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và nhân viên thực hiện công việc liên quan đến vật lý y học; nhân viên thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác;

Kiểm xạ, tẩy xạ;

Đánh giá hoạt độ phóng xạ;

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ;

Đo liều chiếu xạ cá nhân;

Kiểm định thiết bị bức xạ;

Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ;

Lắp đặt nguồn phóng xạ;

Nhân viên thực hiện công việc liên quan đến vật lý y học.

3. Các tài liệu kèm theo:

(1)……….

(2) ………

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 07/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

4. E-mail:

5. Đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề sau:

- Số giấy Chứng chỉ hành nghề:

- Ngày cấp:

6. Lý do đề nghị cấp lại:

Chứng chỉ hành nghề bị rách, nát;

Chứng chỉ hành nghề bị mất.

7. Các tài liệu kèm theo: (*)

(1)……………

(2)……………

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trường hợp cấp lại do bị rách, nát: Bản gốc Chứng chỉ hành nghề đề nghị cấp lại

Mẫu số 08/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ, VĂN BẰNG TƯƠNG ĐƯƠNG

ĐỂ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên cá nhân đề nghị:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

4. E-mail:

5. Đề nghị công nhận chứng chỉ, văn bằng chuyên môn sau:

- Số giấy chứng chỉ, văn bằng chuyên môn:

- Ngày cấp:

- Tổ chức cấp:

- Địa chỉ của tổ chức cấp:

- Thời gian tham dự khóa đào tạo để được cấp chứng chỉ, văn bằng chuyên môn: từ……….đến…….;

- Nội dung của chứng chỉ, văn bằng chuyên môn:

6. Các tài liệu kèm theo:

(1)

(2)

.....

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 09/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ HỖ TRỢ

ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

I. Thông tin nhân viên thực hiện dịch vụ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Loại hình
dịch vụ

Thông tin
ch
ứng chỉ ()

1

Số chứng chỉ:

Ngày cấp:

2

3

...., ngày.... tháng... năm....

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 10/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Chỗ ở hiện nay:

6. CMND/Hộ chiếu:

- Số CMND/Hộ chiếu:

- Ngày cấp: - Nơi cấp:

7. Điện thoại:

8. Trình độ chuyên môn:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Tên trường
hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học (liên quan đến lĩnh vực thực hiện dịch vụ)

Số Văn bằng, chứng chỉ

9. Kinh nghiệm làm việc

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Tên tổ chức nơi làm việc

Vị trí làm việc

10. Kinh nghiệm giảng dạy (áp dụng đối với các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên bức xạ, nhân viên thực hiện dịch hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và nhân viên thực hiện công việc liên quan đến vật lý y học)

Cung cấp thông tin chi tiết các khóa đào tạo/lớp đào tạo đã tham gia, bao gồm: Tên khóa đào tạo, nơi tổ chức, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức.

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NƠI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐANG LÀM VIỆC

...., ngày.... tháng... ..năm....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 11/PLI

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

VÀ TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

I. THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

TT

Tên thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ

Mã hiệu (model), số hiệu (sêri), hãng, nước sản xuất

Đặc trưng kỹ thuật

Thời hạn kiểm chuẩn, đơn vị thực hiện kiểm chuẩn

1

II. TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TT

Tên trang thiết bị bảo hộ lao động

Đặc trưng kỹ thuật

Thời hạn kiểm định chất lượng (nếu có)

1

...., ngày.... tháng... ..năm....

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Mẫu số 01/PLII. Báo cáo phân tích an toàn bức xạ

Mẫu số 02/PLII. Quy chế quản lý hoạt động đào tạo

Mẫu số 01/PLII

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN BỨC XẠ

-TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ -

BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN BỨC XẠ

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu ban hành)

……, ngày…..tháng……năm…

I. Công việc dịch vụ dự kiến thực hiện

- Mô tả chung về dịch vụ dự kiến thực hiện.

- Loại tia bức xạ tiếp xúc trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Các trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên thực hiện dịch vụ.

II. Phân tích an toàn (áp dụng đối với trường hợp thực hiện dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp với nguồn bức xạ)

- Mô tả suất liều bức xạ trong môi trường thực hiện dịch vụ: suất liều bức xạ trung bình, suất liều bức xạ cực đại.

- Tổng thời gian thực hiện dịch vụ, tải làm việc của nhân viên thực hiện dịch vụ.

- Ước tính giá trị liều tối đa nhân viên thực hiện dịch vụ có thể nhận được trong một năm.

- Đánh giá, kết luận của cơ sở về vấn đề bảo đảm an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ khi thực hiện dịch vụ.

III. Quy trình bảo đảm chất lượng thực hiện dịch vụ

1. Điều kiện trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ

- Danh Mục trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ.

- Các tài liệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ.

- Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo quản thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ.

- Quy định về kiểm chuẩn định kỳ thiết bị thực hiện dịch vụ.

2. Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng

- Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.

- Giải quyết khiếu nại.

- Lập và lưu giữ hồ sơ khiếu nại.

3. Quy định nội bộ

Xây dựng quy định nội bộ bảo đảm thực hiện đúng chương trình bảo đảm chất lượng dịch vụ và quy trình thực hiện dịch vụ.

IV. Quy trình thực hiện dịch vụ

1. Phạm vi và Mục tiêu của Quy trình

Nêu rõ phạm vi và Mục tiêu của việc thực hiện dịch vụ.

2. Liệt kê các văn bản, tiêu chí chấp nhận/tiêu chuẩn chấp nhận để thực hiện dịch vụ

Liệt kê rõ văn bản quy phạm pháp luật (nêu chi tiết Điều, Khoản) áp dụng liên quan đến việc thực hiện dịch vụ.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thực hiện dịch vụ.

3. Nội dung của quy trình thực hiện dịch vụ

Nêu rõ các bước trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Trong trường hợp Quy trình thực hiện dịch vụ đã được ban hành dưới dạng Quy chuẩn/tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật thì tuân theo quy trình hướng dẫn tại các Quy chuẩn/tiêu chuẩn này.

V. Lưu hồ sơ và trả kết quả thực hiện dịch vụ

Hệ thống hồ sơ cơ sở cần lưu giữ, bao gồm:

- Quy trình thực hiện dịch vụ.

- Biên bản kết quả thực hiện dịch vụ.

- Giấy đăng ký thực hiện dịch vụ.

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề dịch vụ của các nhân viên thực hiện dịch vụ.

Mẫu số 02/PLII

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

-TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO-

QUY CHẾ QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu ban hành)

……, ngày…..tháng……năm…..

I. Công tác tổ chức khóa đào tạo

1. Quy trình tổ chức khóa đào tạo

ớc 1: Thông báo tuyển sinh mở lớp đào tạo.

ớc 2. Chuẩn bị giảng viên tham gia giảng bài tại khóa đào tạo.

ớc 3. Ra quyết định mở lớp đào tạo.

ớc 4: Tổ chức lớp đào tạo.

ớc 5: Cấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

ớc 6: Đánh giá chất lượng tổ chức khóa đào tạo.

ớc 7: Tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức khóa đào tạo.

ớc 8: Lưu hồ sơ đào tạo.

2. Giảng viên tham gia khóa đào tạo

Danh sách giảng viên tham gia đào tạo tại tổ chức đào tạo

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn/Đơn vị cấp

Chứng chỉ
hành nghề dịch vụ

1

Số chứng chỉ:

Ngày cấp:

Cơ chế quản lý, phối hợp giảng viên trong triển khai dịch vụ đào tạo (trong trường hợp có các giảng viên là cộng tác viên).

II. Quản lý học viên tham gia khóa đào tạo

1. Nội quy đối với học viên khi tham gia khóa đào tạo.

2. Quy định về hoạt động giám sát học viên trong quá trình tham gia khóa đào tạo.

III. Kiểm tra cuối khóa đào tạo

1. Quy định về định dạng đề kiểm tra cuối khóa (thể loại thi, số lượng câu hỏi, thời gian thi).

2. Quy định về hoạt động tổ chức kiểm tra cuối khóa (quy chế thi, người giám sát thi, biện pháp xử lý khi phát hiện học viên vi phạm quy chế thi).

3. Quy định về người chấm bài kiểm tra.

IV. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

1. Quy định về Điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

V. Đánh giá chất lượng khóa đào tạo

1. Quy định về Mục đánh giá chất lượng.

2. Phương thức đánh giá chất lượng.

3. Quy định về biện pháp xử lý sau khi tiếp nhận thông tin phản hồi về chất lượng khóa đào tạo.

VI. Quy trình giải quyết, khiếu nại của khách hàng

VII. Quản lý hồ sơ

1. Danh Mục hồ sơ cần phải lưu giữ.

2. Người chịu trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ.

3. Thời hạn lưu giữ hồ sơ.

VIII. Các mẫu ban hành kèm Quy chế quản lý (gửi đính kèm)

1. Mẫu giấy thông báo tuyển sinh tổ chức khóa đào tạo đến học viên.

2. Mẫu Quyết định tổ chức khóa đào tạo.

3. Mẫu danh sách điểm danh học viên tham gia kháo đào tạo.

4. Mẫu danh sách học viên tham gia kiểm tra cuối khóa đào tạo.

5. Mẫu phiếu khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo.

6. Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Mẫu số 01/PLIII. Mẫu Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 02/PLIII. Mẫu Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Mẫu số 01/PLIII

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Cấp

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Loại hình dịch vụ: ()

Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..

CỤC TRƯỞNG

Số:……./ĐK/ATBXHN

Giấy đăng ký này có hiệu lực đến ngày :……….

Mẫu số 02/PLIII

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh

3 x 4

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Chứng nhận

Ông/bà:

Ngày sinh:

Số CMT/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đủ Điều kiện hành nghề dịch vụ về: ()

Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..

CỤC TRƯỞNG

Số:……./CCHNDV/ATBXHN

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 06/2016/TT-BKHCN

Hanoi, April 22, 2016

 

CIRCULAR

ON ISSUANCE OF REGISTRATION CERTIFICATES AND PRACTICING CERTIFICATES REGARDING PROVISION OF ATOMIC ENERGY APPLICATION SUPPORT SERVICES

Pursuant to the Law on Atomic Energy dated June 03, 2008;

Pursuant to the Government’s Decree No. 20/2013/ND-CP dated February 26, 2013 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

At the request of the Director General of Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety and Director of Department of Legal Affairs,

The Minister of Science and Technology hereby provides for issuance of certificates of registration and practicing certificates regarding provision of atomic energy application support services.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides for documents, procedures and conditions for:

1. Issuance of certificate of registration of atomic energy application support services (hereinafter referred to as “registration certificate”), including:

a) Provision of professional training for: radiological workers; workers providing radiation safety assessment services and technical counseling on treatment planning and absorbed dose delivery (hereinafter referred to as “medical physics”) in radiotherapy facilities, nuclear medicine therapy facilities and facilities using medical X-ray equipment (electro-optic); workers providing other atomic energy application support services.

b) Radiation inspection, decontamination.

c) Radioactivity assessment.

d) Installation, maintenance and repair of radiation equipment.

dd) Measurement of personal radiation dose.

e) Verification of radiation equipment.

g) Calibration of radiation meters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Issuance of practicing certificate for atomic energy application support services (hereinafter referred to as “the practicing certificate”) to individuals who:

a) provide atomic energy application support services specified in Clause 1 of this Article.

b) provide medical physics-related services.

3. This Circular does not apply to the provision of radiation safety training services and issuance of certificate of registration of radiation safety training services and license for radiation safety training prescribed in the Circular No. 34/2014/TT-BKHCN dated November 27, 2014 of the Minister of Science and Technology promulgating regulations on training in radiation safety for radiological workers, safety officers, and provision of radiation safety training services.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to organizations and individuals related to provision of services specified in Clauses 1 and 2 Article 1 of this Circular.

Article 3. Conditions for issuance of registration certificate and practicing certificate

1. A provider of the services specified in Clause 1 Article 1 of this Circular shall be issued with a registration certificate if the following conditions are met:

a) It must be established and operate as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) It must have sufficient infrastructure, including equipment and vehicles, and procedures for control and provision of radiation safety services.

2. An individual providing the services specified in Clause 2 Article 1 of this Circular shall be issued with a practicing certificate if the following conditions are met:

a) He/she must have full legal capacity.

b) He/she must have suitable professional qualifications and working experience. To be specific:

- If he/she applies for the practicing certificate for the service mentioned in Point a Clause 1 Article 1 of this Circular, he/she must:

have at least a relevant bachelor’s degree, at least 05 years’ experience of working in the field of atomic energy and experience of teaching at training institutions if he/she applies for the practicing certificate for the provision of professional training for radiological workers and workers providing other energy application support services.

have at least a bachelor’s degree in medical physics or equivalent, at least 05 years’ experience of working in the field of medical physics in radiotherapy facilities or nuclear medicine therapy facilities or facilities using medical X-ray equipment and experience of teaching at training institutions if he/she applies for the practicing certificate for provision of professional training for workers performing medical physics-related tasks.

- If he/she applies for the practicing certificate for the services mentioned in Points b, c, c, d, dd, e, g and h Clause 1 Article 1 of this Circular, he/she must hold at least a degree of associate in technology.

- If he/she applies for the practicing certificate for the service specified in Point b Clause 2 Article 1 of this Circular, he/she must have at least a bachelor’s degree in medical physics or equivalent, at least 05 years’ experience of working in the field of medical physics in radiotherapy facilities or nuclear medicine therapy facilities or facilities using medical X-ray equipment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. The power to issue registration certificate and practicing certificate

1. Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety - Ministry of Science and Technology (hereinafter referred to as “Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety”) has the power to issue registration certificate and practicing certificate.

2. The registration certificate and practicing certificate shall be issued using the Forms No. 01/PLIII and No. 02/PLIII in the Appendix III hereof.

Article 5. Procedures for applying for registration certificate and practicing certificate

1. The applicants for registration certificate and practicing certificates must prepare an application as prescribed in this Circular.

2. The application (01 set of application) shall be submitted to Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety, whether directly or by post. The date on which the application is received begins from the date on which Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety receives it directly or is the date specified in the date stamp.

3. After receiving satisfactory application, fees and charges, Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall consider whether to issue the registration certificate or practicing certificate.  If the application is rejected, a response and explanation must be provided in writing within the time limit defined in this Circular.

Chapter II

ISSUANCE OF REGISTRATION CERTIFICATE AND PRACTICING CERTIFICATE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Issuance of the registration certificate

1. An application for issuance of the registration certificate includes:

a) An application form (Form No. 01/PLI in the Appendix I hereof).

b) A list of workers providing services (Form No. 09/PLI in the Appendix I hereof).

c) A copy of the practicing certificate for the service corresponding to the service provided by workers providing services.

d) A copy of the establishment decision or the enterprise registration certificate or the investment registration certificate.

dd) A copy of the decision on employment or employment contracts between the applicant and the workers providing services.

e) A copy of the license for doing radiological works using radioactive substances or radiation equipment if the facility uses radioactive substances or radiation equipment to follow the procedures for providing services.

g) A copy of the personal dose reading service contract (if the workers providing services come into direct contact with the radioactive source). The contract must be signed with the holder of the certificate of registration of personal radiation dose measurement services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A list of equipment and vehicles serving provision of services and personal protective equipment (Form No. 11/PLI in the Appendix I hereof).

- The report on radiation safety during provision of services (Form No. 01/PLII in the Appendix II hereof).

In case of applying for issuance of the certificate of registration of professional training services to radiological workers, it is required to promulgate the Regulation on provision of training services (Form No. 02/PLII in the Appendix II hereof).

- The form used for returning result of provision of services.

2. Time limit for processing the application for issuance of the registration certificate

a) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 10 (ten) working days from the receipt of the application, assess its validity. If the application is unsatisfactory, it is required to notify the applicant in writing to complete it as prescribed.

b) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 15 (fifteen) working days from the receipt of the satisfactory application, fees and charges, consider whether to issue the registration certificate. If the application is rejected, a response and explanation must be provided in writing within the aforementioned time limit.

Article 7. Extension of the registration certificate

1. The organization shall follow procedures for extending its registration certificate within 60 (sixty) days before the expiration date of the certificate. After the aforementioned time limit, the organization must follow procedures and pay fees and charges as if it applies for the new registration certificate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An application form (Form No. 02/PLI in the Appendix I hereof).

b) An additional declaration made in case of any change to the documents specified in Points b, c, d, dd and h Clause 1 Article 6 of this Circular.

c) A copy of the issued registration certificate.

d) Result of the reading of personal dose of the workers providing services (if the workers providing services come into direct contact with the radioactive source).

3. Time limit for processing the application for extension of the registration certificate

a) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the application for extension of the registration certificate, assess its validity. If the application is unsatisfactory, it is required to notify the applicant in writing to complete it as prescribed.

b) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 15 (fifteen) working days from the receipt of the satisfactory application, fees and charges, issue the extended certificate of registration. If the application is rejected, a response and explanation must be provided in writing.

Article 8. Adjustments to the registration certificate

1. The organization must apply for adjustments to the registration certificate in case of any change to the name and address of the organization;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An application form (Form No. 03/PLI in the Appendix I hereof).

b) The original certificate of registration.

c) Documents proving or confirming the changes.

3. Time limit for processing the application

a) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the application for adjustments to the registration certificate, assess its validity. If the application is unsatisfactory, it is required to notify the applicant in writing to complete it as prescribed.

b) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the satisfactory application and charges, issue the adjusted certificate of registration.

Article 9. Reissuance of the registration certificate

1. The organization must apply for reissuance of the registration certificate in case it is too old, damaged or lost.

2. An application for reissuance of the registration certificate includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The original certificate (if any) if it is too old or damaged.

3. Time limit for processing the application

a) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the application for reissuance of the registration certificate, assess its validity. If the application is unsatisfactory, it is required to notify the applicant in writing to complete it as prescribed.

b) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the satisfactory application and charges, reissue the registration certificate.

Article 10. Making additional declaration after being issued with the registration certificate

1. The registration certificate holder shall make an additional declaration in case of changes of workers providing services, equipment and vehicles for provision of services specified in the application for issuance of the registration certificate within the effective period of the registration certificate.

2. Within 10 (ten) working days from the date of changes specified in Clause 1 of this Article, the registration certificate holder must make an additional declaration and submit it to Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety.

3. An additional declaration dossier includes:

a) An application form for additional declaration (Form No. 05/PLI in the Appendix I hereof).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Time limit for processing the additional declaration dossier

Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 03 (three) working days from the receipt of the dossier, assess its validity.

In case the dossier is unsatisfactory, Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall notify the applicant in writing to submit additional documents as prescribed.

Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the satisfactory dossier, provide a written confirmation of additional information to the  applicant.

Section 2. ISSUANCE AND REISSUANCE OF PRACTICING CERTIFICATE

Article 11. Issuance of the practicing certificate

1. An application for issuance of the practicing certificate includes:

a) An application form (Form No. 06/PLI in the Appendix I hereof).

b) A résumé (Form No. 10/PLI in the Appendix I hereof).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A written confirmation of teaching experience given by a training institution and a written confirmation of working experience in case of applying for the practicing certificate for the provision of professional training for radiological workers, workers providing medical physics-related services and workers providing other atomic energy application support services.

dd) 03 pictures (3 cm x 4 cm);

2. Time limit for processing the application

a) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the application for issuance of the practicing certificate, assess its validity. If the application is unsatisfactory, it is required to notify the applicant in writing to complete it as prescribed.

b) The Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 15 (fifteen) working days from the receipt of the satisfactory application and charges, issue the practicing certificate. If the application is rejected, a response and explanation must be provided in writing.

Article 12. Reissuance of the practicing certificate

1. The individual must apply for reissuance of the practicing certificate in case it is too old, damaged or lost.

2. An application for reissuance of the practicing certificate includes:

a) An application form (Form No. 07/PLI in the Appendix I hereof).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the application for reissuance of the practicing certificate, assess its validity. If the application is unsatisfactory, it is required to notify the applicant in writing to complete it as prescribed.

Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the satisfactory application and charges, reissue the practicing certificate. If the application is rejected, a response and explanation must be provided in writing.

Article 13. Recognition of certificate or equivalent document for provision of atomic energy application support services

1. In case an individual has been issued with a certificate or equivalent document by a foreign authority and it remains effective, Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall consider recognizing such certificate or equivalent document for provision of atomic energy application support services in Vietnam.

2. An application for recognition includes:

a) An application form (Form No. 08/PLI in the Appendix I hereof).

b) A Vietnamese translation of the certificate or equivalent document.

3. Time limit for processing the application

a) Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall, within 05 (five) working days from the receipt of the application, assess its validity. If the application is unsatisfactory, it is required to notify the applicant in writing to complete it as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3. REQUIREMENTS APPLIED TO APPLICATION, EFFECTIVE PERIOD OF REGISTRATION CERTIFICATE AND REVOCATION OF REGISTRATION CERTIFICATE AND PRACTICING CERTIFICATE

Article 14. General requirements applied to application for issuance of the registration certificate and practicing certificate

1. Information provided in the application must be accurate. Degrees, certificates or other documents that specify the effective period must remain valid during the application processing. Documents in a foreign language must be translated into Vietnamese language.

A copy must be enclosed with the original for comparison or a copy shall be certified true or certified by the applicant for the registration certificate. The translation shall be certified true or certified by the applicant for the registration certificate.

2. The application must be adequate and prepared in accordance with the procedures specified in this Circular.

Article 15. Effective period of the registration certificate

1. A registration certificate shall remain effective for 03 (three) years.

2.  The effective period of the extended certificate of registration begins on the expiration date of the old certificate of registration and is the same as that of the new certificate of registration.

3. The expiration date of the adjusted and reissued certificate of registration is the same as that of the original certificate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety is entitled to revoke the registration certificate and practicing certificate in the following cases:

1. The application for issuance of the registration certificate or practicing certificate is found fraudulent.

2. The fulfillment of all conditions specified in Article 3 of this Circular fails to be maintained.

3. The revocation is requested by a competent authority because the certificate holder commits violations of law.

4. The holders of the registration certificate and practicing certificate incorrectly comply with or fail to comply with all regulations and procedures upon provision of atomic energy application support services.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 17. Responsibilities of holders of the registration certificate and practicing certificate

A holder of the registration certificate or practicing certificate has the responsibility to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. provide services in accordance with the procedures for providing services, procedures for ensuring quality or regulation on provision of professional training services for radiological workers; workers providing medical physics-related services and workers providing other atomic energy application support services.

3. return result of provision of services according to the form included in the application for issuance of the certificate of registration of services.

4. ensure radiation safety while workers are providing services in accordance with applicable regulations on radiological workers.

5. prepare and retain documents concerning provision of services for 5 years.

6. submit an annual report on provision of services to Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety before December 15.

Article 18. Responsibilities of Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety

Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety has the responsibility to:

1. provide technical guidelines for provision of services prescribed in this Circular.

2. organize the assessment of the application for issuance of the registration certificate and practicing certificate and the issuance thereof as prescribed in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Responsibility of Departments of Science and Technology of provinces and central-affiliated cities

Departments of Science and Technology of provinces and central-affiliated cities shall cooperate with Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety in inspecting the provision of atomic energy application support services by organizations and individuals.

Article 20. Transition clauses

1. The registration certificate issued before the effective date of this Circular shall remain valid until its expiration but the certificate holder is required to review and take measures to fulfill the conditions for provision of services prescribed in this Circular and submit necessary documents  to the Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety by June 30, 2016.

2. Any organization that has submitted the application for the certificate of registration before the effective date of this Circular and have not been granted the certificate must submit additional documents in accordance with this Circular.

Article 21. Effect

1. This Circular comes into force from June 20, 2016 and supersedes regulations on issuance of license for provision of radiation safety services specified in the Decision No. 32/2007/QD-BKHCN dated December 31, 2007 of the Minister of Science and Technology.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Science and Technology for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE MINISTER
Chu Ngoc Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/04/2016 quy định về cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.656

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!